Translation of "amalgam" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amalgam - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Dental amalgam
Hambaamalgaam
Action 6 use of dental amalgam
Meede 6 hambaamalgaami kasutamine
Cremation (ingested mercury and dental amalgam)
krematooriumid (manustatud elavhõbe ja hambaamalgaam)
From 1 January 2019 onwards dental facilities shall be equipped with amalgam separators aimed at retaining and collecting amalgam particles.
Hambaravikabinetid peavad alates 1. jaanuarist 2019 olema varustatud amalgaami separaatoritega, mille ülesanne on amalgaamiosakeste kinnipidamine ja kogumine.
Action 4 management of dental amalgam waste
Meede 4 hambaamalgaami jääkide käitlemine
burning of amalgam in residential areas and
amalgaami põletamine elamurajoonides ning
Finally, the requirement to use amalgam in an encapsulated form would not cause any additional burden to dentists who have opted out from using dental amalgam.
Peale selle ei tekitaks kapseldatud amalgaami kasutamise nõue täiendavat koormust hambaarstide jaoks, kes on juba loobunud hambaamalgaami kasutamisest.
Lead with PbBiSn Hg and PbInSn Hg in specific compositions as main amalgam and with PbSn Hg as auxiliary amalgam in very compact Energy Saving Lamps (ESL).
Plii koos ühenditega PbBiSn Hg ja PbInSn Hg põhiamalgaamina eriühendites ja koos ühendiga PbSn Hg lisaamalgaamina väga kompaktsetes säästulampides (ESL).
Amalgam waste containing 50 mercury is generated during the processing of dental amalgam and its application, in the process of removing original fillings, during cremation of the deceased.
Amalgaamijäätmed, mis sisaldavad 50 elavhõbedat tekivad hambaamalgaami töötlemise ja paigaldamise käigus, vanade plommide eemaldamise käigus, surnute tuhastamise käigus.
A careful amalgam of the most deadly parts of karate, kung fu,
Őpetan kőige ohtlikumat osa karatest, kung fust,
So I'm a walking amalgam of a social engineering so to speak.
Nii olen ma n ö sotsiaalse konstrueerimise sulam.
Dental amalgam is the second biggest use of mercury in the EU.
Elavhõbeda suuruselt teine kasutusvaldkond ELis on selle kasutamine hambaamalgaamis.
The Commission's two panels of experts continue to rate amalgam as safe.
Komisjoni kaks ekspertkogu hindavad amalgaami jätkuvalt ohutuks.
From 1 January 2019 onwards dental amalgam shall only be used in an encapsulated form.
Hambaamalgaami on lubatud alates 1. jaanuarist 2019 kasutada üksnes kapseldatud kujul.
An additional cost of 10 58 million EUR y is associated to installing and maintaining amalgam separators at dental practices.
Täiendav kulu 10 58 miljonit eurot aastas on seotud amalgaamiseparaatorite paigaldamise ja hooldamisega hambaravikabinettides.
h) to take measures to ensure that highly efficient amalgam separators are installed in all dental clinics in the EU.
h) võtta meetmeid selle tagamiseks, et kõigisse ELi hambakliinikumidesse paigaldataks kõrge tõhususega amalgaami separaatorid
h) to take measures to ensure that highly efficient amalgam separators are installed in all dental clinics in the EU
h) võtta meetmeid selle tagamiseks, et kõigisse ELi hambakliinikumidesse paigaldataks kõrge tõhususega amalgaami separaatorid
2.7 Another major source of man made emissions, mainly of elemental mercury, stems from the use of amalgam for dental fillings.
2.7 Teine oluline inimtekkelise, peamiselt puhta elavhõbeda heite allikas on amalgaamide kasutamine hambatäidisena.
The report by my fellow Member Mr Papadimoulis mentions dental amalgam as one of the sources of mercury supplies in Europe.
Kolleeg Papadimoulise raportis mainitakse Euroopa ühe elavhõbeda allikana hambaamalgaami.
Dental amalgam and measuring equipment applications have been identified as of particular importance as they represent the major volumes of mercury still present in products.
Hambaamalgaam ja mõõteseadmete rakendused on määratletud kui eriti tähtsad, kuna suurem osa toodetes ikka veel leiduvast elavhõbedast sisaldub just neis.
5.9 The Committee appreciates the balanced approach taken by the European Commission on the use of amalgam in dentistry based on the latest available scientific knowledge.
5.9 Komitee tervitab Euroopa Komisjoni tasakaalustatud seisukohta amalgaamide kasutamise kohta hambaravis, võttes aluseks kõige uuemad teadusandmed.
Commission Decision 2000 532 EC22 characterises amalgam waste from dental care as hazardous waste, it is therefore subject to the provisions of the Waste Framework Directive23.
Komisjoni otsuses 2000 532 EÜ22 iseloomustatakse hambaravil tekkinud amalgaamijäätmeid kui ohtlikke jäätmeid, mis seetõttu kuuluvad jäätmete raamdirektiivi kohaldamisalasse23.
