Translation of "ambitious project" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambitious - translation : Ambitious project - translation : Project - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

ITER is indeed an ambitious project.
ITER vajab ambitsioonikat projekti.
This is a very ambitious project.
See on väga ulatuslik projekt.
The project is ambitious, and it will need to be.
Kõnealune projekt on ambitsioonikas, ja peabki seda olema.
I therefore voted resolutely in favour of this ambitious project.
Seetõttu hääletasin ma kindlalt selle ambitsioonika projekti poolt.
(FR) Commissioner, you are embarking on an ambitious project that concerns us all.
(FR) Volinik, te alustate ambitsioonika projektiga, mis puudutab meid kõiki.
It is an ambitious project and again, I repeat, it is the start.
Tegemist on ambitsioonika projektiga ja kordan veel kord, et see on alles algus.
It will lend its support to the interesting and ambitious project which has begun.
Resolutsioonis väljendatakse parlamendi toetust alanud huvitavale ja ambitsioonikale projektile.
Whileveryrelevant, the objectives appeared to be too ambitious for a project of little morethanthree years.
Kuigiprojektieesmärgidonvägaasjakohased,tundusid nadveidi üle kolmeaastase kestusega projekti kohtaliiga ambitsioonikad.
The question of funds, particularly with a more ambitious project such as this one, remains open.
Rahaliste vahendite küsimus, eriti niisuguse ambitsioonikama projekti puhul, jääb lahtiseks.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the Europeana project is taking on a new, ambitious dimension.
(FR) Austatud juhataja, head kolleegid! Europeana projekt omandab uued ja kõrgete eesmärkidega mõõtmed.
EMPLOYMENT CONDITIONSThe ECB has started an ambitious project which aims to introduce an enterprise resource planning system.
Lühiajalised töölepingud liikmesriikide keskpankade ja või rahvusvaheliste organisatsioonide ekspertidega
Administrative cooperation between EU Member States in tax matters, which is my remit, is an ambitious project.
Halduskoostöö ELi liikmesriikide vahel maksuasjades, mis on minu pädevus, on ambitsioonikas projekt.
Concrete results will boost citizens' confidence in the European project and create the right conditions for an ambitious institutional agreement.
Konkreetsed tulemused tugevdavad kodanike usku Euroopa projekti ja loovad õiged tingimused tulemustele suunatud institutsionaalseks kokkuleppeks.
As was also announced by the European Commission in January, ambitious plans are in the pipeline for the Galileo project.
Nagu teatas ka Euroopa Komisjon jaanuaris, on Galileo projekti puhul ootel ambitsioonikad kavad.
(ES) Clearly there is only a faint shadow left of the ambitious project which the European Commission presented a year ago.
(ES) Ambitsioonikast projektist, mille Euroopa Komisjon esitas aasta tagasi, on selgelt järele jäänud vaid hale vari.
We will hear from Number Two, who is in charge of our NATO project, the most ambitious SPECTRE has ever undertaken.
Kuulame nüüd Number Kahte, kes vastutab meie NATO projekti eest, kõige auahnem, mida SPECTRE eales ette on võtnud.
Under Leader , the Grus project has become more ambitious, by seeking to establish a network of ornithological tourism in France and Spain.
Leader raames on projekt muutunud ambitsioonikamaks, üritades rajada linnuvaatlusturismi koostöövõrku Prantsusmaal ja Hispaanias.
ITER is an ambitious project that undoubtedly smacks of scientific serendipity we can find things without knowing how to look for them.
ITER on ambitsioonikas projekt, mis on kahtlemata teaduslikus õnnesärgis sündinud me võime leida asju, ilma et me teaks, kuidas neid otsida.
Finally, the Commission has now applied the brakes to Mr Sarkozy's ambitious plans for the secretariat and leadership structure of the project.
Lõpuks on komisjon nüüd seadnud takistused härra Sarkozy ambitsioonikatele plaanidele seoses sekretariaadi ja projekti juhi struktuuri loomisega.
