Translation of "ambitious construction" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambitious - translation : Construction - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I am pleased that the Commission has presented such an ambitious programme for completing construction of the common market.
Mul on väga hea meel, et komisjon on esitanud nii põhjaliku tegevuskava ühisturu loomise lõpetamiseks.
I would like to give the example of Portugal, which has launched an ambitious programme of construction of childcare facilities.
Sooviksin tuua näiteks Portugali, kes on käivitanud ambitsioonika kava lastehooldusasutuste ehitamiseks.
An early and ambitious energy transformation agenda in Europe will help to make Europe s automotive, construction and energy engineering world technology leaders.
Õigeaegne ja ambitsioonikas Euroopa energiareformi tegevuskava aitab Euroopa autotööstusel, ehitusel ja energeetikal saada tehnoloogiavaldkonna liidriks maailmas.
excluding construction construction
v.a ehitus ehitus
excl. construction construction
v.a ehitus
Construction products and construction
Ehitustooted ja ehitusvaldkond
This is a large, very ambitious construction site where we are going to build one of the largest buildings in the world, with a fully autonomous energy supply.
See on suur, väga ambitsioonikas ehitusplats, kuhu me ehitame ühe maailma suurima hoone, mille energiavarustus on täiesti sõltumatu.
The aim of this ambitious text is to encourage the construction renovation of buildings according to standards that are more environmentally friendly since they are more energy efficient.
kirjalikult. (FR) Selle kõrgeid eesmärke sisaldava tekstiga tahetakse edendada hoonete ehitamist ja renoveerimist keskkonnasäästlikumate standardite kohaselt, sest need standardid aitavad säästa rohkem energiat.
Very ambitious.
Väga ambitsioonikas.
Be ambitious!
Olge ambitsioonikas!
Sounds ambitious.
Saad aru? Jah.
under construction (start up or construction phase),
teostamisel (alustamise või teostamise etapp)
This is ambitious, more ambitious than the Commission's proposal, but not excessive.
See on ambitsioonikas, ambitsioonikam kui komisjoni ettepanek, kuid mitte ülemäärane.
If I might be critical, I prefer ambitious reforms before ambitious ambitions.
Kui tohin olla kriitiline, siis ma eelistan ambitsioonikaid reforme ambitsioonikatele eesmärkidele.
No ambitious stuff.
Pole just rikas kraam.
Fair and ambitious
Õiglane ja kõrgete eesmärkidega
Ambitious, but achievable.
Ambitsioonikas, ent saavutatav.
They are ambitious.
Sõnavõtud olid kaugelenägevad.
No. I'm ambitious.
Ma olen edasipüüdlik.
construction .
ehitus .
Construction
Kiirgus
CONSTRUCTION
EHITUS
construction
ehitus
Construction
Ehitus
Construction
Ehitustööd
Construction
Struktuur
Construction ( )
Ehitus ( )
Construction.
Ehitus.
CONSTRUCTION
TEENUSED KOKKU
Construction
Ehitus
An ambitious TEN T policy needs an ambitious budget to accelerate its implementation.
Ambitsioonika üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika kiiremaks rakendamiseks on vaja arvestatavat eelarvet.
The ambitious plans are in place now we need ambitious implementation of them.
Edasipüüdlikud plaanid on paigas nüüd on meil tarvis nende edasipüüdlikku elluviimist.
1 ) And building construction and civil engineering for construction .
1 ) Samuti elamu ja tsiviilehitus .
Construction of buildings (NACE Construction of buildings, division 41)
Ehitus (NACE osa 41 hoonete ehitus)
Are they ambitious projects?
Kas neil on ambitsioonikaid projekte?
He was obviously ambitious.
Ta oli muidugi ambitsioonikas.
A more ambitious partnership
Laiahaardelisem partnerlus
ambitious national climate policies
kõrgete eesmärkidega riiklikku kliimapoliitikat
We must be ambitious.
Peame olema ambitsioonikad.
These targets are ambitious.
Need sihid on ambitsioonikad.
You're ambitious, aren't you?
Sa oled ju ambitsioonikas?
Irish construction safety partnership issues 'safe passes' to construction workers
Iirimaal annab ehitustööde ohutuse alane partnerlus ehitustöölistele 'ohutuspasse'
Construction works
Ehitustööd
Construction phase
Teostusplaan Ehitusetapp
Construction phase
aasta jaanuaris alustati teostusplaani elluviimist .

 

Related searches: Ambitious Construction Project - Ambitious Construction - Construction And Items For Construction - Construction And Construction Supply Industries - Ambitious - Ambitious Goal - Ambitious Project - Most Ambitious - Ambitious Targets - Highly Ambitious -