Translation of "amalgamate" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amalgamate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We must therefore be cautious and not amalgamate two things which are different.
Sellepärast peame olema ettevaatlikud, et vältida kahe erineva valdkonna segaminiajamist.
in writing. (PT) As we have highlighted throughout this process, the aim is to amalgamate and deliberately confuse 'competition' with 'transparency'.
kirjalikult. (PT) Nagu me oleme kogu selle protsessi vältel rõhutanud, on eesmärgiks konkurentsi ja läbipaistvuse ühendamine ja tahtlik segamine.
Hence a whole programme and panoply of instruments which, in our opinion, amalgamate and confuse the 'borders' between 'aid' and interference, for example in such fundamental issues as 'state building'.
Ehk kogu programm ja kõik instrumendid, mis meie arvates sulatavad ühte ja hägustavad piire abi ja sekkumise vahel, näiteks sellistes küsimustes nagu riigi ülesehitamine .
But of particular interest to me was that rural development oers and continues to oer the opportunity to amalgamate economic, social and environmental activities within what can be challenging and conicting demands of our countryside.
Ent mind huvitas eriti see, et maaelu areng annab praegu ja edaspidi võimaluse ühitada majandus , sotsiaal ja keskkonnategevust meie maakohtade keeruliste ja vastuoluliste nõudmistega.
amalgamate the existing common by the recent CAP reform, the time has now come to harmonise as much tions (CMOs) into a single CMO the aim is to provide as possible the rules covering the various agricult ural markets.
Osana teoksilolevatest jõupingutustest vähendada bürokraatiat ja ülereguleerimist on Euroopa Komisjon välja pakkunud ühtse põllumajanduspoliitika laiaulatusliku lihtsustamisstrateegia.
Perhaps the Italian Government in fact never mind the 'perhaps' the Italian Government would have done well to take up the suggestion to amalgamate the referendum with the European elections and administrative elections, in order to save some hundreds of millions that could have been spent helping those affected by the earthquake.
Võib olla sobinuks Itaalia valitsusel tegelikult unustagem see võib olla Itaalia valitsusel sobinuks võtta vastu ettepanek ühendada referendum Euroopa valimiste ja kohalike valimistega, et säästa sadu miljoneid, mille oleks võinud kulutada maavärinast puudutatute aitamiseks.

 

Related searches: Amalgamate - Amalgamate With - Amalgamate Data - Amalgamate Information - Amalgamate Ideas - (28) To Amalgamate - Self-amalgamate - Companies Amalgamate - I Will Amalgamate - Amalgamate Into Larger Units -