Translation of "ambiguously" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambiguously - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ambiguously accepting social standards while transgressing them
Ühtaegu võtta vastu ühiskonna normid ja samas neist üle astuda.
France has done so too, but much more ambiguously, because it is talking about an 18 month period to 'assess the state of resources'.
Ka Prantsusmaa tegi seda, ehkki palju vähem otsustavalt, sest ta räägib 18kuulisest perioodist varude olukorra hindamiseks.
Moreover, in the case of provisions which are ambiguously expressed and susceptible of more than one interpretation, such as those applicable here, preference must begiven to the interpretation which allows such difference in treatment of officials to be avoided .
Veel märgitakse, et kui sätete sõnastus on mitmeti mõistetav, mis annab võimaluse erinevateks tõlgendusteks, nagu on tehtud käesolevas kohtuasjas, tuleb eelistada tõlgendust, millega on võimalik vältida taolist ametnike erinevat kohtlemist .

 

Related searches: Ambiguously Worded - Ambiguously Defined - Was Worded Ambiguously - Interpreted Ambiguously - Ambiguously Formulated - Ambiguously Bands -