Commission Decision 2000 532 EC6 characterises amalgam waste from dental care as hazardous waste, it is therefore subject to the provisions of the recently established Waste Framework Directive7.
Komisjoni otsuses 2000 532 EÜ6 iseloomustatakse hambaravil tekkinud amalgaamijäätmeid kui ohtlikke jäätmeid, mis seetõttu kuuluvad äsja vastu võetud jäätmete raamdirektiivi reguleerimisalasse7.
At the same time, the EESC draws attention to the possible risks as yet inadequately understood and not fully specified of the new dental materials that are to replace the use of amalgam.
Samal ajal juhib komitee tähelepanu veel tundmatutele ja üksikasjalikult täpsustamata ohtudele, mida võivad kaasa tuua uued, amalgaami kasutamist asendavad hambaravimaterjalid.
Furthermore, the generation of new jobs is expected in companies involved in the manufacturing, installation and maintenance of amalgam separators and in companies specialising in the collection and treatment of mercury containing waste.
Lisaks loodaks uusi töökohti ettevõtetes, kes tegelevad amalgaamiseparaatorite tootmise, paigaldamise ja hooldamisega, ja ka ettevõtetes, kes on spetsialiseerunud elavhõbedat sisaldavate jäätmete kogumisele ja töötlemisele.
As amalgam is the second biggest use of mercury within the Union with an estimated pollution potential of about 75t of mercury per year and a long term pollution potential of more than 1000t25, specific measures addressing this source are necessary.
Kuna amalgaam on olulisuse poolest teine elavhõbeda kasutusvaldkond ELis, mis võib aastas põhjustada hinnanguliselt umbes 75 tonni elavhõbeda heidet ja pikaajalise reostusena rohkem kui 1 000 t25 heidet, on selle allika piiramiseks vaja konkreetseid meetmeid.
Capsules and amalgam separators complying with harmonised EN standards or with other national or international standards that ensure an equivalent level of quality and of level retention shall be presumed to satisfy the requirement set out under paragraphs 1 and 2.
Eeldatakse, et lõigetes 1 ja 2 esitatud nõuded on täidetud kapslite ja amalgaamiseparaatorite puhul, mis vastavad ühtlustatud ENi standarditele või muudele siseriiklikele või rahvusvahelistele standarditele, mis tagavad samaväärse kvaliteedi ja kinnipidamistaseme.
Economically wise, the total cost of above mentioned options, that have been singled out in the IA as the preferred ones ranges between 13 135 million EUR y, mainly reflecting the costs of measures relating to the use of mercury in manufacturing processes and dental amalgam.
Majanduslikust seisukohast on eespool nimetatud ja mõju hindamisel vaadeldud stsenaariumide hulgast valitud eelistatud stsenaariumide kogukulud vahemikus 13 135 miljonit eurot aastas tegemist on peamiselt kuludega, mida tekitavad meetmed elavhõbeda kasutamise piiramiseks tootmisprotsessides ja hambaamalgaamis.
in writing. (PT) As it is impossible to comment on the (intentional) amalgam that this report comprises, we will concentrate on what we regard as its main objective to downplay the interference of the EU's major powers in third countries, under cover of the 'Responsibility to Protect' concept.
kirjalikult. (PT) Kuna ei ole võimalik kommenteerida kõnealuses raportis sisalduvat (tahtlikku) segu, keskendume sellele, mida peame raporti põhieesmärgiks vähendada Euroopa Liidu suurte jõudude sekkumise tähtsust kolmandates riikides kontseptsiooni vastutus kaitsta nimetuse all.
Transformation new amalgam of continuities and discontinuities Gender scholars and women activists who emerged after the collapse ofcommunism started addressing the issue and looked for explanations ofthe specific kind of gender blindness.Despite lacking systematic research,there are some general hypotheses about the sources of gender blindness,as inherited from the communist time.
peale selle omandas perekond kommunismi ajal erilise rolli, mis sageli isegi soosis traditsioonilisi malle, nimelt režiimi eest varjupaiga pakkumise rolli.
Furthermore, the assessment shows that two measures included in the list of measures proposed in the Convention, and from which Parties should take at least two, would deliver environmental and health benefits at a low cost, i.e. the restriction of the use of dental amalgam to its encapsulated form and the promotion of the use of best environmental practices in dental facilities.
Lisaks näitab hindamine, et kaks meedet konventsioonis esitatud meetmete loetelus, millest konventsiooniosalised peaksid valima vähemalt kaks, tooksid keskkonnale ja tervisele kasu madala hinnaga need on hambaamalgaami kasutamise piiramine amalgaami kapseldatud vormi kasutamisega ja parimate keskkonnatavade rakendamise edendamine hambaravikabinettides.

 

Related searches: Amalgam - Dental Amalgam - Amalgam Carrier - Amalgam Filling - Amalgam Restoration - Amalgam Well - Silver Amalgam - Amalgam Alloy - Common Amalgam - Amalgam And Composites -