Translation of "ambush" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambush - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ambush!
Lõks!
Ambush!
Sattusime lõksu!
The ambush.
See varitsus.
Another ambush?
Varitseja?
It's an ambush!
Siin on varitsus!
No, ambush was earlier.
Ei, varitsus oli varem.
Hide and ambush the sheriff.
Peida end ära ja korralda ðerifile varitsus.
An ambush on the road.
Varitsus tee peal.
Here white men made the ambush.
Siin korraldasid nad varitsuse.
No use in walking into an ambush.
Kui me vaid varitsusele ei satu.
They'll get us at the next ambush.
Nad saavad meid järgmises varitsuses kätte.
You know, Cato, your freezer ambush ploy...
Tead, Cato, see külmikuüllatus...
But they are better known as ambush.
Aga paremini on nad tuntud kui varitsused.
But Jeroboam caused an ambush to come about behind them so they were before Judah, and the ambush was behind them.
13
I saw their guns. Maybe it's an ambush.
Võibolla varitsus.
A tough opponent is waiting to ambush us.
Karm vastane varitseb meid.
Well, we're just trying to spot an ambush.
Püüame varitsust tabada, hr Garris.
They're going to lead you into an ambush.
Nad juhivad sind otse varitsuse keskele!
Kurtz's patrols in the highlands coming under frequent ambush.
Kurtzi patrullid mägismaal hakkasid tihti varitsustesse sattuma.
And wait for me on the trail to ambush me?
Selleks, et võiksid mind varitseda?
Last night, one of our patrols fell into an ambush.
Eile öösel langes üks meie valvesalkkond varitsuse ohvriks.
Seems like a good place for an ambush to me.
Minu meelest hea paik varitsuseks.
They spent a lot of money setting up that ambush.
Nad kulutasid selle varitsuse korraldamiseks hulga raha.
In puberty's ambush, maidens bloom, all unaware of impending doom
Puberteedi varjus puhkevad neiud õitsele, ise teadmatuses eesootavast hukatusest.
Fearing an ambush, we stripped the negro slave, to frighten the Indians.
Kartes varitsust, võtsime neegerorja paljaks, et indiaanlasi hirmutada.
If I see an ambush, I'll shoot in the air to warn you.
Kui ma näen varitsust, tulistan õhku, et teid hoiatada.
If we run into an ambush, surely his men must mistake you for me.
Kui peaksime lõksu jooksma, siis ajavad ta mehed meid segi.
On Sunday morning, 12 Turkish soldiers and 32 Kurds were killed in a Kurdish ambush.
Pühapäeva hommikul sai surma 12 Türgi sõdurit ja 32 kurdi kurdide varitsuskohas.
It's a good spot for an ambush and we can get him between two fires.
See on varitsuseks hea paik ja me saame ta kahe tule vahele võtta.
I waited two whole weeks to ambush him ...and this is Ferruccio Tonna, from Castelfranco
Ma varitsesin teda tervelt kaks nädalat ja see on Ferruccio Tonna, Castelfrancost.
And besides, about handling' that ambush... everybody in town, more or less, is at your orders.
Pealegi, mis puutub sellesse varitsusse... on enamvähem kõik siin linnas sinu käsutuses.
I guarantee that at this very minute his fiendish yellow brain... is plotting some new ambush.
Olen kindel, et just praegu kavandab tema kuratlik kollane aju uut rünnakut.
But surely you don't think that anyone who has hunted leopards... would follow you into that ambush?
Aga kindlasti sa ei mõtle igaüks, kellel on kütitud leopardid ... käiks sa sellesse varitsus?
Rising instances of ambush marketing and circulation of unauthorised highlights is as damaging as any other kind of piracy.
Sagenev parasiitturundus ja tipphetkede salvestuste loata levitamine on samavõrd kahjulik kui mis tahes muud liiki piraatlus.
Every street in the city will be paralysed, and then you will have a chance to ambush the convoy.
Kõik tänavad paralüseeritakse. Ja siis on sul võimalus konvoid rünnata.
He took about five thousand men, and set them in ambush between Bethel and Ai, on the west side of the city.
12
As gangs of robbers wait to ambush a man, so the company of priests murder in the way toward Shechem, committing shameful crimes.
9
and you shall rise up from the ambush, and take possession of the city for Yahweh your God will deliver it into your hand.
7
Then ye shall rise up from the ambush, and seize upon the city for the LORD your God will deliver it into your hand.
7
It appears that a lot of the special jeeps failed to arrive and those that did have been badly shot up in an ambush.
Tundub, et suurem osa spetsiaaldziipidest pole kohale saabunud. Ja need mis on, on varitsuses kõvasti kannatada saanud.
And he took about five thousand men, and set them to lie in ambush between Bethel and Ai, on the west side of the city.
12
But if you're wrong, Admiral, if you send our carriers into a Japanese ambush, the entire West Coast and Hawaii will be open for invasion.
Aga kui te eksite, admiral ja saadate oma lennukikandjad jaapanlaste seatud lõksu, siis on kogu läänerannik ja Hawaii vaenlase invasioonile avatud.
He commanded them, saying, Behold, you shall lie in ambush against the city, behind the city. Don't go very far from the city, but all of you be ready.
4
He lurks in secret as a lion in his ambush. He lies in wait to catch the helpless. He catches the helpless, when he draws him in his net.
9
If you ask me, seems like a book... an armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush, and only three of them are saved...
Kui te minult küsite, näeb see välja nagu raamat! Relvastatud üksus, mis eskordib kuldmünte sisaldavat rahalaegast, satub jänkide varitsusse... ja ainult kolm neist pääsevad.

 

Related searches: Ambush - Lie In Ambush - Set An Ambush - Ambush Site - Sit In Ambush - In Ambush - Set Up Ambush - In An Ambush - Ambush Attack - Set Ambush -