The beginnings of the project to construct new buildings 1994 t the start of the 1990s the Court began to plan an ambitious
Projekti saamislugu 1994 heksakümnendate aastate algul ilmnenud vajadus kohtupalee as
These matters require firmness during conciliation in order to provide adequate financial support to such an ambitious project as the EU 2020 strategy.
Need küsimused eeldavad lepitusprotsessis kindlameelsust, et tagada piisavad rahalised vahendid niisugusele kõikehõlmavale projektile nagu ELi 2020. aasta strateegia.
I can assure you that, as regards the multiannual financial framework, we will do our utmost to bring an ambitious project to you.
Võin teile kinnitada, et seoses mitmeaastase finantsraamistikuga teeme kõik endast oleneva, et tuua teieni põhjalik projekt.
on behalf of the ALDE Group. Mr President, all the institutions have been ambitious in this project, though not all in the same direction.
fraktsiooni ALDE nimel. Austatud juhataja, kõik institutsioonid on selle projekti osas olnud ambitsioonikad, ehkki mitte kõik samasuunaliselt.
Very ambitious.
Väga ambitsioonikas.
Be ambitious!
Olge ambitsioonikas!
Sounds ambitious.
Saad aru? Jah.
This is ambitious, more ambitious than the Commission's proposal, but not excessive.
See on ambitsioonikas, ambitsioonikam kui komisjoni ettepanek, kuid mitte ülemäärane.
If I might be critical, I prefer ambitious reforms before ambitious ambitions.
Kui tohin olla kriitiline, siis ma eelistan ambitsioonikaid reforme ambitsioonikatele eesmärkidele.
No ambitious stuff.
Pole just rikas kraam.
Fair and ambitious
Õiglane ja kõrgete eesmärkidega
Ambitious, but achievable.
Ambitsioonikas, ent saavutatav.
They are ambitious.
Sõnavõtud olid kaugelenägevad.
No. I'm ambitious.
Ma olen edasipüüdlik.
In this context, with strong emphasis being placed on the improvement of air safety, the ambitious project of creating a single European sky is being undertaken.
Lennundusohutuse parandamise soovist on ajendatud ka ambitsioonikas ühtse Euroopa õhuruumi loomise kava.
1.12 The EESC agrees that the simplification of the CAP is an ambitious project, particularly since agricultural and rural development policies are by their nature complex.
1.12 Komitee nõustub, et ÜPP lihtsustamine on auahne projekt, eelkõige nii põllumajanduse kui ka maaelu arengu poliitika keeruka olemuse tõttu.
An ambitious TEN T policy needs an ambitious budget to accelerate its implementation.
Ambitsioonika üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika kiiremaks rakendamiseks on vaja arvestatavat eelarvet.
The ambitious plans are in place now we need ambitious implementation of them.
Edasipüüdlikud plaanid on paigas nüüd on meil tarvis nende edasipüüdlikku elluviimist.
With expected completion in June 2007 the Routes without barriers project is well advanced although there remains much to be done to achieve all its ambitious goals.
See tõstis omakorda organisatsioonide teadlikkust, mis käesoleval juhul on seotud sotsiaalse ja majandusliku vastutusega ning mis suurel määral ühtib juhtimise mõistega.
In conclusion, I believe that Galileo must receive sufficient funds from the European Union budget in the future so that this ambitious project can become a reality.
Kokkuvõtteks arvan, et Galileo peab saama Euroopa Liidu eelarvest edaspidi piisavalt vahendeid, et see kõrgete eesmärkidega projekt läheks käima.
Are they ambitious projects?
Kas neil on ambitsioonikaid projekte?
He was obviously ambitious.
Ta oli muidugi ambitsioonikas.
A more ambitious partnership
Laiahaardelisem partnerlus
ambitious national climate policies
kõrgete eesmärkidega riiklikku kliimapoliitikat
We must be ambitious.
Peame olema ambitsioonikad.
These targets are ambitious.
Need sihid on ambitsioonikad.

 

Related searches: Ambitious Project - Ambitious Development Project - Embarked On An Ambitious Project - Ambitious Construction Project - Ambitious Project Ever - Into A More Ambitious Project - Is An Ambitious Project - Ambitious Project Plan - An Ambitious Project - Execute Ambitious Project -