Translation of "amended act" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amended - translation : Amended act - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Act adopted as amended
Muudatustega õigusakt võetakse vastu
Regulation amended by 2003 Act of Accession.
Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Mercantile Marine Act 1955 as amended by the Merchant Shipping (Miscellaneous Provisions) Act 1998
See ainuõiguslikkus on seotud üksnes reisijate, sõidukite ja kauba veoga Ċirkewwa sadama ja Marsamxetto sadama (Malta) ning Mġarri sadama (Gozo) vahelisel Malta Gozo liinil.
) Article amended by the 2003 Act of Accession.
) Artiklit on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
) Paragraph amended by the 2003 Act of Accession.
) Lõiget on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Decision amended by the 2003 Act of Accession.
Otsust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Regulation as amended by 2003 Act of Accession.
Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Regulation amended by the 2003 Act of accession.
Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Regulation amended by the 2003 Act of Accession.
Määrust on muudetud 2003. aasta liitumisaktiga.
Regulation amended by the 2003 Act of Accession.
aasta ühinemisaktiga muudetud määrus.
Directive as amended by 2003 Act of Accession.
Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
( 1 ) Article amended by the 2003 Act of Accession .
d ) e ) 2 .
( 1 ) Article amended by the 2003 Act of Accession .
Ühehäälsuseks vajatakse ainult nõukogu asjaomaste liikmete hääli .
( 1 ) Article amended by the 2003 Act of Accession .
selleks kehtestab ta korra , millega kindlustatakse võõrtöötajatele ja nende ülalpeetavatele
( 1 ) Article amended by the 2003 Act of Accession .
Sellise koostöö üksikasjalik korraldus võib olla ühenduse ja asjassepuutuvate kolmandate isikute vaheliste lepingute objektiks , mille üle peetakse läbirääkimisi ja mis sõlmitakse kooskõlas artikliga 300 .
Regulation as amended by the 1994 Act of ( Accession .
määrust on muudetud 1994 .
Regulation as amended by the 1994 Act of Accession .
määrust on muudetud 1994 . aasta ühinemisaktiga .
Directive as amended by the Act of Accession 2003 .
Direktiivi on muudetud 2003 . aasta ühinemisaktiga .
Regulation as amended by the 2003 Act of Accession.
Komisjoni abi st a b asutamislepingu vi i m an efip ä e v .
Regulation as last amended by the 2003 Accession Act.
Määrust on vi i m at i muud et u d 200 3.
The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N 100 amended
Reservatsioon I PT 65
Regulation as last amended by the Act of Accession.
Määrust on viimati muudetud ühinemisaktiga. (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).
Regulation last amended by the 2003 Act of Accession.
Määrust on viimati muuudetud määrusega (EÜ) nr 865 2004 (ELT L 161, 30.4.2004, lk 97).
Regulation last amended by the 2003 Act of Accession.
Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemislepinguga.
Regulation last amended by the 2003 Act of Accession.
Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Directive as amended by the 2003 Act of accession.
Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Directive as amended by Act of Accession of 2003.
Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Directive as amended by the 2003 Act of Accession.
Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Directive as amended by the 2003 Act of Accession.
Otsust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Regulation as amended by the 2003 Act of Accesion.
Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Regulation as amended by the 2003 Act of Accession.
Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktidega.
Regulation as last amended by 2003 Act of Accession.
Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Regulation as amended by the 2003 Act of Accession.
Määrust on muudetud 2003. aasta liitumisaktiga.
Directive as amended by the 2003 Act of Accession.
Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Directive last amended by the 2003 Act of Accession
Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Regulation as amended by the 2003 Act of Accession.
Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga. .
Directive as last amended by 2003 Act of Accession.
Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Directive as amended by the 2003 Act of Accession
Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Regulation amended by the Act of Accession of 2003.
Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Recommendation as amended by the 2003 Act of Accession.
Soovitust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Decision as amended by the 2003 Act of Accession.
Otsust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
Unless indicated otherwise, any reference to an act shall mean that act as most recently amended.
Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 30. juunit 2008 muudetud redaktsioonis, kui ei ole teisiti sätestatud.
Unless indicated otherwise, any reference to an act shall mean that act as most recently amended. .
Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 30. juunit 2008 muudetud redaktsioonis, kui ei ole teisiti sätestatud.
Directive as last amended by the 2003 Act of Accession .
Direktiivi on viimati muudetud 2003 . aasta ühinemisaktiga .
Directive as amended by the Act of Accession of 2003 .
Direktiivi on muudetud 2003 .

 

Related searches: Act As Amended - Securities Act Of 1933, As Amended - As Amended By The Act - Securities Exchange Act Of 1934, As Amended, - The Act Was Amended - Amended By Act - Of The Securities Act Of 1933, As Amended. - Section 10 Of The Securities Act Of 1933, As Amended. - Registered Under The U.s. Securities Act Of 1933, As Amended - As Amended By The Private Securities Litigation Reform Act -