Translation of "ambitious project plan" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambitious - translation : Plan - translation : Project - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

ITER is indeed an ambitious project.
ITER vajab ambitsioonikat projekti.
This is a very ambitious project.
See on väga ulatuslik projekt.
We expect an ambitious European recovery plan.
Ootame ambitsioonikat Euroopa taastusplaani.
The beginnings of the project to construct new buildings 1994 t the start of the 1990s the Court began to plan an ambitious
Projekti saamislugu 1994 heksakümnendate aastate algul ilmnenud vajadus kohtupalee as
Madam President, we have here an ambitious plan.
Proua juhataja, meie ees on kõrgelennuline plaan.
PP plan or project
KP kava või projekt
a second, more ambitious European support plan is needed
Vaja on teist, ambitsioonikamat Euroopa toetuskava
The project is ambitious, and it will need to be.
Kõnealune projekt on ambitsioonikas, ja peabki seda olema.
I therefore voted resolutely in favour of this ambitious project.
Seetõttu hääletasin ma kindlalt selle ambitsioonika projekti poolt.
A comprehensive and ambitious recovery plan is now on the table.
Laiahaardeline ja julgete eesmärkidega taastamiskava on nüüd esitatud.
4.15 The EESC suggests an action plan containing ambitious but realistic aims.
4.15 Komitee soovitab koostada sellise tegevusprogrammi, mis sisaldab ambitsioonikaid kuid samas realistlikke sihte.
I congratulate the EIB on its successful activities and ambitious business plan.
Ma õnnitlen EIPd tema tulemusliku tegevuse ja ambitsioonika äriplaani puhul.
(FR) Commissioner, you are embarking on an ambitious project that concerns us all.
(FR) Volinik, te alustate ambitsioonika projektiga, mis puudutab meid kõiki.
It is an ambitious project and again, I repeat, it is the start.
Tegemist on ambitsioonika projektiga ja kordan veel kord, et see on alles algus.
The project plan initially foresaw at least 40.
Projektikava nägi esialgselt ette vähemalt 40 osalejat.
The Commission adopted an ambitious action plan to improve the development ofenvironmental technologies.
Komisjon võttis vastu kaugeleulatuva tegevusplaani, mille sihiks on parandada keskkonnasäästlike tehnoloogiate väljatöötamist.
This recovery plan offers the necessary policy framework for decisive and ambitious action.
Majanduse taastamise kavas pakutakse välja otsustavate ja ambitsioonikate meetmete võtmiseks vajalik tegevusraamistik.
in writing. The Plan of Action was targeting 20 efficiency by 2020 is an ambitious plan but a necessary one.
kirjalikult. Tegevuskava eesmärk saavutada 20 tõhusus aastaks 2020 on ambitsioonikas, kuid vajalik.
It will lend its support to the interesting and ambitious project which has begun.
Resolutsioonis väljendatakse parlamendi toetust alanud huvitavale ja ambitsioonikale projektile.
2.5 The SET Plan is a vital and ambitious means of achieving energy security.
2.5 SET kava on väga oluline ja ambitsioonikas vahend energiajulgeoleku saavutamiseks.
Whileveryrelevant, the objectives appeared to be too ambitious for a project of little morethanthree years.
Kuigiprojektieesmärgidonvägaasjakohased,tundusid nadveidi üle kolmeaastase kestusega projekti kohtaliiga ambitsioonikad.
(b) the implementation plan for each project of common interest
(h) iga ühishuviprojekti rakenduskava
the agreed forward budget and financing plan for the project
projekti kokkulepitud eelarveprojekt ja rahastamiskava
An ambitious plan to re organise European airspace was launched under the Single Sky initiative.
Algatuse ühtne õhuruum raames käivitati auahne plaan Euroopa õhuruumi ümberkorraldamiseks.
Even compared to the emissions trading scheme for industry, this is a very ambitious plan.
See on väga ambitsioonikas kava isegi võrreldes saastekvootidega kauplemise süsteemiga tööstuse jaoks.
What does it mean? 99 of all businesses are now affected by this ambitious plan.
Mida see tähendab? See kõrgelennuline kava puudutab nüüd 99 ettevõtetest.
The question of funds, particularly with a more ambitious project such as this one, remains open.
Rahaliste vahendite küsimus, eriti niisuguse ambitsioonikama projekti puhul, jääb lahtiseks.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the Europeana project is taking on a new, ambitious dimension.
