Translation of "ambiguously defined" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ambiguously accepting social standards while transgressing them
Ühtaegu võtta vastu ühiskonna normid ja samas neist üle astuda.
France has done so too, but much more ambiguously, because it is talking about an 18 month period to 'assess the state of resources'.
Ka Prantsusmaa tegi seda, ehkki palju vähem otsustavalt, sest ta räägib 18kuulisest perioodist varude olukorra hindamiseks.
Moreover, in the case of provisions which are ambiguously expressed and susceptible of more than one interpretation, such as those applicable here, preference must begiven to the interpretation which allows such difference in treatment of officials to be avoided .
Veel märgitakse, et kui sätete sõnastus on mitmeti mõistetav, mis annab võimaluse erinevateks tõlgendusteks, nagu on tehtud käesolevas kohtuasjas, tuleb eelistada tõlgendust, millega on võimalik vältida taolist ametnike erinevat kohtlemist .
Defined
Defineeritudno shortcut defined
And we've defined the dot product and we've defined
Ning me oleme juba defineerinud skalaarkorrutise ja pikkused.
Defined ranges
Määratletud vahemikud
Administrator defined
Administraatori määratud
User defined
Kasutaja määratud
Not defined
Määramata
Not Defined
Määramata
Administrator Defined
Administraatori määratud
User defined
Kasutaja määratudColumn heading for category in tax report
User Defined
Kasutaja määratudWizard probe finished
User defined
Kasutaja määratudAT Wizard summary using
Defined macros
Defineeritud
Defined Links
Defineeritud Viidad
User Defined
Kasutaja määratud
Defined connections
Määratud ühendused
DEFINED TERMS
MÕISTED
Mutually defined
Ühine määratlus (Mutually defined)
DEFINED TERMS
kauplemine rahaturu instrumentidega (tšekid, vekslid, hoiusetunnistused, tuletisväärtpaberid jne) välisvaluutaga valuuta, intressimäärade ja indeksitega seotud instrumentidega vabalt võõrandatavate väärtpaberitega või kaubafutuuridega
DEFINED TERMS
Aruandekohustuslik finantsasutus vastavalt kontekstile liikmesriigi või Šveitsi finantsasutus, mis ei ole mittearuandekohustuslik finantsasutus.
DEFINED TERMS
Osaleva jurisdiktsiooni finantsasutus i) iga finantsasutus, mis on osaleva jurisdiktsiooni resident, kuid ei hõlma selle finantsasutuse väljaspool kõnealust osalevat jurisdiktsiooni asuvaid filiaale, ning ii) sellise finantsasutuse, mis ei ole osaleva jurisdiktsiooni resident, iga filiaal, kui see filiaal asub kõnealuses osalevas jurisdiktsioonis.
DEFINED TERMS
Osaleva jurisdiktsiooni finantsasutus i) iga finantsasutus, mis on osaleva jurisdiktsiooni resident, kuid ei hõlma selle finantsasutuse väljaspool kõnealust osalevat jurisdiktsiooni asuvaid filiaale, ning ii) sellise finantsasutuse, mis ei ole osaleva jurisdiktsiooni resident, iga filiaal, kui see filiaal asub kõnealuses osalevas jurisdiktsioonis.
DEFINED TERMS
kelle brutotulu on eelkõige saadud finantsvarade investeerimisest, reinvesteerimisest või nendega kauplemisest, kui ettevõtet haldab teine ettevõte, mis on hoiustamisasutus, hoidmisasutus, kindlaksmääratud kindlustusandja või punkti A alapunkti 6 alapunktis a kirjeldatud investeerimisettevõte.
DEFINED TERMS
Osaleva jurisdiktsiooni finantsasutus on i) iga finantsasutus, mis on osaleva jurisdiktsiooni resident, kuid ei hõlma selle finantsasutuse väljaspool kõnealust osalevat jurisdiktsiooni asuvaid filiaale, ning ii) sellise finantsasutuse, mis ei ole osaleva jurisdiktsiooni resident, iga filiaal, kui see filiaal asub kõnealuses osalevas jurisdiktsioonis.
Chemically defined
sopropüül 2,2 dimetüültrimetüleendiisobutüraat
Chemically defined
butaanhapped, nende soolad ja estrid
DEFINED TERMS
A. Aruandekohustuslik finantsasutus
Or if b a is defined, sometimes a b isn't defined.
Või kuigi b a on defineeritud, siis mõnikord a b ei ole.
No topic defined
Teemat pole seatud
E defined by
E järgmiselt
clearly defined. ned.
Luuakse uus Euroopa Ülemkogu kogu eesistuja eesistuja
(previously not defined)
(ei ole varemmääratletud)
clearly defined. ned.
Euroopa Parlament
No Languages Defined
Keelt pole määratud
Pre defined aliases
Valmisaliased
User defined aliases
Kasutaja määratud aliased
Value not defined
Väärtus pole määratudJust a number
Value not defined
Miinimumväärtus
User defined expressions
Kasutaja väljendid
No program defined
Programmi pole määratud.
No Host defined.
Masinat pole määratud.
No database defined
Ei andmebaasError message
User Defined Menus
Kasutaja määratud menüüd

 

Related searches: Ambiguously Defined - Ambiguously Worded - Was Worded Ambiguously - Interpreted Ambiguously - Ambiguously Formulated - Ambiguously Bands - Defined Benefit And Defined Contribution Plans - Defined Benefit And Defined Contribution Pension Funds - Defined Benefit And Defined Contribution - Defined Benefit Defined Contribution -