Translation of "ambitious project ever" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambitious - translation : Ever - translation : Project - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We will hear from Number Two, who is in charge of our NATO project, the most ambitious SPECTRE has ever undertaken.
Kuulame nüüd Number Kahte, kes vastutab meie NATO projekti eest, kõige auahnem, mida SPECTRE eales ette on võtnud.
ITER is indeed an ambitious project.
ITER vajab ambitsioonikat projekti.
This is a very ambitious project.
See on väga ulatuslik projekt.
Create the simplest project ever.
Kõige lihtsama projekti loomine. 1 datetime
Nobody ever gave consent for this project.
Mitte keegi ei ole sellele projektile kunagi nõusolekut andnud.
The project is ambitious, and it will need to be.
Kõnealune projekt on ambitsioonikas, ja peabki seda olema.
I therefore voted resolutely in favour of this ambitious project.
Seetõttu hääletasin ma kindlalt selle ambitsioonika projekti poolt.
Natura 2000 is the most ambitious initiative ever undertaken to conserve Europe s rich biodiversity.
Natura 2000 on kõigi aegade ambitsioonikaim algatus Euroopa rikka bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks.
This is the most ambitious free trade agreement ever negotiated by the European Union.
See on kõige ambitsioonikam vabakaubandusleping üldse, mille üle Euroopa Liit on kunagi läbirääkimisi pidanud.
Very hard working... very ambitious, extremely ambitious. I used to say to her Do you ever think you'll be at peace with yourself?
Tina oli väga energiline, väga motiveeritud, väga ambitsioonikas.
Natura 2000 is the most ambitious initiative ever undertaken to conserve Europe s rich natural heritage.
Natura 2000 on kõige ambitsioonikam algatus, mis eales Euroopa rikkaliku looduspärandi säilitamiseks on ette võetud.
We aim to conclude the most ambitious bilateral trade agreement we have ever entered into.
Meie eesmärk on sõlmida senistega võrreldes kõige ambitsioonikam kahepoolne kaubandusleping.
(FR) Commissioner, you are embarking on an ambitious project that concerns us all.
(FR) Volinik, te alustate ambitsioonika projektiga, mis puudutab meid kõiki.
It is an ambitious project and again, I repeat, it is the start.
Tegemist on ambitsioonika projektiga ja kordan veel kord, et see on alles algus.
It will lend its support to the interesting and ambitious project which has begun.
Resolutsioonis väljendatakse parlamendi toetust alanud huvitavale ja ambitsioonikale projektile.
Whileveryrelevant, the objectives appeared to be too ambitious for a project of little morethanthree years.
Kuigiprojektieesmärgidonvägaasjakohased,tundusid nadveidi üle kolmeaastase kestusega projekti kohtaliiga ambitsioonikad.
The agreement negotiated includes the most ambitious disciplines for non tariff barriers ever negotiated with a third country.
Läbiarutatud leping sisaldab mittetariifsete tõkete osas kõige ambitsioonikamat korda, mille üle kolmandate riikidega on kunagi läbirääkimisi peetud.
The question of funds, particularly with a more ambitious project such as this one, remains open.
Rahaliste vahendite küsimus, eriti niisuguse ambitsioonikama projekti puhul, jääb lahtiseks.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the Europeana project is taking on a new, ambitious dimension.
(FR) Austatud juhataja, head kolleegid! Europeana projekt omandab uued ja kõrgete eesmärkidega mõõtmed.
These Directives represent the most ambitious and largescale initiative ever undertaken to conserve our naturalheritage across the European Union.
Euroopa õigusaktidega pannakse paika Euroopa Liidu looduskaitse mõõdupuu ja võimaldatakse 25 liikmesriigil teha koostööd ühtses õiguslikus raamistikus, et kaitsta meie enim ohustatud liike ja elupaigatüüpe.
2.4 Despite some initial successes, Europe in mid 2004 is further away than ever from reaching its ambitious targets.
2.4 Vaatamata mõneti edukale algusele on Euroopa 2004. aasta keskpaiku ambitsioonikatest eesmärkidest kaugemal kui kunagi varem.
We must set ourselves ever more ambitious targets and ensure that they are reached by the various Member States.
Peame seadma endale veel kaugeleulatuvamaid eesmärke ning kandma hoolt selle eest, et eri liikmesriigid need ka saavutavad.
Respect for diversity is more than ever at the heart of the European project.
Erinevuste austamine on rohkem kui kunagi varem Euroopa ürituse keskmes.
EMPLOYMENT CONDITIONSThe ECB has started an ambitious project which aims to introduce an enterprise resource planning system.
Lühiajalised töölepingud liikmesriikide keskpankade ja või rahvusvaheliste organisatsioonide ekspertidega
Administrative cooperation between EU Member States in tax matters, which is my remit, is an ambitious project.
Halduskoostöö ELi liikmesriikide vahel maksuasjades, mis on minu pädevus, on ambitsioonikas projekt.
Now more than ever, we must remember that our objective is the ambitious and balanced conclusion of the Doha Round.
