Translation of "although" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Although - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Although the
Kuigi algselt võideldi
Although it does.
Kuigi tal on.
Although LWA pA
Kuigi lWa ja lpa
Not really. Although...
Mitte päriselt.
Although we still had
Pikapäevarühm oli juba
Although it must rule
Kuigi otsus tuleb
Although, as I use it,
Kuigi nii, nagu mina seda kasutan,
Although not from Robbie's shop.
Muidugi mitte Robbie poest.
Although it could be anything.
Aga see võiks olla mis iganes.
), although the number of heroin
) olenemata sellest, et 2002. aastal
), although the costs and possible
Opiaatide üledoos on üks peamisi noorte surmapõhjuseid Euroopas, eelkõige linnades elavate meeste hulgas(EMCDDA, 2004c).
), although it increased in Estonia
) kuid see tõusis Eestis
Although I don't like to.
Kuigi mul' ei meeldi see.
Although the world is getting smaller and although people come together more, there are still these significant differences.
Ehkki maailm muutub väiksemaks ja inimesed saavad rohkem kokku, need märkimisväärsed erinevused siiski jäävad.
Although the exact antiviral t uc
Kuigi rekombinantse interferoon alfa 2b antiviraalse toime mehhanism on täpselt teadmata, on see
Although that one's kind of interesting.
Kuigi see oli täitsa huvitav.
Although we can do it more.
Kuigi me saaks kasutada neid rohkem.
Although, this isn't a 100 percent.
Kuigi see ei ole 100
Although that would not be incorrect.
Kuigi see ei oleks vale.
Although decreasing, inflation remains relatively high.
Kuigi inflatsioonitase on langemas, on see siiski liiga kõrge.
Although good, they are clearly inadequate.
Ehkki need ettepanekud on head, on selge, et neist ei piisa.
Although you can trust me completely.
Kuid võid mind usaldada.
Laterhope... although we can not promise ...
Ja hiljem, loodetavasti täna, ...ma ei ole sugugi kindel, ootan selle kohta mõningatelt inimestelt teadet.
So that could be the mom or the dad, although the analogy breaks down a little bit with parents, although there is a male and female, although sometimes on the same plant.
See võib olla ema või isa, kuigi analoogia natuke muutub, kuigi lillede puhul on olemas sood, aga vahel on üks taim mitmesooline.
Although it was raining, I went out.
Kuigi sadas, läksin ma välja.
Continue although the folder is not empty?
Kas jätkata vaatamata sellele, et kataloog pole tühi?
Element contains content although it is nillable.
Element sisaldab sisu, ehkki võib olla nullsuurusega.
Although I'm sure you know this formula.
Kuigi ma olen kindel, et te teate seda valemit.
Although I don't like telling you that.
Kuigi mulle ei meeldi teile seda rääkida.
Although it looks identical, just like that.
Kuigi need on identsed, lihtsalt nii.
Although you know about Ha Ni's feelings,
Kuigi sa tead Ha Ni tunnetest.
Although the taste is not that important ...
Kuigi, maitse ei ole just kõige tähtsam...
Although this is a little bit more.
Tegelikult on seda natuke rohkem.
Although, witnessing is happening spontaneously in us.
Kuigi, tunnistamine toimub meis spontaanselt.
Although it doesn't have to be oxygen.
Kuigi see ei pea olema hapnik.
Although it understands the situation, it believes
Komitee mõistab olukorda, kuid on siiski seisukohal, et
Although it understands the situation, it believes
Komitee mõistab olukorda, kuid on siiski seisukohal, et
Although the large current account surplus does
Kuigi jooksevkonto suure ülejäägiga ei
Although the Italian legislature intended to pursue
Kuigi Itaalia seadusandja pidas silmas eesmärki
Although comparatively small, the delays constituted maladministration.
Ehkki viivitused olid suhteliselt väikesed, kujutasid nad endast haldusomavoli.
), although it should be remembered that most
) kuid tuleb meeles
Technical legal difficulties, although complex, were resolved.
Tehnilised õiguslikud raskused, ehkki keerulised, ületati.
Although a large Japanese industrial concern, it...
Kuigi üks suur Jaapani tööstuskontsern...
Although you can actually just sense it.
Ta on küll niimoodi tunnetatav rohkem.
Although I do feel at a disadvantage.
Siiski tunnen ma teatavat ebamugavust.

 

Related searches: Although Although - Although - But Although - However, Although - And Although - That Although - Although There Are - Although Not - Even Although - Although It Is -