Translation of "amalgam filling" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amalgam - translation : Amalgam filling - translation : Filling - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Dental amalgam
Hambaamalgaam
Action 6 use of dental amalgam
Meede 6 hambaamalgaami kasutamine
Cremation (ingested mercury and dental amalgam)
krematooriumid (manustatud elavhõbe ja hambaamalgaam)
From 1 January 2019 onwards dental facilities shall be equipped with amalgam separators aimed at retaining and collecting amalgam particles.
Hambaravikabinetid peavad alates 1. jaanuarist 2019 olema varustatud amalgaami separaatoritega, mille ülesanne on amalgaamiosakeste kinnipidamine ja kogumine.
Action 4 management of dental amalgam waste
Meede 4 hambaamalgaami jääkide käitlemine
burning of amalgam in residential areas and
amalgaami põletamine elamurajoonides ning
Finally, the requirement to use amalgam in an encapsulated form would not cause any additional burden to dentists who have opted out from using dental amalgam.
Peale selle ei tekitaks kapseldatud amalgaami kasutamise nõue täiendavat koormust hambaarstide jaoks, kes on juba loobunud hambaamalgaami kasutamisest.
Capsule filling
Kapsli sisu
Filling out.
Võtad juurde.
Lead with PbBiSn Hg and PbInSn Hg in specific compositions as main amalgam and with PbSn Hg as auxiliary amalgam in very compact Energy Saving Lamps (ESL).
Plii koos ühenditega PbBiSn Hg ja PbInSn Hg põhiamalgaamina eriühendites ja koos ühendiga PbSn Hg lisaamalgaamina väga kompaktsetes säästulampides (ESL).
Amalgam waste containing 50 mercury is generated during the processing of dental amalgam and its application, in the process of removing original fillings, during cremation of the deceased.
Amalgaamijäätmed, mis sisaldavad 50 elavhõbedat tekivad hambaamalgaami töötlemise ja paigaldamise käigus, vanade plommide eemaldamise käigus, surnute tuhastamise käigus.
Just a filling.
Ainult plomm.
Filling and emptying
Täitmine ja tühjendamine
Stop filling buffer.
Sisendit ei peegeldata.
It's filling up.
Vein ajab kohe üle!
A careful amalgam of the most deadly parts of karate, kung fu,
Őpetan kőige ohtlikumat osa karatest, kung fust,
So I'm a walking amalgam of a social engineering so to speak.
Nii olen ma n ö sotsiaalse konstrueerimise sulam.
Dental amalgam is the second biggest use of mercury in the EU.
Elavhõbeda suuruselt teine kasutusvaldkond ELis on selle kasutamine hambaamalgaamis.
The Commission's two panels of experts continue to rate amalgam as safe.
Komisjoni kaks ekspertkogu hindavad amalgaami jätkuvalt ohutuks.
I'm just filling in.
Lihtsalt asendan teda.
filling existing policy gaps.
poliitikavaldkonna vajakajäämiste kõrvaldamine.
Filling the knowledge gap
Teadmistelünga täitmine
Filling the legal gaps
Õiguslike lünkade täitmine
Filling in the fields
asukohas
Automatic gravimetric filling instrument
Automaatne gravimeetriline kaalannusti
From incorrect form filling?
Aruandevormide valest täitmisest?
Filling up her bath.
Laseb vist vett vanni.
Filling the vending machine.
Kus Bobby on?
2.conveying,filling or discharging
2. vedamine, täitmine või tühjendamine
FILLING IN THE VISA STICKER
VIISAKLEEBISE TÄITMINE
output or low filling pressure
minutimahu või madala täitumisrõhu tõttu.
They have a good filling.
Neil on nii hea täidis.
From 1 January 2019 onwards dental amalgam shall only be used in an encapsulated form.
Hambaamalgaami on lubatud alates 1. jaanuarist 2019 kasutada üksnes kapseldatud kujul.
The house is filling with smoke!
Kõik suits tuleb sisse!
Would you mind filling this in?
Kas te paneksite end kirja?
So this is filling the 2s.
See täidab 2s.
Filling and charging the steel tube
Terastoru täitmine ja laadimine
filling gaps in the existing framework.
olemasoleva raamistiku lünkade täitmine.
Toggles konsole filling the entire screen
Lülitab konsole näitamist kogu ekraanil.
CHAPTER III Automatic Gravimetric Filling Instruments
III PEATÜKK automaatsed gravimeetrilised kaalannustid
Filling vacancies is only the beginning.
Vabade ametikohtade täitmine on alles algus.
Filling out forms till next month.
Paberitäitmist järgmise kuuni. Tore.
I'm filling in for Mr Kirkland.
Ma täidan hr. Kirklandi aset.
The date of filling may be replaced by another indication, provided it permits the identification of the date of filling.
Täitmise kuupäev võib olla asendatud muu märkega tingimusel, et märge võimaldab kindlaks määrata täitmise kuupäeva.
Petrol prices have increased at filling stations.
Bensiini hinnad tanklates on tõusnud.

 

Related searches: Amalgam Filling - Amalgam - Dental Amalgam - Amalgam Carrier - Amalgam Restoration - Amalgam Well - Silver Amalgam - Amalgam Alloy - Common Amalgam - Amalgam And Composites -