Translation of "ambiguously worded" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ambiguously accepting social standards while transgressing them
Ühtaegu võtta vastu ühiskonna normid ja samas neist üle astuda.
It is worded as follows
See artikkel on sõnastatud järgmiselt
They were worded as follows
Need artiklid olid sõnastatud järgmiselt
It is worded as follows
See on sõnastatud järgmiselt
This additional formulation is worded
See täiendav sõnastus oleks järgmine
Recital 3 is worded as follows
Põhjenduses 3 nähakse ette järgmist
The letter was worded as follows
Nimetatud kirja sõnastus on järgmine
That provision is worded as follows
Nimetatud säte on sõnastatud järgnevalt
That article is worded as follows
See artikkel on sõnastatud järgmiselt
That annex is worded as follows
Kõnealune lisa on sõnastatud järgmiselt
5.2 Article 7 is worded as follows
5.2 Artiklit 7 muudetakse järgmisel viisil
Add a new point, worded as follows
Lisada järgmise sõnastusega uus punkt
Sighs You could have worded that better.
Ohkab Sa oleks võinud sõnastatud, et parem.
12.3.Such provisions are commonly worded as follows
12.3 Need sätted on üldjuhul sõnastatud järgmiselt
That communication was worded in the following terms
Kõnealune teade oli sõnastatud järgmiselt
Add a new point 7.7, worded as follows
Lisada uus punkt 7.7 järgmises sõnastuses
France has done so too, but much more ambiguously, because it is talking about an 18 month period to 'assess the state of resources'.
Ka Prantsusmaa tegi seda, ehkki palju vähem otsustavalt, sest ta räägib 18kuulisest perioodist varude olukorra hindamiseks.
Article 41 of the Statute is worded as follows
Osundatud statuudi artikkel 41 on sõnastatud järgmiselt
Article 7 of the ECHR is worded as follows
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 7 sõnastus on järgmine
Article 7 of the ECHR is worded as follows
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 7 sõnastus on järgmine
are clearly worded and relate to a specificmatter matter
on selgelt sdnastatud ja seonduvad konkreetseteemaga teemaga
Article 5 of the directive is worded as follows
Direktiivi artikkel 5 on sõnastatud järgmiselt
Article 3 of that law is worded as follows
Sama seaduse artikkel 3 on sõnastatud järgmiselt
Article 137 EC is worded, in part, as follows
EÜ artikkel 137 näeb ette
Article 3 of the Directive is worded as follows
Kõnesoleva direktiivi artikkel 3 on sõnastatud järgmiselt
Article 4 of that directive is worded as follows
Nimetatud direktiivi artikkel 4 on sõnastatud järgmiselt
Article 9 of that directive is worded as follows
Nimetatud direktiivi artikkel 9 on sõnastatud järgmiselt
are clearly worded and relate to a specific matter
on selgelt sõnastatud ja seotud konkreetse teemaga
3.1.5 Point 1 would therefore be worded as follows
3.1.5 Punkti 1 sõnastus oleks seega järgmine
3.2.3 Point 2 would therefore be worded as follows
3.2.3 Punkti 2 sõnastus oleks seega järgmine
3.3.2 Point 3 would therefore be worded as follows
3.3.2 Punkti 3 sõnastus oleks seega järgmine
3.4.2 Point 1 would therefore be worded as follows
3.4.2 Punkti 1 sõnastus oleks järgmine
3.6.2 Point 1 would therefore be worded as follows
3.6.2 Punkti 1 sõnastus oleks järgmine
3.7.4 Point 2 would therefore be worded as follows
3.7.4 Punkti 2 sõnastus oleks seega järgmine
5.4.2 Article 3 would then be worded as follows
5.4.2 Artikli 3 sõnastus oleks seega järgmine
are clearly worded and relate to a specific matter,
on selgelt sõnastatud ja seonduvad konkreetse teemaga
Article 1 of Decision 2003 549 is worded as follows
Otsuse 2003 549 artikli 1 sõnastuse kohaselt
Last, recital 352 to the Decision is worded as follows
Lõpetuseks on otsuse põhjendus 352 sõnastatud järgmiselt
Article 6 of the Association Agreement is worded as follows
Assotsiatsioonilepingu artikkel 6 on sõnastatud järgmiselt
Paragraph 100 of the FIAMM judgment is worded as follows
Kohtuotsuse FIAMM punkt 100 on sõnastatud järgmiselt
Point 3.4 of the multisectoral framework is worded as follows
Mitut valdkonda hõlmava raamprogrammi punkt 3.4 on sõnastatud järgmiselt
Article 1 of the review directive is worded as follows
Õiguskaitsedirektiivi artikkel 1 on sõnastatud järgmiselt
Article 33 of Directive 93 36 is worded as follows
Direktiivi 93 36 artikkel 33 on sõnastatud järgmiselt
Article 28(1) of the Regulation is worded as follows
Määruse artikli 28 lõige 1 sätestab
Article 17 of the Sixth Directive is worded as follows
Kuuenda direktiivi artikkel 17 on sõnastatud järgmiselt

 

Related searches: Ambiguously Worded - Was Worded Ambiguously - Ambiguously Defined - Interpreted Ambiguously - Ambiguously Formulated - Ambiguously Bands - Worded - Strongly Worded - Poorly Worded - Broadly Worded -