Translation of "ambitious construction project" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambitious - translation : Construction - translation : Project - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

ITER is indeed an ambitious project.
ITER vajab ambitsioonikat projekti.
This is a very ambitious project.
See on väga ulatuslik projekt.
Grant support for project construction
Projekti ehitamise toetus
the construction of the project and
projekti realiseerimine
A bridge construction project, for instance, must
2007., 2008. ja 2009. aastal sai ELi raamatupidamise aastaaruanne audiitoritelt heakskiidu.
A bridge construction project, for instance, must
Sillaehitamise projekti puhul tuleb näiteks
The project is ambitious, and it will need to be.
Kõnealune projekt on ambitsioonikas, ja peabki seda olema.
I therefore voted resolutely in favour of this ambitious project.
Seetõttu hääletasin ma kindlalt selle ambitsioonika projekti poolt.
Everyone focused on that historic project that rushed through construction.
Kõik keskendusid sellele ajaloolisele projektile, mis suure kiirusega valmis ehitati.
Know how many doorknobs we sold at our last construction project?
On teil aimu, kui palju uksenuppe me müüsime? Ei! Meie viimase tellimuse ajal?
The report groups these cases together, highlighting actions taken at project preparation phase construction phase post construction (maintenance) phase.
Need on jagatud aruandes rühmadesse vastavalt sellele, kas meetmed võeti projekti ettevalmistamise etapil ehitusetapil ehitusjärgsel (hoolduse) etapil.
(FR) Commissioner, you are embarking on an ambitious project that concerns us all.
(FR) Volinik, te alustate ambitsioonika projektiga, mis puudutab meid kõiki.
It is an ambitious project and again, I repeat, it is the start.
Tegemist on ambitsioonika projektiga ja kordan veel kord, et see on alles algus.
It will lend its support to the interesting and ambitious project which has begun.
Resolutsioonis väljendatakse parlamendi toetust alanud huvitavale ja ambitsioonikale projektile.
The Nord Stream construction project will have a drastic impact on this security.
Nord Streami ehitusprojekt omab kindlusele märkimisväärset mõju.
Whileveryrelevant, the objectives appeared to be too ambitious for a project of little morethanthree years.
Kuigiprojektieesmärgidonvägaasjakohased,tundusid nadveidi üle kolmeaastase kestusega projekti kohtaliiga ambitsioonikad.
5) Pilot Project Enhance the support of standardisation to the Construction Products Regulation (CPR)
5) Katseprojekt suurem standardimisest tulenev toetus ehitustoodete määruse puhul
The beneficiaries of the aforementioned measures are the construction companies involved in the project.
Abisaajad seoses eespool nimetatud meetmetega on projektis osalevad ehitusettevõtjad.
I am pleased that the Commission has presented such an ambitious programme for completing construction of the common market.
Mul on väga hea meel, et komisjon on esitanud nii põhjaliku tegevuskava ühisturu loomise lõpetamiseks.
The question of funds, particularly with a more ambitious project such as this one, remains open.
Rahaliste vahendite küsimus, eriti niisuguse ambitsioonikama projekti puhul, jääb lahtiseks.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the Europeana project is taking on a new, ambitious dimension.
(FR) Austatud juhataja, head kolleegid! Europeana projekt omandab uued ja kõrgete eesmärkidega mõõtmed.
I would like to give the example of Portugal, which has launched an ambitious programme of construction of childcare facilities.
Sooviksin tuua näiteks Portugali, kes on käivitanud ambitsioonika kava lastehooldusasutuste ehitamiseks.
EMPLOYMENT CONDITIONSThe ECB has started an ambitious project which aims to introduce an enterprise resource planning system.
Lühiajalised töölepingud liikmesriikide keskpankade ja või rahvusvaheliste organisatsioonide ekspertidega
Administrative cooperation between EU Member States in tax matters, which is my remit, is an ambitious project.
Halduskoostöö ELi liikmesriikide vahel maksuasjades, mis on minu pädevus, on ambitsioonikas projekt.
A project for refurbishment of a road which would be equivalent, by its size and the manner in which it is carried out, to construction may be regarded as a construction project for the purposes of that annex.
Projekti, mis puudutab tee renoveerimist, mis on oma ulatuse ja tunnuste poolest võrdväärne ehitamisega, võib käsitleda ehitamist puudutava projektina kõnealuse lisa tähenduses.
By autumn 2005, the project started with the construction of a 3 km long willow fence.
Projekti rakendamine algas 2005. aasta sügisel kolmekilomeetrise pajuheki rajamisega.
In the contract, Grimshaw undertook to draw up the plans for a construction project in Berlin.
