Translation of "ambitious programme" to Estonian language:


Did you mean : ambitious program me ?

  Dictionary English-Estonian

Ambitious - translation : Ambitious programme - translation : Programme - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ambitious work programme for 2007
Ambitsioonikas tööprogramm aastaks 2007
AN AMBITIOUS PROGRAMME WITH VISIBLE ACHIEVEMENTS
AMBITSIOONIKAS PROGRAMM, MILLE TULEMUSED ON NÄHTAVAD
Someone said that this programme is ambitious.
Keegi teist ütles, et programm on ambitsioonikas.
The Spanish Government's programme is extremely ambitious.
Hispaania valitsuse tegevuskava on väga kõrgelennuline.
It is an ambitious programme and, hopefully, a programme full of content.
See on mitmekülgne tegevuskava ja loodetavasti täidetakse see ka sisuga.
Our rehabilitation programme for ex prisoners is ambitious.
Meie programm, mis aitab ühiskonda kaasata endiseid kinnipeetavaid, on väga ambitsioonikas.
This is an ambitious but necessary action programme.
Tegemist on ambitsioonika, kuid vajaliku tulevikuprogrammiga.
The REX work programme 2008 is very ambitious.
Välissuhete sektsiooni 2008. aasta tööprogramm on väga ambitsioonikas.
It is an ambitious programme and deserved agreement.
See on ambitsioonikas programm ja vääris kokkulepet.
(SK) Mr President, the work programme submitted is ambitious.
(SK) Lugupeetud juhataja! Esitatud tööprogramm on kõikehõlmav.
You have presented your programme and it is very ambitious.
Te tutvustasite oma kava ja see on väga edasipüüdlik.
You have spelled out an ambitious programme to deal with these.
Olete nendega tegelemiseks koostanud ambitsioonika kava.
The Single Market Act is a proposal for an ambitious political programme.
Ühtse turu akt on ambitsioonikas poliitiline programm.
We want to pursue an ambitious and forward looking programme for 2010 2014 that will replace the Hague Programme.
Tahame jätkata ambitsioonika ja tulevikku vaatava programmi arendamisega aastateks 2010 2014, mis asendab Haagi programmi.
Good progress was made with updating the Commission s ambitious rolling programme of simplification.
Komisjoni ambitsioonika lihtsustamiskava ajakohastamine on edenenud hästi.
3.3.4 The spirit of the Hague Programme is generally less ambitious than the multi annual programme set out in Tampere.
3.3.4 Haagi programmi vaimsus on üldiselt vähem auahne kui Tamperes sätestatud mitmeaastane programm.
4.3.4 The spirit of the Hague Programme is generally less ambitious than the multi annual programme set out in Tampere.
4.3.4 Haagi programmi vaimsus on üldiselt vähem auahne kui Tamperes sätestatud mitmeaastane programm.
2.1.1 In March 2000, the European Council presented an ambitious reform programme for Europe.
2.1.1 2000. aasta märtsis tutvustas Euroopa Ülemkogu ambitsioonikat Euroopa reformikava.
An ambitious programme of energy efficiency measures at Community, national, local and international level
Energiatõhusust soodustavate meetmete ambitsioonikas programm ühenduse, riiklikul, kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil
The CIP, however, has been designed as a more ambitious programme than the MAP.
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm onmõeldud siiski ulatuslikuma programmina kui ettevõtete ja ettevõtluse mitmeaastane programm.
This is a very ambitious programme, which is very difficult, even impossible, to assess.
See on väga ambitsioonikas kava, mida on väga keeruline, et mitte öelda võimatu, hinnata.
I congratulate Mr Barroso on the ambitious Commission legislative and work programme for 2010.
Ma tunnustan president Barrosot komisjoni 2010. aasta eesmärgikindla õigusloome ja töökava eest.
The ambitious Europe 2020 programme was adopted unanimously last July by the European Council.
Euroopa Ülemkogu võttis möödunud juunil ühehäälselt vastu põhjaliku Euroopa 2020. aasta programmi.
Gävle in Sweden, last year s European Mobility Week Award winner, again presented an ambitious programme.
Rootsi linn Gävle, mis võitis eelmisel aastal Euroopa mobiilsusnädala auhinna, on esitanud taas ühe kõrgelennulise tegevuskava.
An ambitious programme of internal restructuring was carried out in the Ombudsman's office in 2008.
2008. aastal viidi ombudsmani büroos läbi põhjalik sisemiste ümberkorraldusteprogramm.
An ambitious programme of internal restructuring was carried out in the Ombudsman's office in 2008.
2008. aastal viidi ombudsmani büroos läbi põhjalik sisemiste ümberkorralduste programm.
You must build on this achievement now and complete the ambitious programme of implementing legislation.
