Translation of "ambiguously formulated" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambiguously - translation : Formulated - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ambiguously accepting social standards while transgressing them
Ühtaegu võtta vastu ühiskonna normid ja samas neist üle astuda.
Well formulated.
Hästi öeldud.
They formulated that agreement.
Selle kokkuleppe nad ka sõnastasid.
France has done so too, but much more ambiguously, because it is talking about an 18 month period to 'assess the state of resources'.
Ka Prantsusmaa tegi seda, ehkki palju vähem otsustavalt, sest ta räägib 18kuulisest perioodist varude olukorra hindamiseks.
Is this chemical formulated in the country?
Kas riigis toodetakse kõnealuse kemikaali kasutusvormi?
Guidelines for their implementation could be formulated.
Nende rakendamiseks võiks töötada välja suunised.
Aircraft fuels specially formulated for military purposes
spetsiaalselt sõjaliseks otstarbeks koostatud lennukikütused
This regulation was formulated before the crisis.
Nimetatud määrus koostati enne kriisi.
Article 4(c) CS is formulated very strictly.
ST artikli 4 punkt c on sõnastatud rangelt.
Betaferon is formulated to contain a calculated overfill of 20 .
Betaferon sisaldab arvestatud ületäitumust 20 .
Forward looking targets have been formulated for the entire Community.
Tulevikueesmärgid on sõnastatud kogu ühenduse jaoks.
The Commission has formulated appropriate recommen dations and ensures their follow up.
Komisjon on sõ nastanud asjakohased soovitused ja tagab nende soovituste järgi mise kontrolli.
(d) whether a request has been formulated by the beneficiary countries
d) kas abisaajad riigid on esitanud taotluse
b) How are the criteria for the single areas being formulated?
b) Kuidas määratletakse eri valdkondade kriteeriumid?
Besides, aid policy must be formulated more from the bottom up.
Pealegi tuleb abipoliitika kujundamisel liikuda pigem alt üles.
The fact still remains, however, that a strategy must be formulated.
Siiski jääb kehtima fakt, et strateegia tuleb määratleda.
These imports relate to a high value non standard formulated product.
See import puudutab hinnalist mittestandardset retseptisegu.
The ministry has formulated a strategic plan to cover 2007 to 2010.
Ministeerium on aastateks 2007 2008 koostanud strateegilise kava.
Targets are usually formulated with a timeframe of up to 10 years.
Eesmärgid sõnastatakse tavaliselt kuni kümneks aastaks.
Policy is formulated on the basis of consensusbuilding and collective problem solving.
Poliitika töötatakse välja konsensuse alusel ja probleeme kollektiivselt lahendades.
A test cycle should be formulated in order to measure such emissions.
Sellise heite mõõtmiseks tuleb määrata katsetsükkel.
1.4 In addition, the Committee has formulated proposals under the following headings
1.4 Lisaks on komitee sõnastanud ettepanekud järgmiselt
It is not, since the approach to it was formulated years ago.
Ei ole, kuivõrd selle lähenemisviis kujundati aastaid tagasi.
4.3 The case for a properly formulated European Golden Rule is gaining momentum.
4.3 Vajadus sobivalt sõnastatud kuldreegli järele Euroopas kogub hoogu.
By the end of this period each tax administration has formulated its position.
Kõnealuse ajavahemiku lõpuks on mõlemad maksuametid võtnud seisukoha.
This had never previously been formulated in jurisprudence or in our legal system.
Seda ei oldud kunagi varem kohtupraktikas ega meie õigussüsteemis sõnastatud.
Perhaps coordination can win more approval if the strategies are formulated more consistently.
Võib olla saab kooskõlastamine suurema poolehoiu osaliseks, kui strateegiaid sidusamalt sõnastada.
The typical standard form of formulated glyphosate contains 360 grams litre of glyphosate.
Glüfosaadi retseptisegu tavaline standardvorm sisaldab glüfosaati 360g l.
Those criteria may , if appropriate , be formulated more precisely in the invitation to tender .
Vajaduse korral võib neid kriteeriume pakkumiskutses täpsemalt sõnastada .
The concern for simplification can also be seen in the waythe regulation is formulated.
Vajadus seadusandluse lihtsustamise järele kajastub ka selle määruse sõnastuses.
As part of national reform plans, concrete measures should be formulated to this end.
Riiklike reformikavade raames tuleb selle tarvis sõnastada konkreetsed meetmed.
The call for new laws as formulated in the Bauer report should be rejected.
Baueri raportis sõnastatud nõue uute seaduste järele tuleks tagasi lükata.
She has taken into account the realities of the situation and formulated sound targets.
Ta on võtnud arvesse tegelikku olukorda ja sõnastanud mõistlikud eesmärgid.
Those criteria may, if appropriate, be formulated more precisely in the invitation to tender.
Kõnealuseid kriteeriume võib vajaduse korral pakkumiskutses täpsustada.
The absolute bioavailability of lopinavir co formulated with ritonavir in humans has not been established.
Lopinaviir ritonaviir kombinatsioonpreparaadi absoluutset biosaadavust inimestel ei ole kindlaks tehtud.
The absolute bioavailability of lopinavir co formulated with ritonavir in humans has not been established.
Seega oodatav lopinaviiri tase südames ei ole oluliselt kõrgem plasmatasemest.
Lopinavir co formulated with ritonavir is recommended for children 2 years of age and older.
Lopinaviiri samas ravimvormis koos ritonaviiriga soovitatakse manustada 2 aastastele ja vanematele lastele.
VISTIDE is formulated for intravenous infusion only and must not be administered by intraocular injection.
VISTIDE on mõeldud ainult veenisiseseks infusiooniks ja ei tohi manustada intraokulaarse süstena..
As part of national reform plans, concrete measures should be formulated to dismantle these barriers.
Nende kõrvaldamiseks tuleb riiklike reformikavade raames sõnastada konkreetsed meetmed.
Concrete measures should be formulated to this end as part of the National Reform Plans.
Riiklikes reformikavades tuleb sel eesmärgil sõnastada konkreetsed meetmed.
Concrete measures should be formulated to this end as part of the National Reform Plans.
Riiklikes reformikavades tuleb sellega seoses sõnastada konkreetsed meetmed.
The text also supports the four part policy structure formulated for flexicurity by the Commission.
Raportis toetatakse ka komisjoni poolt kaitstud paindlikkuse jaoks koostatud neljaosalist poliitilist struktuuri.
Mr President, since we formulated this resolution, some important changes have taken place in Kenya.
Härra president, selle resolutsiooni koostamise ajast on Kenyas toimunud olulised muudatused.
Amendment 21, as formulated, omits these specifications and, consequently, cannot be supported by the Commission.
Muudatusettepanekus 21, selle olemasolevas sõnastuses, jäetakse need täpsustused välja ja järelikult ei saa komisjon seda toetada.
Pursuant to the scientific opinions, a number of risk management conditions had to be formulated.
Teaduslike arvamuste kohaselt tuli sõnastada rida riskijuhtimise tingimusi.

 

Related searches: Ambiguously Formulated - Ambiguously Worded - Ambiguously Defined - Was Worded Ambiguously - Interpreted Ambiguously - Ambiguously Bands - Specially Formulated - Formulated With - Formulated Products - Pre-formulated -