Vastavalt kõnealusele lepingule pidi Grimshaw büroo koostama ühe Berliini kinnisvaraprojekti kontseptsiooni.
Financial support for the engineering phase also accelerates the project and can trigger the construction decision.
Rahaline toetus kiirendab ka projektide elluviimist inseneritöö etapis ning võib ühtlasi anda tõuke ehitusotsuse langetamisele.
An early and ambitious energy transformation agenda in Europe will help to make Europe s automotive, construction and energy engineering world technology leaders.
Õigeaegne ja ambitsioonikas Euroopa energiareformi tegevuskava aitab Euroopa autotööstusel, ehitusel ja energeetikal saada tehnoloogiavaldkonna liidriks maailmas.
The design of the project should take into account the practical risks of construction and subsequent maintenance.
Projekteerimisel tuleb arvestada ehitamisel ja hilisemal hooldamisel praktikas tekkivaid riske.
In the contract Grimshaw Architects had undertaken to draw up plans for a construction project in Berlin.
Grimshaw büroo kohustus kõnealuses lepingus tegema projekteerimistöid Berliinis tehtavate ehitustööde tarbeks.
Support for infrastructure for habitat restoration, eg, construction of nursery to grow native plants for restoration project.
Toetus infrastruktuurile, mis on mõeldud kariloomade kaitsmiseks suurte kiskjate eest, näiteks elektritarad.
F4E has identified in its project plan major milestones covering all its procurement activities during ITER construction.
F4E on kindlaks määranud projektikavas peamised vahe eesmärgid, mis hõlmavad kõiki hanketoiminguid ITERi ehituse ajal.
Expenditure on site preparation and construction which are essential for implementation of the project shall be eligible.
Abikõlblikud on need ehitusplatsi ettevalmistuse ja ehitustööde kulud, mis on hädavajalikud projekti rakendamiseks.
5.1.3 Project financing and the trend towards late payments remain important topics on the construction industry agenda.
5.1.3 Projekti rahastamine ja suundumus maksete viibimissuundumus on jätkuvalt olulised teemad ehitustööstuse valdkonnas.
The construction of the Nabucco project should be speeded up and the money for this project should be enhanced by involving the EIB in its funding.
Nabucco projekti rajamist tuleks kiirendada ja rahasummat selle projekti jaoks tuleks suurendada, kaasates selle rahastamisse Euroopa Investeerimispanga.
infrastructure project means a project for the construction of new infrastructure or the rehabilitation of an existing infrastructure likely to have a significant effect on road safety.
infrastruktuuriprojekt uue infrastruktuuri ehitamise või olemasoleva infrastruktuuri rekonstrueerimise projekt, millel on tõenäoliselt märkimisväärne mõju liiklusohutusele.
The largest activity funded by the project was the construction of a track to race radio controlled cars.
Suurim projekti raames rahastatud tegevus oli raadio teel juhitavate autode võidusõiduraja ehitamine.
Negotiated tender for overall project management services and advice for the construction of the ECB 's new premises
Negotiated tender for overall project management services and advice for the construction of the ECB 's new premises
A case in point is the project for the construction of the Bourgas Alexandroupolos oil pipeline in Bulgaria.
Juhtum, millele siin viidatakse, on Bourgas Alexandroupolose naftajuhtme projekt Bulgaarias.
After all, this is to be the longest undersea construction project in the world at 1 200 kilometres.
Lõppude lõpuks saab sellest maailma pikim, 1200 km pikkune merealune ehitusprojekt.
I should like to take this opportunity to call on the Community to firmly oppose this construction project.
Tahaksin kasutada ära võimalust ja kutsuda ühendust üles sellele ehitusprojektile kindlalt vastu seisma.
These loans shall normally comprise a grace period fixed by reference to the construction period of the project. .
Tavaliselt kaasneb nende laenudega ajapikendus, mis määratakse projektikohase töö kestuse põhjal.
Concrete results will boost citizens' confidence in the European project and create the right conditions for an ambitious institutional agreement.
Konkreetsed tulemused tugevdavad kodanike usku Euroopa projekti ja loovad õiged tingimused tulemustele suunatud institutsionaalseks kokkuleppeks.
As was also announced by the European Commission in January, ambitious plans are in the pipeline for the Galileo project.
Nagu teatas ka Euroopa Komisjon jaanuaris, on Galileo projekti puhul ootel ambitsioonikad kavad.

 

Related searches: Ambitious Construction Project - Ambitious Construction - Ambitious Project - Ambitious Development Project - Embarked On An Ambitious Project - Ambitious Project Ever - Into A More Ambitious Project - Is An Ambitious Project - Ambitious Project Plan - An Ambitious Project -