Translation of "ambitious" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambitious - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Very ambitious.
Väga ambitsioonikas.
Be ambitious!
Olge ambitsioonikas!
Sounds ambitious.
Saad aru? Jah.
This is ambitious, more ambitious than the Commission's proposal, but not excessive.
See on ambitsioonikas, ambitsioonikam kui komisjoni ettepanek, kuid mitte ülemäärane.
If I might be critical, I prefer ambitious reforms before ambitious ambitions.
Kui tohin olla kriitiline, siis ma eelistan ambitsioonikaid reforme ambitsioonikatele eesmärkidele.
Ambitious, but achievable.
Ambitsioonikas, ent saavutatav.
Fair and ambitious
Õiglane ja kõrgete eesmärkidega
They are ambitious.
Sõnavõtud olid kaugelenägevad.
No ambitious stuff.
Pole just rikas kraam.
No. I'm ambitious.
Ma olen edasipüüdlik.
An ambitious TEN T policy needs an ambitious budget to accelerate its implementation.
Ambitsioonika üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika kiiremaks rakendamiseks on vaja arvestatavat eelarvet.
The ambitious plans are in place now we need ambitious implementation of them.
Edasipüüdlikud plaanid on paigas nüüd on meil tarvis nende edasipüüdlikku elluviimist.
He was obviously ambitious.
Ta oli muidugi ambitsioonikas.
A more ambitious partnership
Laiahaardelisem partnerlus
ambitious national climate policies
kõrgete eesmärkidega riiklikku kliimapoliitikat
We must be ambitious.
Peame olema ambitsioonikad.
These targets are ambitious.
Need sihid on ambitsioonikad.
Are they ambitious projects?
Kas neil on ambitsioonikaid projekte?
You're ambitious, aren't you?
Sa oled ju ambitsioonikas?
A broad and ambitious approach
Laiaulatuslik ja ambitsioonikas lähenemisviis
An ambitious EU Climate policy
Kaugeleulatuv ELi kliimapoliitika
Ambitious work programme for 2007
Ambitsioonikas tööprogramm aastaks 2007
That would be rather ambitious.
See oleks üsna ambitsioonikas.
However, we must be ambitious.
Ent peame oleme ambitsioonikad.
Come armed with ambitious projects.
Tulge ambitsioonikate projektidega relvastatuna!
Not even 30 is ambitious.
Isegi 30 ei ole piisav.
These are very ambitious campaigns.
Need on väga ulatuslikud kampaaniad.
3.3 Civil society is more ambitious.
3.3 Kodanikuühiskond on ambitsioonikam.
4.2 An innovative and ambitious challenge
4.2 Uuenduslik ja ambitsioonikas väljakutse
AN AMBITIOUS PROGRAMME WITH VISIBLE ACHIEVEMENTS
AMBITSIOONIKAS PROGRAMM, MILLE TULEMUSED ON NÄHTAVAD
Ambitious measures e ro p u
Kaugeleulatuvad meetmed
But I am even more ambitious.
Ent olen veelgi ambitsioonikam.
ITER is indeed an ambitious project.
ITER vajab ambitsioonikat projekti.
This really is an ambitious target.
See on tõesti ambitsioonikas eesmärk.
Be more ambitious on car efficiency.
Olge auto tõhususe osas ambitsioonikamad.
I was being rather more ambitious.
Ma oleks olnud ambitsioonikam.
Let us be realistic and ambitious.
Olgem realistlikud ja ambitsioonikad.
That is a very ambitious target.
Tegemist on väga auahne sihtmärgiga.
The TEC must be more ambitious.
AMN peab olema ambitsioonikam.
That is a very ambitious aim.
See on väga kindel eesmärk.
Our position is ambitious and realistic.
Meie seisukoht on ambitsioonikas ja realistlik.
We await your ambitious proposals, Commissioner.
Jääme teie põhjalikke ettepanekuid ootama, lugupeetud volinik.
This is a very ambitious project.
See on väga ulatuslik projekt.
It's not that I'm overly ambitious.
Mitte ambitsioonikusest.
You've grown ambitious in your hatred.
Sa oled oma vihas muutunud ambitsioonikaks.

 

Related searches: Ambitious - Ambitious Goal - Ambitious Project - Most Ambitious - Ambitious Targets - Highly Ambitious - Ambitious Person - Ambitious Plan - More Ambitious - Be Ambitious -