Nüüd tuleb selle saavutuse najal täita ambitsioonikas õigusaktide rakendamise programm.
On 15 January, the government presented an ambitious stability programme intended to tackle these issues.
15. jaanuaril esitles valitsus ambitsioonikat stabiilsusprogrammi, mis loodi nende probleemide lahendamiseks.
A more ambitious programme of active European citizenship could reduce, alleviate and transform these entrenched positions.
Ambitsioonikam aktiivse Euroopa kodakondsuse programm võib vähendada, summutada ja ümber muuta rahvusliku identiteedi rõhutamist.
0 0 We need an ambitious European energy efficiency programme to respond to the global crisis
Liikmesriigid peavad mõistma, et me kõik saame kasu sellistest na a , elektri ja gaasi energiavõrgustikest, mis tuginevad solidaarsuse põhimõttele.
We therefore already have, Mr Paleckis, a highly ambitious programme to implement across the European Union.
Seega, härra Paleckis, meil juba on väga ambitsioonikas programm kogu Euroopa Liidus rakendamiseks.
I know you recently announced an ambitious programme to invest EUR 500 million in hydrogen technology.
Tean, et te teatasite hiljuti ambitsioonikast programmist 500 miljoni euro investeerimiseks vesinikutehnoloogiasse.
Mr President, I welcome the Prime Minister's very positive and ambitious programme for the Spanish Presidency.
Austatud juhataja, ma tervitan peaministri väga positiivset ja edasipüüdlikku tegevuskava Hispaania eesistumise ajaks.
The European Community Sixth Framework Programme (FP6)6 was an instrumentintendedto assistin achievingthe ambitious objectives mentioned earlier.
Euroopa Ühenduse kuues raamprogramm6 on vahend, mis oli mõeldud eespool mainitud ambitsioonikate eesmärkidesaavutamisele kaasaaitamiseks.
An ambitious programme of internal restructuring was carried out in 2008, entering into force on 1 July.
2008. aastal viidi ellu jõuline sisemise ümberstruktureerimise kava, mis jõustus 1. juulil.
Mr President, the Spanish Presidency has an ambitious programme, which you have described to us, Mr Zapatero.
Lugupeetud juhataja, eesistujariigil Hispaanial on põhjalik tegevuskava. Te kirjeldasite seda meile, härra Rodríguez Zapatero.
2.1 The European Council, in March this year, adopted a vigorous and ambitious programme for fighting climate change.
2.1 Euroopa Ülemkogu võttis käesoleva aasta märtsis vastu jõulise ja ambitsioonika programmi kliimamuutustega võitlemiseks.
2.4 In its present Communication, the Commission has put forward an ambitious action programme for promoting inland shipping.
2.4 Kõnealuses teatises esitas komisjon ambitsioonika tegevusprogrammi siseveetranspordi edendamiseks.
5.1 The EESC believes that the REFIT programme should be at once ambitious and simple, clear and transparent.
5.1 Komitee on seisukohal, et programm REFIT peaks olema ambitsioonikas ning samal ajal lihtne, selge ja läbipaistev.
Thisis why five years ago, Heads of State or Government signed up to an ambitious programme of change.
Nimelt seetõttu võtsid riigipead ja valitsusjuhid viis aastat tagasi vastu ambitsioonika muudatusteprogrammi.
The programme of the Swedish Presidency is truly very ambitious, especially, among other things, on trans Atlantic dialogue.
Rootsi eesistumise kava on tõesti väga ambitsioonikas, eriti seoses Atlandi ülese dialoogiga.
The work programme that you have presented is very wide ranging and contains headings that sound very ambitious.
Töökava, mida te tutvustasite, on väga laiaulatuslik ja sisaldab üsna kõrgelennulisi alapealkirju.
The Member States should adopt a more ambitious programme which will ensure the quality and effectiveness of resettlement.
Liikmesriigid peaksid vastu võtma edasipüüdlikuma programmi, mis tagaks ümberasustamise kvaliteedi ja tulemuslikkuse.
The Stockholm Programme establishes ambitious European policies on justice and security in order to build a citizens' Europe.
Stockholmi programmiga nähakse ette Euroopa kaugeleulatuv poliitika õiguse ja turvalisuse valdkonnas eesmärgiga luua kodanikukeskne Euroopa.
(LT) Mr President, the work programme for 2011 presented by the European Commission really does seem rather ambitious.
(LT) Lugupeetud juhataja! Euroopa Komisjoni 2011. aasta tööprogramm näib olevat tõepoolest väga ambitsioonikas.

 

Related searches: An Ambitious Programme Of Renovation - Has Undertaken An Ambitious Programme - Ambitious Reform Programme - Started An Ambitious Programme - Ambitious - Ambitious Goal - Ambitious Project - Most Ambitious - Ambitious Targets - Highly Ambitious -