Translation of "amalgamation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amalgamation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The reason for this amalgamation was to achieve the required
Ühinemine toimus selleks, et saavutada inim ja investeerimissuutlikkuse seisukohalt kriitiline mass kaugemate
NB amalgamation of the two previous regulations without any change in the content.
NB eelmise kahe määruse ühendamine ilma nende sisu muutmata.
Lastly, I would suggest that perhaps the two organisations the Council of Europe and the OSCE consider amalgamation.
Viimaseks teen ettepaneku, et need kaks organisatsiooni Euroopa Nõukogu ja OSCE võiksid mõelda liitumisele.
1.7 The amalgamation and consolidation of FABs and the reduction in numbers should be processed as soon as possible.
1.7 Funktsionaalsete õhuruumiosade ühendamise ja konsolideerimise ning nende arvu vähendamisega tuleks tegeleda niipea kui võimalik.
Resulting from the simplification and amalgamation of four existing consumer rights directives (4), this is intended to facilitate consumers purchases on the Internet.
) ettepaneku, milles käsitletakse eelkõige reisijatele antavat miinimumteavet, abi ja hüvitisi reisi katkemise korral, reisi hilinemisega seotud meetmeid ning eriabi liikumispuudega isikutele.
Different types of mergers will be possible based on existing national rules and practices including those known in common law Member States (scheme of amalgamation arrangement).
Ühinemised võivad olla eri tüüpi vastavalt erinevatele riigisisestele nõuetele ja praktikale, sealhulgas need, mis vastavad liikmesriikide ühisele õigusele (ühinemiskava kord).
Overall employment and income levels are significantly lower than the national average, largely due to a reduction in the primary sector following an amalgamation of farm units.
Üldise tööhõive ja sissetulekute tase on riigi keskmisest oluliselt madalam, mille peamine põhjus on primaarsektori tähtsuse vähenemine pärast põllumajandusüksuste ühinemist.
Amalgamation of the statutory provisions for the revaluation of depreciable fixed assets in 1976 (FRF 1704 million), the item thus increasing from FRF 877 million to FRF 2581 million.
määrustele vastavate kattevarade koondamine, mis puudutab 1976. aasta kinnisvaraks muudetud amortiseeruva vallasvara ümberhindamist (1704 MF), muutudes 877 MFilt 2581 MFni.
With the general interest in mind, the dynamic consensus which Committeeopinions usually reflect is the result of an amalgamation of initial positionswhich are often different, and at times contradictory.
Seistes üldiste huvide eest, on komiteel õnnestunud enamikul juhtudel jõuda omaarvamustes dünaamilise konsensuseni, mis on algselt erinevate ja isegi vastandlikeseisukohtade ühendamise tulemus.
With the general interest in mind, the dynamic consensus which Committeeopinions usually reflect is the result of an amalgamation of initial positions whichare often different, and at times contradictory.
Pidades silmas üldisi huve, on dünaamiline üksmeel, mida komitee arvamusedtavaliselt väljendavad, algselt erinevate ja mõnikord vastandlike seisukohtadeühendamise tulemus.
Amalgamation of the statutory provisions for the revaluation of depreciable fixed assets in 1976 (FRF 1704 million), the item thus increasing from FRF 877 million to FRF 2581 million.
määrustele vastavate kattevarade koondamine, mis puudutab 1976. aasta kinnisvaraks muudetud amortiseeruva vallasvara ümberhindamist (1704 MF), muutudes 877 MFilt 2581 MFni.
2.8 Latin America is a fast growing market, and the amalgamation of LAN amp TAM poses a real commercial threat to Iberia, Tap and other European airlines serving Latin America.
2.8 Ladina Ameerika on kiiresti kasvav turg ning LANi ja TAMi ühinemine kujutab endast tõsist kaubanduslikku ohtu Iberiale, Tapile ja teistele Ladina Ameerikat teenindavatele Euroopa lennuettevõtjatele.
Employers Nippon Keidanren (Japan Business Federation) is a comprehensive economic organisation born in May 2002 by amalgamation of Keidanren (Japan Federation of Economic Organisations) and Nikkeiren (Japan Federation of Employers' Associations).
Tööandjad Nippon Keidanren (Jaapani Ettevõtjate Liit) on suur majandusorganisatsioon, mis loodi 2002. aasta mais, kui ühinesid Keidanren (Jaapani Majandusorganisatsioonide Liit) ja Nikkeiren (Jaapani Tööandjate Ühenduste Liit).
Employers Nippon Keidanren (Japan Business Federation) is a comprehensive economic organization born in May 2002 by amalgamation of Keidanren (Japan Federation of Economic Organizations) and Nikkeiren (Japan Federation of Employers Associations).
