Translation of "amazingly" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amazingly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This costs amazingly little.
See maksab hämmastavalt vähe.
Amazingly, it was still delicious.
Hämmastaval kombel oli see ikkagi hõrk.
This is my spring, my amazingly drawn spring.
See on minu vedru, minu imeliselt joonistatud vedru.
Ludmila Prokofievna, I want to say... You were amazingly farseeing.
Ljudmilla Prokofjevna, ma tahan teile öelda, et osutusite ettenägelikuks.
Amazingly, that also seems to be the conclusion of the Council in this case.
Hämmastaval kombel näib selline olevat ka nõukogu järeldus antud küsimuses.
She has the most amazingly quick ear you ever heard of, just like a parrot.
Tal on uskumatult terane kõrv, nagu papagoil.
The Yoruba, in Nigeria, used cowry shells as currency and developed an amazingly complex number system.
Joruba, Nigeerias, kasutasid cowry merekarpe valuutana ja arendasid välja hämmastavalt keerulise numbrisüsteemi.
We had one of those amazingly deep conversations... where you feel like you really get to know someone.
See on ilusaim tuba terves majas. Kev, see on ideaalne. Te hakkate keppima, on ju?
I mean, I've been working on this for a few years, and I just find the topic still so amazingly engaging and interesting.
Ma pean silmas.. Ma olen sellega töötanud juba mitmed aastad ja ma leian ikka, et see teema on ikka imehuvitav.
This is an amazingly important piece of legislation. It will affect huge numbers of people including anyone that owns a home in my constituency.
See on äärmiselt oluline õigusakt, mis mõjutab tohutut hulka inimesi, muuhulgas minu valimisringkonnast igaüht, kes omab eluaset.
We have also gone to great lengths to reach common positions, as Mr Staes has rightly demonstrated, and this has also been amazingly successful.
Samuti oleme teinud suurt tööd, et jõuda ühistele seisukohtadele, nagu Bart Staes õigesti märkis, ning ka see on olnud hämmastavalt edukas.
Amazingly the Commission has become aware in the meantime of the term hedge fund, although this undoubtedly is not true of all the Commissioners.
Üllataval kombel on komisjon saanud vahepeal teda, mida tähendab riskifond, kuigi see ei käi kindlasti kõigi volinike kohta.
The Modernised Customs Code, as the Commissioner has heard me say before, is an amazingly boring but ever so important piece of law from the Commission.
Ajakohastatud tolliseadustik, nagu volinik mind enne ütlemas kuulis, on üks hämmastavalt igav, kuid sellest hoolimata oluline komisjoni õigusakt.
All of these degenerate characteristics check amazingly with the history of the dead man before us, whose life was one of brutality, of violence and murder.
Kõik need taandarengu ilmingud sobivad hämmastavalt hästi kokku selle mehe elulooga, mis oli täis jõhkrust, vägivalda ja mõrvu.
The media can be an amazingly eective, informal means of motivating large numbers of people to learn languages in ways that are beyond the methods of formal education.
Meedia võib olla üllatavalt tulemuslik mitteformaalne vahend, mis mõjutab suurt hulka inimesi keeli õppima selleni tavaharidus ei küüni.
Indeed, the resolution rate is amazingly good, but the time periods are dreadful, with an average of 15 weeks before cases are dealt with, which is five weeks beyond the maximum allowed.
Lahenduste tase on tegelikult üllatavalt hea, kuid ajavahemikud on kohutavad. Keskmiselt tegeletakse juhtumitega alles pärast 15. nädalat, mis on maksimaalset lubatud ajast viis nädalat rohkem.
For my mind was made up to sail in no other than a Nantucket craft, because there was a fine, boisterous something about everything connected with that famous old island, which amazingly pleased me.
Sest minu meelest tehti kuni sõidavad midagi muud kui Nantucket käsitöö, sest seal oli trahvi, pöörane midagi kõik seotud, et kuulus vana saarel mis hämmastavalt hea meel mind.
And if you're in this room today, most of us grew up in a world where we have basic civil rights, and amazingly, we still live in a world where some women don't have them.
Ja enamik siinviibijatest kasvas üles maailmas, kus kehtisid põhilised kodanikuõigused, kuid ometi elame me maailmas, kus mõnel naisel neid õigusi pole.
In fact I met with our congressional colleagues last week in Washington and, amazingly I think a first here I have been asked to present their viewpoint at the meeting that is to be held on 13 May.
Ma kohtusin tegelikult eelmisel nädalal Washingtonis kongressi kolleegidega ja hämmastavalt arvan, et esimesena siin on mul palutud esitada nende seisukohad 13. mail peetaval kohtumisel.
Rsync is a wonderful little utility that's amazingly easy to set up on your machines. Rather than have a scripted FTP session, or some other form of file transfer script rsync copies only the differences of files that have actually changed, compressed and through ssh if you want to for security. That's a mouthful.
Rsync on imeline pisike programm, mida on äärmiselt lihtne oma kasuks tööle panna. Selle asemel et luua skriptiga FTP seanss või mõni muulaadne failide edastamise skript, kopeerib rsync ainult tegelikult muudetud failide erinevused tihendatult ja kui soovid turvalisust, siis ka üle SSH. See on väga võimas!

 

Related searches: Amazingly Beautiful - Amazingly Well - Amazingly Enough - Amazingly Simple - Amazingly Talented - Amazingly Soft - Amazingly Detailed - Amazingly Fast - Amazingly Great - Amazingly Stunning -