(FR) Austatud juhataja, head kolleegid! Europeana projekt omandab uued ja kõrgete eesmärkidega mõõtmed.
Only then can it credibly take the lead in Accra and put forward an ambitious plan.
Alles siis saab ta Accras usutavalt juhtrolli haarata ja ambitsioonika plaani päevakorda tõsta.
This is a bold and ambitious plan, and it is one that needs to be discussed.
See on julge ja ambitsioonikas kava, mille üle tuleb arutleda.
The leaders of the central banks have alerted governments to an ambitious plan to correct deficits.
Keskpankade juhid on hoiatanud valitsusi, et need peaksid koostama igakülgse kava eelarvepuudujäägi vähendamiseks.
As usual in the development of such systems an overall Project Management Plan, together with a Quality Assurance Plan will be defined at the beginning of rhe project.
Nagu selliste süsteemide arendamisel tavaks, määratakse projekti alguses kindlaks üldine projektijuhtimiskava koos kvaliteedi tagamise kavaga.
As usual in the development of such systems an overall Project Management Plan, together with a Quality Assurance Plan will be defined at the beginning of the project.
Nagu selliste süsteemide arendamise puhul tavaline, määratletakse projekti algfaasis üldine projektijuhtimiskava ning kvaliteedi tagamise kava.
EMPLOYMENT CONDITIONSThe ECB has started an ambitious project which aims to introduce an enterprise resource planning system.
Lühiajalised töölepingud liikmesriikide keskpankade ja või rahvusvaheliste organisatsioonide ekspertidega
Administrative cooperation between EU Member States in tax matters, which is my remit, is an ambitious project.
Halduskoostöö ELi liikmesriikide vahel maksuasjades, mis on minu pädevus, on ambitsioonikas projekt.
Finally , section 4 provides some further information on the TARGET2 project plan .
Punkt 4 sisaldab lisateavet TARGET2 projektiplaani kohta .
29. implementation plan means all actions by participants in an integrated project
29. teostuskava kõigi osalejate tegevus integreeritud projektis
25. implementation plan means all actions by participants in an integrated project
25. teostuskava kõigi osalejate tegevus integreeritud projektis
It reaffirms the necessary interaction betweenthe economy and social and employment policies andsets out an ambitious action plan.
Selles kinnitatakse veel kord majandus ning sotsiaal ja tööhõivepoliitika interaktsiooni vajalikkust ningvisandatakse ambitsioonikas tegevuskava.
Project village development plan Buinen Project total cost EUR 560 785 ( )EU EUR 186 928Other public funds EUR 373 857Period of project eligibility December 2004 December 2006
Projekt Maaelu arengu uus stiil, Zuidlaarderveeni Küla Agenda Projekti kogumaksumus 155 123 eurot EL 51 190 eurot Muud riiklikud vahendid 62 025 eurot Erakapital 41 908 eurot Projekti kehtivusaeg veebruar 2005 kuni detsember 2005
How this ambitious target will be achieved is spelt out in the EU s Biodiversity Action Plan of June 2006.
Ambitsioonika eesmärgi saavutamise viisi on kirjeldatud 2006. aasta juunis vastuvõetud ELi bioloogilise mitmekesisuse tegevuskavas.
The ambitious plan to launch a satellite system for the Galileo navigation satellite system is sufficient proof of this.
Ambitsioonikas plaan käivitada satelliitsüsteem Galileo satelliitnavigatsioonisüsteemi jaoks on piisavaks tõestuseks sellest.
Concrete results will boost citizens' confidence in the European project and create the right conditions for an ambitious institutional agreement.
Konkreetsed tulemused tugevdavad kodanike usku Euroopa projekti ja loovad õiged tingimused tulemustele suunatud institutsionaalseks kokkuleppeks.
As was also announced by the European Commission in January, ambitious plans are in the pipeline for the Galileo project.
Nagu teatas ka Euroopa Komisjon jaanuaris, on Galileo projekti puhul ootel ambitsioonikad kavad.
(b) The project is no longer included in the ten year network development plan
(b) projekt ei kuulu enam kümneaastasesse võrgu arengukavasse

 

Related searches: Ambitious Project Plan - Ambitious Plan - Ambitious Business Plan - Plan Was Ambitious - Ambitious Work Plan - Ambitious Project - Ambitious Development Project - Embarked On An Ambitious Project - Ambitious Construction Project - Ambitious Project Ever -