Tööandjad Nippon Keidanren (Jaapani Ettevõtjate Liit) on suur majandusorganisatsioon, mis loodi 2002. aasta mais, kui ühinesid Keidanren (Jaapani Majandusorganisatsioonide Liit) ja Nikkeiren (Jaapani Tööandjate Ühenduste Liit).
on behalf of the IND DEM Group. (NL) Madam President, holodomor is an amalgamation of the Ukrainian words holod (starvation) and moryty (put to death) and therefore means 'death by starvation'.
fraktsiooni IND DEM nimel. (NL) Proua juhataja, holodomor on kahe ukrainakeelse sõna holod (nälgimine) ja moryty (hukkama) ühendamine ja tähendab seega näljasurm .
purchase of timber lots from members (round timber) amalgamation of small lots to form larger deliveries logistics check and control of quantities prior to delivery administration of delivery reports and invoicing distribution of revenues to members.
liikmetelt puidupartiide ostmine (ümarpuit) väikeste partiide koondamine, et moodustada suuremaid tarneid logistika koguste tarne eelne kontroll tarnearuannete ja arvete haldamine tulude jagamine liikmetele.
Accordingly, the number of priority projects should therefore be small, involving cross border projects, projects connecting isolated Member States to the European grid or those serving several Member States (in practice an amalgamation of several individual projects).
Seepärast peaks esmatähtsate projektide arv olema väike, sisaldades piiriüleseid projekte, isoleeritud liikmesriikide Euroopa võrguga ühendamise projekte või mitut liikmesriiki hõlmavaid projekte (praktikas mitme üksikprojekti ühendamine).
Whereas the aim of the interinstitutional collaboration should be to enable the Centre to carry out, in the medium term, any activities the amalgamation of which has been decided on in accordance with the rules in force
institutsioonidevahelise koostöö eesmärk peaks olema võimaldada keskusel teha keskmise tähtajaga toiminguid, mille ühendamine on otsustatud kehtivate eeskirjade kohaselt
Producers in Belarus and Russia, namely, Production Amalgamation Belaruskali (Soligorsk, Minsk region, Belarus), JSC Silvinit (Solikamsk, Perm region, Russia) and JSC Uralkali (Berezniki, Perm region, Russia) cooperated with the investigation via their common exporter IPC (Moscow, Russia).
Valgevene ja Venemaa tootjad Production Amalgamation Belaruskali (Soligorsk, Minski oblast, Valgevene), AS Silvinit (Solikamsk, Permi oblast, Venemaa) ja AS Uralkali (Berezniki, Permi oblast, Venemaa) tegid uurimise käigus koostööd oma ühise eksportija IPC (Moskva, Venemaa) kaudu.
Not only has the CAP been vastly simplified with the amalgamation of an array of different direct payment schemes into a single farm payment, it is also a more efficient mechanism, meeting more objectives at a lower cost.
CAPi pole mitte ainult tunduvalt lihtsustatud rea erinevate otsetoetusskeemide ühendamisega ühtseks põllumajandustootja toetuseks, vaid see on ka tõhusam mehhanism, mis vastab rohkematele eesmärkidele madalama hinnaga.
The Counterparty agrees to notify the ECB in writing as soon as reasonably practicable of ( i ) any consolidation or amalgamation with , or merger with or into , or transfer of all or substantially all of its assets to , another entity
Lepingupool kohustub teavitama EKPd kirjalikult nii kiiresti kui võimalik järgmisest i ) kõikidest ühinemistest , ühendamistest või liitumistest või kogu vara või selle olulise osa üleminekust teisele üksusele
The Counterpartty agrees to notify the ECB in writing as soon as reasonably practicable of ( i ) any consolidation or amalgamation with , or merger with or into , or transfer of all or substantially all of its assets to , another entity
Vastaspool kohustub teavitama EKPd kirjalikult nii kiiresti kui võimalik i ) kõikidest ühinemistest , ühendamistest või liitumistest või kogu vara või selle olulise osa üleminekust teisele üksusele
The Counterparty agrees to notify the ECB in writing as soon as reasonably practicable of ( i ) any consolidation or amalgamation with , or merger with or into , or transfer of all or substantially all of its assets to , another entity
The Counterparty agrees to notify the ECB in writing as soon as reasonably practicable of ( i ) any consolidation or amalgamation with , or merger with or into , or transfer of all or substantially all of its assets to , another entity
Amalgamation of the revaluation differences for the RAG in 1959 (FRF 2425 million) and 1976 (non depreciable fixed assets FRF 97 million) with the item Revaluation differences RAG , which is thus increased from FRF 1720 million to FRF 4145 million.
