Translation of "ambitious development project" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambitious - translation : Development - translation : Project - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

ITER is indeed an ambitious project.
ITER vajab ambitsioonikat projekti.
This is a very ambitious project.
See on väga ulatuslik projekt.
The project is ambitious, and it will need to be.
Kõnealune projekt on ambitsioonikas, ja peabki seda olema.
I therefore voted resolutely in favour of this ambitious project.
Seetõttu hääletasin ma kindlalt selle ambitsioonika projekti poolt.
Kecamatan development project (KDP)
Hondurases kontrollitud projektide koguväärtus INDONEESIA
1.12 The EESC agrees that the simplification of the CAP is an ambitious project, particularly since agricultural and rural development policies are by their nature complex.
1.12 Komitee nõustub, et ÜPP lihtsustamine on auahne projekt, eelkõige nii põllumajanduse kui ka maaelu arengu poliitika keeruka olemuse tõttu.
Development cooperation still remains too fragmented and over ambitious.
Arengukoostöö on ikka veel liiga killustunud ja laiahaardeline.
(FR) Commissioner, you are embarking on an ambitious project that concerns us all.
(FR) Volinik, te alustate ambitsioonika projektiga, mis puudutab meid kõiki.
It is an ambitious project and again, I repeat, it is the start.
Tegemist on ambitsioonika projektiga ja kordan veel kord, et see on alles algus.
It will lend its support to the interesting and ambitious project which has begun.
Resolutsioonis väljendatakse parlamendi toetust alanud huvitavale ja ambitsioonikale projektile.
Building on project presently under development.
Töösoleva projekti edasiarendamine.
Whileveryrelevant, the objectives appeared to be too ambitious for a project of little morethanthree years.
Kuigiprojektieesmärgidonvägaasjakohased,tundusid nadveidi üle kolmeaastase kestusega projekti kohtaliiga ambitsioonikad.
The question of funds, particularly with a more ambitious project such as this one, remains open.
Rahaliste vahendite küsimus, eriti niisuguse ambitsioonikama projekti puhul, jääb lahtiseks.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the Europeana project is taking on a new, ambitious dimension.
(FR) Austatud juhataja, head kolleegid! Europeana projekt omandab uued ja kõrgete eesmärkidega mõõtmed.
Advice on conceptual development and project structuring.
nõuanne projekti koostamise kohta, näiteks tasuvusanalüüsi, finantsanalüüsi, keskkonnaküsimuste, hangete kavandamise teemal
ROLE OF PROJECT DEVELOPMENT OFFICERSIN THE LAGINIRELAND
PROJEKTI ARENDUSAMETNIKE ÜLESANNE KOHALIKUS TEGEVUSRÜHMASIIRIMAAL
institutional development necessary to achieve project goals,
projekti eesmärkide saavutamiseks vajalik institutsiooniline areng,
institutional development necessary to achieve project goals,
projekti eesmärkide saavutamiseks vajalik institutsiooniline arendustöö,
project at an advanced stage of development .
edasijõudnud arengujärgus projekt.
4.3 Development efforts for the Exascale Project
4.3 Exascale arendustööd
An ambitious goal with regard to education, research, development and innovation, and, of course, an ambitious goal with regard to job creation.
Kindlasti ei oleks see suurim määr, mida saavutada. Eesmärgid peavad olema ulatuslikud ka hariduse, teaduse, arendus ja uuendustegevuse valdkonnas ning loomulikult töökohtade loomisel.
EMPLOYMENT CONDITIONSThe ECB has started an ambitious project which aims to introduce an enterprise resource planning system.
Lühiajalised töölepingud liikmesriikide keskpankade ja või rahvusvaheliste organisatsioonide ekspertidega
Administrative cooperation between EU Member States in tax matters, which is my remit, is an ambitious project.
Halduskoostöö ELi liikmesriikide vahel maksuasjades, mis on minu pädevus, on ambitsioonikas projekt.
The Commission adopted an ambitious action plan to improve the development ofenvironmental technologies.
Komisjon võttis vastu kaugeleulatuva tegevusplaani, mille sihiks on parandada keskkonnasäästlike tehnoloogiate väljatöötamist.
Training willcontinuetobeprovidedto potential beneficiaries on project development andimplementation.
Projekti raames abisaaja koostab uue järelevalvearuande vormi alusel järelevalvearuanded, sealhulgaslõpparuande pärast projektilõpuleviimist.Projektideüle teostaberinevasagedusegajärelevalvet ka Euroopa Komisjoni delegatsioon.
