Translation of "ambient" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambient - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ambient
Ambient
Ambient
Ümbrus
Ambient color
Üldvärv
Ambient light
Üldvalgus
Ambient light
Üldvalgus
Ambient humidity
Õhuniiskus
Ambient noise
Ümbritsev müra
Ambient temperature
Keskkonnatemperatuur
Ambient air quality
Tubakatoodete tarbimise piiramine
Ambient Air Quality Management
Välisõhu kvaliteedi juhtimine
For the ambient pressure
Õhurõhu puhul
Clean Ambient Air Act
Ministrite nõukogu võib energiajulgeoleku huvides keelduda võimaldamast juurdepääsu süsivesinike geoloogilisele luurele, uurimisele ja kasutamisele ettevõtjale, kes on Kanada või Kanada kodanike kontrolli all, ning keelata sellisele ettevõtjale kõnealuse tegevuse.
Ambient indoor light is safe.
Tavaline sisevalgustus on ohutu.
Ambient Temperature Pressure Cycle Test
Rõhutsüklikatse ümbritseva õhu temperatuuril
Assessment of Ambient Air Quality
Välisõhu kvaliteedi hindamine
assessment of ambient air quality
välisõhu kvaliteedi hindamine
assessment of ambient air quality,
välisõhu kvaliteedi hindamine,
Assessment of ambient air quality
Välisõhu kvaliteedi hindamine
storage at lowered ambient temperatures
1. elektrit juhtivate esemete ja seadeldiste maandamine
Part 2 Ambient temperature test
osa Ümbritseva õhutemperatuuri katse
0,5 at ambient temperature 20 C 3 C, ambient humidity 60 15 , nominal values for power supply
0,5 , kui ümbritsev temperatuur on 20 C 3 C, õhuniiskus on 60 15 energiatoite nimiväärtuste juures,
Preliminary assessment of ambient air quality
Välisõhu kvaliteedi esialgne hindamine
relating to ozone in ambient air
välisõhu osoonisisalduse kohta
Protection of ambient air and climate
Newfoundland ja Labrador jätab endale õiguse võtta vastu või säilitada eespool nimetatud allsektoritega seotud meetmeid, millega
Temperature of products Ambient Chilled Frozen
Toodete temperatuur Välistemperatuur Jahutatud Külmutatud
Improvement of ambient air quality General requirements
Välisõhu kvaliteedi parandamineÜldnõuded
C. Protection of ambient air and climate
(CPC 9406 osa)
C. Protection of ambient air and climate
asutamisõigus ei hõlma esinduskontorite loomist ega muud kindlustusseltsi alalist kohalolekut, v.a juhul, kui sellised kontorid asutatakse agentuuride, filiaalide või peakontoritena.
C. Protection of ambient air and climate
kommertsveokite rent (koos juhiga)
C. Protection of ambient air and climate
SE Riiklik monopol autode ja veoautode heitegaaside kontrollteenuste puhul.
Temperature of products Ambient Chilled FrozenI.22.
Toodete temperatuur Välistemperatuur Jahutatud KülmutatudI.22.
0, 1 Quick colors, full ambient lighting only
0, 1 Kiirvärvid, ainult täielik üldvalgus
2, 3 Show specified diffuse and ambient light
2, 3 Näita määratud hajus ja üldvalgust
Ambient air quality and clean air for Europe
Välisõhu kvaliteet ja Euroopa õhu puhtamaks muutmine
Ambient air quality and clean air for Europe
Õhukvaliteet Puhas õhk Euroopale
Ambient air quality and cleaner air for Europe
Välisõhu kvaliteet ja Euroopa õhu puhtamaks muutmine
ambient air quality in accordance with Annex XVI
välisõhu kvaliteedi kohta vastavalt XVI lisale
Buildings for intelligent living and ambient assisted living
Aruka elukeskkonna ehitised
Data quality objectives for ambient air quality assessment
Andmete kvaliteedieesmärgid vÄlisõhu kvaliteedi hindamisel
) and carbon monoxide (CO) in ambient air, as
Euroopa puhta õhu programmi (CAFE) hinnangul on praeguse maapinnalähedase osoonikihi tase, mille kontsentratsioon
Protection of ambient air and climate (CPC 9404)
AT keelatud on reklaami ja vahendustegevus tütarettevõtja nimel, mis ei ole asutatud liidus, või filiaali nimel, mis ei ole asutatud Austrias (välja arvatud edasikindlustus ja retrosessioon).
Assessment of ambient air concentrations and deposition rates
Välisõhus sisalduvate saasteainete kontsentratsioonide ja sadestumise määrade hindamine
Ambient concentrations and depositions of sulphur and nitrogen compounds
väävli ja lämmastikuühendite sadenemise ja kontsentratsiooni kohta välisõhus
Assessment of ambient air quality in relation to ozone
Välisõhu kvaliteedi hindamine osooni suhtes
Control of human exposure to PM2.5 in ambient air
Järelevalve inimeste kokkupuute üle ümbritsevas õhus leiduvate PM2,5 osakestega

 

Related searches: Ambient - Ambient Temperature - Ambient Air - Ambient Conditions - Ambient Light - Ambient Lighting - Ambient Noise - Ambient Pressure - Ambient Humidity - Ambient Assisted Living -