RAGi 1989. aasta (2425 MF) ja 1976. aasta (mitte amortiseeruva vallasvara muutmine kinnisvaraks) ümberhindamiste erinevuste koondamine 97 MF) koos RAGi ümberhindamise erinevustega , mille summa muutub 1720 MFilt 4415 MFni
Amalgamation of the revaluation differences for the RAG in 1959 (FRF 2425 million) and 1976 (non depreciable fixed assets FRF 97 million) with the item Revaluation differences RAG , which is thus increased from FRF 1720 million to FRF 4145 million.
RAGi 1989. aasta (2425 MF) ja 1976. aasta (mitte amortiseeruva vallasvara muutmine kinnisvaraks) ümberhindamiste erinevuste koondamine 97 MF) koos RAGi ümberhindamise erinevustega , mille summa muutub 1720 MFilt 4415 MFni
BGB is the holding company that owns the BGB group, which was formed in 1994 by the amalgamation of several credit institutions formerly controlled by the Land of Berlin BGB also does business as a credit institution in its own right.
BGB on 1994. aastal mitmete endiste Berliini liidumaa järelevalve all olnud krediidiasutuste ühinemisel asutatud BGB kontserni valdusfirma, mis tegutseb ka ise turul krediidiasutusena.
(10) BGB is the holding company that owns the BGB group, which was formed in 1994 by the amalgamation of several credit institutions formerly controlled by the Land of Berlin BGB also does business as a credit institution in its own right.
(10) BGB on 1994. aastal mitmete endiste Berliini liidumaa järelevalve all olnud krediidiasutuste ühinemisel asutatud BGB kontserni valdusfirma, mis tegutseb ka ise turul krediidiasutusena.
Produced by Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Belarus and sold by JSC International Potash Company, Moscow, Russia, or Belurs Handelsgesellschaft mbH, Vienna, Austria, or UAB Baltkalis, Vilnius, Lithuania, to the first independent customer in the Community acting as an importer
Toodab Soligorskis Valgevenes asuv Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali ja müüb Moskvas Venemaal asuv JSC International Potash Company või Viinis Austrias asuv Belurs Handelsgesellschaft m.b.H või Vilniuses Leedus asuv UAB Baltkalis esimesele sõltumatule importijana tegutsevale kliendile ühenduses
At the same time, the Commission as well as an increasing number of Member States have expressed reservations as regards the amalgamation of the OCT EC association and the Community s development cooperation policy with its emphasis on the fight against poverty and the millennium development goals.
Samal ajal on komisjon ja üha enam liikmesriike väljendanud kahtlusi seoses ÜMT EÜ assotsieerimise ja ühenduse arengukoostööpoliitika ühendamisega, mille rõhk on asetatud vaesusevastasele võitlusele ja aastatuhande arengueesmärkidele.
3.3 The European Economic and Social Committee adopted an opinion on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods in March 2004, and given that the current proposal for an amendment is essentially an amalgamation exercise, no new opinion on the matter is necessary.
3.3 Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee võttis 2004. aasta märtsis vastu arvamuse, milles selgitati komitee seisukohta vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta.
Republic of Belarus _BAR_ Produced by Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Belarus and sold by JSC International Potash Company, Moscow, Russia, or Belurs Handelsgesellschaft mbH, Vienna, Austria, or UAB Baltkalis, Vilnius, Lithuania, to the first independent customer in the Community acting as an importer _BAR_ A518 _BAR_
Valgevene Vabariik _BAR_ Toodab Soligorskis Valgevenes asuv Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali ja müüb Moskvas Venemaal asuv JSC International Potash Company või Viinis Austrias asuv Belurs Handelsgesellschaft m.b.H või Vilniuses Leedus asuv UAB Baltkalis esimesele sõltumatule importijana tegutsevale kliendile ühenduses _BAR_ A518 _BAR_
However, the proposal which we have before us today is one that is only the first part of a long process if we compare it with the programmes of China and the United States it also fails to define its goal sufficiently clearly, and this goal must be employment finally, a European programme cannot be an amalgamation of national agendas.
Ettepanek, mis täna meie ees on, on vaid esimene osa pikast protsessist, kui me võrdleme seda Hiina ja Ameerika Ühendriikide programmidega. Selle eesmärki ei ole selgelt määratletud, kuid see eesmärk peab olema tööhõive.

 

Related searches: Amalgamation - Solvent Amalgamation - Amalgamation Or Reconstruction - Reconstruction Or Amalgamation - Scheme Of Amalgamation - Solvent Amalgamation Or Reconstruction - Bona Fide Amalgamation - Amalgamation With - Purpose Of Amalgamation - An Amalgamation -