Translation of "ambiguity" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambiguity - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Our Russian partners do this in an accomplished manner, without ambiguity, because ambiguity causes misunderstandings.
Meie vene partnerid teevad seda meisterlikult ja ühetähenduslikult, sest ebaselgus põhjustab arusaamatusi.
So a little bit of ambiguity.
Seega veidi mitmetähenduslik.
There is absolutely no ambiguity there.
Siin ei ole mitte mingit mitmetimõistetavust.
Therefore, there is too much ambiguity.
Seega on liiga palju ebaselgust.
One must get out of this ambiguity.
Sellest ebamäärasusest tuleb vabaneda.
Secondly, there is ambiguity surrounding collective expulsions.
Teiseks, kollektiivseid väljasaatmisi ümbritseb ebaselgus.
There is also a big question of ambiguity.
Lisaks on ka suur küsimus mitmemõttelisuse kohta.
This kind of action cannot entertain any ambiguity.
Niisugune meede ei tohi tuua kaasa kahemõttelisust.
This report is a victim of such ambiguity.
Kõnealune raport on sellise ebaselguse ohver.
However, the current picture is not without ambiguity.
Praegune olukord on aga mitmetähenduslik.
Basically you believe in complexity, but not in ambiguity.
Te usute asjade komplekssusse, aga mitte ebaselgesse mitmetähenduslikkusse.
We therefore need to leave behind hesitations and ambiguity.
Seetõttu peame kõhklused ja ebaselguse kõrvale heitma.
On this subject as all the other Members have said before me there can be no room for ambiguity, because any ambiguity is absolutely unacceptable.
Nagu kõik teised parlamendiliikmed enne mind ütlesid, ei saa selles küsimuses olla ruumi ebamäärasusele, sest igasugune ebamäärasus on täiesti vastuvõetamatu.
Drawing up and signing cause a great deal of ambiguity.
Lepingute koostamine ja sõlmimine põhjustab suurt ebaselgust.
This term is used only when required to prevent ambiguity.
Seda kasutatakse ainult ebaselguse vältimiseks.
And ambiguity, to me, is very uncomfortable in my life, and I have it.
Mitmemõttelisus tekitab mulle elus väga palju ebamugavust, ja seda mul jätkub. Moraalne mitmemõttelisus.
The new definition, as proposed in Amendment 13, removes any ambiguity or legal uncertainty.
Muudatusettepanekus 13 esitatud uus määratlus kõrvaldab igasuguse kahemõttelisuse ja õigusliku ebakindluse.
The main ambiguity is how long fingerprints from growing children are in fact reliable.
Ebaselgus on peamiselt selles, kui kaua võib kasvueas laste sõrmejälgi tegelikult usaldada.
Let me be very clear on this so there is no room for ambiguity.
Lubage mul selle osas väga selgelt väljenduda, nii et ei jääks ruumi kahemõttelisusele!
We all hate moral ambiguity in some sense, and yet it is also absolutely necessary.
Me kõik vihkame mingis mõttes moraalset mitmetähenduslikkust, kuid ometi on see täiesti vajalik.
5.7 The EESC is concerned about the ambiguity of Article 8 of the proposed regulation.
5.7 Komitee on mures, kuna määruse ettepaneku artikkel 8 on ebaselge.
(5) To avoid any legal ambiguity, Regulation (EEC) No 3112 93(3) should be repealed.
(5) Õigusliku selguse huvides tuleks määrus (EMÜ) nr 3112 93 3 kehtetuks tunnistada.
Adopt constitutional amendments removing any ambiguity regarding the independence and accountability of the judicial system.
Võtta vastu põhiseaduse muudatused, mis kõrvaldaksid igasuguse ebaselguse seoses kohtusüsteemi sõltumatuse ja usaldusväärsusega.
Most times on a test when they ask you, there's not going to be this ambiguity.
Enamik kordadest kui testis küsitakse, siis seal puudub selline kahemõttelisus.
Madam High Representative, I really would like you to clear up any ambiguity on this subject.
Austatud kõrge esindaja! Ma sooviksin tõesti, et te igasuguse vääritimõistmise selle teema suhtes lahendaksite.
There's an ambiguity of what that should be that we should do, and then we do something.
See, mida me siis tegema peaks, on mitmeti mõistetav ning siis me teeme midagi.
As recent gender based analyses show,it was precisely this ambiguity that undoubtedly affected gender politicsinthis period.