Praegu on väga tähtis meenutada, et meie eesmärgiks on Doha vooru ambitsioonikas ja tasakaalustatud lõpuleviimine.
We certainly need to have a project and assess the situation but we could do that for ever we have been looking at the situation for ever!
Meil tuleb kindlasti koostada mingi projekt ja hinnata olukorda, kuid me võiksime seda lõputult teha me oleme olukorda lõputult vaadelnud!
Concrete results will boost citizens' confidence in the European project and create the right conditions for an ambitious institutional agreement.
Konkreetsed tulemused tugevdavad kodanike usku Euroopa projekti ja loovad õiged tingimused tulemustele suunatud institutsionaalseks kokkuleppeks.
As was also announced by the European Commission in January, ambitious plans are in the pipeline for the Galileo project.
Nagu teatas ka Euroopa Komisjon jaanuaris, on Galileo projekti puhul ootel ambitsioonikad kavad.
(ES) Clearly there is only a faint shadow left of the ambitious project which the European Commission presented a year ago.
(ES) Ambitsioonikast projektist, mille Euroopa Komisjon esitas aasta tagasi, on selgelt järele jäänud vaid hale vari.
With the largest ever budget for a European year, the political connotations of the project are all too clear.
Suurima Euroopa aasta eelarvega on projekti poliitilised kõrvaltähendused liigagi selged.
Under Leader , the Grus project has become more ambitious, by seeking to establish a network of ornithological tourism in France and Spain.
Leader raames on projekt muutunud ambitsioonikamaks, üritades rajada linnuvaatlusturismi koostöövõrku Prantsusmaal ja Hispaanias.
ITER is an ambitious project that undoubtedly smacks of scientific serendipity we can find things without knowing how to look for them.
ITER on ambitsioonikas projekt, mis on kahtlemata teaduslikus õnnesärgis sündinud me võime leida asju, ilma et me teaks, kuidas neid otsida.
Finally, the Commission has now applied the brakes to Mr Sarkozy's ambitious plans for the secretariat and leadership structure of the project.
Lõpuks on komisjon nüüd seadnud takistused härra Sarkozy ambitsioonikatele plaanidele seoses sekretariaadi ja projekti juhi struktuuri loomisega.
The beginnings of the project to construct new buildings 1994 t the start of the 1990s the Court began to plan an ambitious
Projekti saamislugu 1994 heksakümnendate aastate algul ilmnenud vajadus kohtupalee as
These matters require firmness during conciliation in order to provide adequate financial support to such an ambitious project as the EU 2020 strategy.
Need küsimused eeldavad lepitusprotsessis kindlameelsust, et tagada piisavad rahalised vahendid niisugusele kõikehõlmavale projektile nagu ELi 2020. aasta strateegia.
I can assure you that, as regards the multiannual financial framework, we will do our utmost to bring an ambitious project to you.
Võin teile kinnitada, et seoses mitmeaastase finantsraamistikuga teeme kõik endast oleneva, et tuua teieni põhjalik projekt.
It must be said that this is the largest and most ambitious programme ever submitted in relation to this issue, and I must congratulate you here.
Peab ütlema, et see on kõige ulatuslikum ja ambitsioonikam programm, mis on kõnealuse küsimusega seoses kunagi esitatud, ja õnnitlen teid selle puhul.
Ever and ever
Iial, iial
on behalf of the ALDE Group. Mr President, all the institutions have been ambitious in this project, though not all in the same direction.
fraktsiooni ALDE nimel. Austatud juhataja, kõik institutsioonid on selle projekti osas olnud ambitsioonikad, ehkki mitte kõik samasuunaliselt.
Scottish salmon (LIFE04 NAT GB 000250) in the UK, described as the single most significant salmon conservation project ever undertaken in Scotland .
T Scottish salmon (LIFE04 NAT GB 000250) Suurbritannias, mida on kirjeldatud kui kõige olulisemat lõhe kaitseprojekti, mis on Šotimaal kunagi ette võetud .
I believe we should stay on course and go on with our project so that Europe is more necessary than ever.
Ma usun, et peaksime oma kursil püsima ja oma projektiga edasi minema, nii et Euroopa oleks vajalikum kui eales varem.
Regarded by the European Trade Commissioner as the most ambitious ever negotiated by the EU, this agreement seemed to car manufacturers, in particular, to be very unbalanced.
Euroopa kaubandusvolinik nimetab seda küll kõige ambitsioonikamaks lepinguks, mille üle eales on läbirääkimisi peetud, kuid eelkõige autotootjatele näib see väga tasakaalustamata.
Very ambitious.
Väga ambitsioonikas.
Be ambitious!
Olge ambitsioonikas!

 

Related searches: Ambitious Project Ever - Ever Ever Ever - Ever More Ambitious - Ambitious Project - Ambitious Development Project - Embarked On An Ambitious Project - Ambitious Construction Project - Into A More Ambitious Project - Is An Ambitious Project - Ambitious Project Plan -