(d) institutional development necessary to achieve project goals
d) projekti eesmärkide saavutamiseks vajalik institutsiooniline areng
Feasibility study and website for town development project
Linnaarendusprojekti teostatavusuuring ja veebileht
It is is a a project project development and the preservation of the rural world.
Leader II algatusega Traditsioonik ülad koostööprojekt .
Translating the ambitious goals of involving NSAs in the development cooperation isa major challenge.
Valitsusväliste osalejate kaasamine arengukoostöösse on ambitsioonikas eesmärk, mida onraskeelluviia.
Conclusion of the trade agreements with ambitious and innovative trade and sustainable development chapters
Ambitsioonikate ja innovatiivste kaubandus ja säästva arengu peatükkidega kaubanduslepingute sõlmimine
Support the development of audiovisual projects or project catalogues.
Toetada audiovisuaalprojektide või projektikataloogide arendamist.
Under the Hibernia Development Project Act, Canada and the Hibernia Project Owners may enter into agreements.
isikule, kes ei ole Kanada kodanik või seaduses Immigration and Refugee Protection Act,S.C.
On the environmental aspect of sustainable development, our new prime minister announced very ambitious goals
Madalmaades või Saksamaal ühildatakse töö ja eraelu palju paremini ning jaapanlased sooviksid seda samuti!
Capacity building encouraging the development of new means to achieve more ambitious goals in research.
Suutlikkuse suurendamine innustamine uute vahendite väljatöötamisele ambitsioonikamate eesmärkide saavutamiseks teadustöös.
The project also follows an integrated approach to rural development.
Projekt järgib maapiirkonna arendamisel terviklikku lähenemisviisi.
SWOT could also be a standard element of project development.
Kohaliku tasakaalustatud tulemuskaardi näidis
Denmark where my interest in project development comes from. I
T a a n i rem projekt, millega ma siiani olen seotud olnud.
(d) institutional development necessary to achieve programme and project goals
d) programmi ja projekti eesmärkide saavutamiseks vajalik institutsiooniline areng
They cover the entire range of real estate project development.
Nende ülesandeks on kinnisvaraprojektide arendamine ja täideviimine.
Concrete results will boost citizens' confidence in the European project and create the right conditions for an ambitious institutional agreement.
Konkreetsed tulemused tugevdavad kodanike usku Euroopa projekti ja loovad õiged tingimused tulemustele suunatud institutsionaalseks kokkuleppeks.
As was also announced by the European Commission in January, ambitious plans are in the pipeline for the Galileo project.
Nagu teatas ka Euroopa Komisjon jaanuaris, on Galileo projekti puhul ootel ambitsioonikad kavad.
Apart from the development of the teaching and learning products, the project partners carried out pilot courses that formed an important part of the project and actively involved blind learners in the project development process.
Peale õpetamis ja õppimismeetodite arendamise viisid projektipartnerid läbi sissejuhatavaid kursusi, mis moodustasid tähtsa osa kogu projektist ning kaasasid pimedaid õppijaid aktiivselt projekti arenguprotsessi.
Apart from the development of the teaching and learning products, the project partners carried out pilot courses that formed an important part of the project and actively involved blind learners in the project development process.
Peale õpetamis ja õppimisvahendite koostamise korraldasid projektipartnerid proovikursused, mis moodustasid projekti olulise osa ja millega kaasati pimedaid õppijaid aktiivselt arendusprotsessis osalema.
My job includes everything from purely administrative activities to project development and project management in various subject areas.
Oma töös pean ma tegema kõike alates haldustegevusest kuni erinevate valdkondade projektide arenduse ja projektijuhtimiseni.
(ES) Clearly there is only a faint shadow left of the ambitious project which the European Commission presented a year ago.
(ES) Ambitsioonikast projektist, mille Euroopa Komisjon esitas aasta tagasi, on selgelt järele jäänud vaid hale vari.

 

Related searches: Ambitious Development Project - Ambitious Project - Embarked On An Ambitious Project - Ambitious Construction Project - Ambitious Project Ever - Into A More Ambitious Project - Is An Ambitious Project - Ambitious Project Plan - An Ambitious Project - Execute Ambitious Project -