Ehk teisiti öeldes naisliikumised olid ühel või teisel viisil vastastikku seotud rahvuslike vabadusliikumistega.Viimastel olid võrreldes Euroopa domineerivate riikidega täiendavad plaanid, mis olid seotud riigile Euroopas koha leidmisega.
We maintain that the current definition leads to ambiguity and a risk of unpredictability and bad practice.
Oleme endiselt seisukohal, et praegune määratlus põhjustab mitmetähenduslikkust ning etteennustamatuse ja halbade praktikate tekkimise võimalust.
... avoiding ambiguity If you use the same word to refer to dierent things, you could confuse your reader
... väldi ähmasust.Kui kasutada eri asjade tähistamiseks sama sõna, ei pruugi lugeja aru saada, millest käib jutt n u l l
A high level of accuracy of data is needed to avoid ambiguity concerning the content of information processed.
Töödeldava teabe sisulise mitmetähenduslikkuse vältimiseks on vajalik andmete suur täpsus.
Our shame and also indignation are at so many lies, so much ambiguity and so much hot air.
Tunneme häbi ja nördimust nii paljude valede, nii suure kahemõttelisuse kui ka suure hulga tühja jutu pärast.
Negotiations have become bogged down, there is a mutual lack of understanding and a permanent state of ambiguity.
Läbirääkimised on takerdunud ning valitseb vastastikune mõistmatus ja pidev ebaselgus.
If this ambiguity is not clarified, then we risk seeing dramatic variability in the application of the directive.
Kui seda ebaselgust ei kõrvaldata, siis on oht, et direktiivi hakatakse kohaldama erinevalt.
To avoid all ambiguity, it is in this sense that the Commission reads Parliament's interpretation of the text.
Mitmetimõistetavuse vältimiseks saab komisjon parlamendi tekstitõlgendustest aru viimatinimetatud mõttes.
As this would remove a possible ambiguity, that amendment should apply with retrospective effect for all beneficiary countries.
Kuna see välistaks võimaliku ebaselguse, tuleks seda muudatust kohaldada kõikide abisaajate riikide suhtes tagasiulatuva jõuga.
But let's say I have 1 coin and I flip it five times, just so we have no ambiguity.
Ütleme, et mul on 1 münt ja ma viskan seda viis korda, et oleks lihtsam aru saada.
That is the ambiguity in my life that really disturbed me, and led me to write a book called
See on minu elu mitmemõttelisus, mis mind tõsiselt häiris, kuid juhtis mind kirjutama raamatut nimega
In order to remove the ambiguity in the wording it is therefore again necessary to develop a functional interpretation.
Selle kahemõttelisuse hajutamiseks tuleb asuda taas funktsionaalse tõlgendamise juurde.
The Bolkestein Directive makes ambiguity an art form and allows them to be thrown onto the social slag heap.
Bolkesteini direktiiv on teinud kahemõttelisusest kunstivormi ja võimaldab nad heita sotsiaalsesse šlakihunnikusse.
Meanwhile, there seems to be some ambiguity concerning the mandate, rules of engagement and use of force by MONUC.
Vahepeal näib aga valitsevat mõningane selgusetus MONUCi mandaadi, tema osalemise eeskirjade ning temapoolse jõu kasutamise suhtes.
So that is the ambiguity in clause 6 that we are seeking to overcome through the publication of guidance.
Niisiis, soovime suuniste avaldamisega kõrvaldada punktist 6 ebaselguse.
positioned in such a way as to be safely operated without hesitation or loss of time and without ambiguity,
asetsema nii, et nende ohutu kasutamine oleks kõhklematu, kiire ja eksimatu,
A number of mainly textual refinements have been made to reflect current legal drafting requirements and so remove any scope for ambiguity.
Peamiselt on tehtud täpsustusi tekstis, et täita praeguste seaduseelnõude koostamise nõudeid ja kaotada mis tahes mitmetähenduslikkuse võimalused.
A slight ambiguity that I have noticed in the report by your committee relates to the external representation of the euro zone.
Üks väike mitmetimõistetavus, mida ma komisjoni raportis täheldasin, puudutab euroala välist esindamist.
The ambiguity of the European Union purpose when we come to the enlargement policy is an obstacle which no rapporteur could overcome.
Euroopa Liidu eesmärgi ebaselgus seoses laienemispoliitikaga on tõke, mida ükski raportöör ei saa ületada.

 

Related searches: Ambiguity - Role Ambiguity - Dealing With Ambiguity - Tolerance Of Ambiguity - Ambiguity Tolerance - Tolerance For Ambiguity - Deal With Ambiguity - Ambiguity Between - Legal Ambiguity - Reduce Ambiguity -