Translation of "amid" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amid - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Employment situation increasingly fraught amid crisis
Kriisi tõttu teravnev tööhõiveolukord
I have seen bricks amid the oak copse there.
Olen näinud tellised keset tamm Vesakko seal.
I recall that an analogous problem arose in AMID.
Tuletan meelde, et sarnane küsimus tekkis kohtuasjas AMID.
It seems destined to continue amid suffering and crises.
Paistab, et tema saatuseks on jätkata keset kannatusi ja kriise.
I stand alone, amid the shame With drooping shoulders.
Üksi, üksi häbi keskel, längus õlgadega seisan ma.
The latest decisions were made amid signs of weaker growth momentum.
Poola keskpank (Narodowy Bank Polski) tõstis oma baasintressimäära neli korda kokku 100 baaspunkti võrra 5 ni.
The European Union was formed amid the suffering caused by war.
Euroopa Liit loodi keset sõja põhjustatud kannatusi.
In AMID, Belgium likewise argued that the inequalities created by the Belgian tax legislation were justified as they would benefit a company which was in the inverse position to AMID.
Ka kohtuasjas AMID väitis Belgia, et Belgia maksuõigusest tulenev ebaõiglus on põhjendatud, kuivõrd see tuleb kasuks äriühingule, kes on AMID iga võrreldes vastupidises olukorras.
Katthult was a well maintained little farm, amid apple trees and lilacs.
Kassisalu oli ilus talu kesk õunapuid ja sireleid.
Other fell amid the thorns, and the thorns grew with it, and choked it.
Ja muist kukkus ohakate keskele, ja ohakad kasvasid ühtlasi üles ja lämmatasid selle.
COMMODITY PRICES ROSE STRONGLY IN 2004Oil prices increased throughout most of theyear amid considerable volatility.
AASTAL OLULISELMÄÄRALNaftahind kasvas peaaegu kogu aasta jooksul,läbides märkimisväärseid kõikumisi.
Amid tight market conditions, oil prices continued to rise strongly in the course of 2007.
Naftahind jätkas 2007. aasta pingelistes turutingimustes olulist tõusu.
Currently dairy farmers receive just over 20 cents per litre for milk amid escalating costs.
Praegu saavad piimatootjad tõusvate kulude juures vaid pisut enam kui 20 senti piima liitri eest.
Economic growth has modestly resumed and the current account deficit has narrowed amid persisting external imbalances.
Majanduskasv on mõõdukalt taastunud ning jooksevkonto puudujääk on jätkuva maksebilansi tasakaalustamatuse tingimustes vähenenud.
10 AMID, paragraph 21, citing Case 81 87 Daily Mail and General Trust 1988 ECR 5483.
10 Kohtuotsus AMID, punkt 21, kus viidatakse Euroopa Kohtu 27. septembri 1988. aasta otsusele 81 87 Daily Mail ja General Trust (EKL 1988, lk 5483).
Reflecting the region s solid macroeconomic performance, valuations in local equity markets continued to rise amid large fluctuations.
Piirkonna heade makromajanduslike tulemuste mõjul tõusis jätkuvalt väärtpaberite turuväärtus kohalikel aktsiaturgudel, kus kõikumised olid suured.
Amid the frequent criticism again this week of short selling, let us not forget the stock lenders.
Sagedase kriitika keskel taas käesoleval nädalal katteta müügi kohta, ärgem unustagem aktsiate laenuandjaid.
Lord of the Dúnedain, found himself in a shallow dell amid the chill, blinding vapours of the Coldfells.
Jääputousten jäätävässä huurussa.
Amid unrelenting competition, capital now moves easily and rapidly from high tax countries to countries with lower taxation.
Keset järelejätmatut konkurentsi liigub nüüd kapital kergesti ja kiiresti kõrge maksutasemega riikidest madalama maksutasemega riikidesse.
These attacks are increasing in number and in virulence, amid silence or indifference, and they warrant urgent action.
Need rünnakud muutuvad keset vaikust või ükskõiksust järjest sagedasemaks ja mürgisemaks ning tagavad kiire tegutsemise.
amid which certain Jews from Asia found me purified in the temple, not with a mob, nor with turmoil.
Seda tegemast leidsid mind mõned juudid Aasiamaalt, kui ma pühakojas ennast puhastasin ega andnud põhjust rahvamurruks või käratsemiseks.
The seventh term (2009 2013) of the European Parliament also began amid concerns of an economic and social nature.
EIP on Euroopa Parlamendi soovitusi põhjalikult edasi arendanud.
It may, however, be easily extrapolated to any other terrorist cause that may be invoked amid patriotism and flags.
Siiski saab seda hõlpsasti üle kanda mis tahes muule terrorismijuhtumile, mis võiks tärgata keset patriotismi ja lippude lehvitamist.
The situation that has come about is unacceptable, with elections taking place in inappropriate conditions and amid systematic violence.
Tekkinud olukord on vastuvõetamatu, valimised leidsid aset mittekohastes tingimustes ja süstemaatilise vägivalla keskel.
Mr President, amid all the confusion about casting and recasting, this was a very difficult vote for many Members.
Härra juhataja, keset sõnastamise ja uuestisõnastamise segadust oli see väga raske hääletus paljudele liikmetele.
Euros 1 and Euros 2 coins the country 's castles and coats of arms are set amid the European stars .
1 ja 2 eurone müntidel kujutatakse Portugali kindlusi ja vappe , mida ümbritsevad Euroopa Liidu tähed .
How surprised must the fishes be to see this ungainly visitor from another sphere speeding his way amid their schools!
Kuidas üllatunud peavad kalad olla, et see kohmakas külastajal teisest sfääris kiirendada oma teed keset oma kooli!
Overall, amid significant volatility, in particular in the second part of the year, prices on average remained elevated over the year.
Euroopa Keskpanga tegevust käsitletakse üksikasjalikumalt põhikirjajärgse aruandluskohustuse raames avaldatud aruannetes.
I do not think that Italy is able to tackle this problem, amid other pressing issues such as waste management, employment and housing.
Minu arvates ei suuda Itaalia seda probleemi lahendada muude pakiliste küsimuste hulgas nagu jäätmekäitlus, tööhõive ja elamumajandus.
We politicians are faced with very difficult decisions, amid slow growth, an ageing population and an employment situation that is improving only sluggishly.
Meie, poliitikud oleme silmitsi väga raskete otsustega keset aeglast kasvu, vananevat elanikkonda ja tööhõive olukorda, mis ainult loiult paraneb.
The export of weapons, unhealthy investment, the exploitation of raw materials Europe knows the signs of neocolonialism amid all the zeal all too well.
Relvade eksport, ebaterve investeerimine, tooraine ekspluateerimine kogu selle agaruse seas tunneb Euroopa uuskolonialismi märgid piisavalt hästi ära.
The Bank of England has warned economic growth will remain sluggish as it kept interest rates on hold amid a tightening squeeze on family incomes.
Bank of England on hoiatanud, et majanduskasv püsib loiuna, kuna leibkondade pitsitavad sissetulekud on pannud intressimäärad ootele.
Whether or not this is true (the wine is good, for sure) Tbilisi is a rising star amid the mountain ranges of Saguramo and Trialeti.
Hoolimata sellest, kas see on tõsi või mitte (kuigi vein on siin tõesti hea), on Saguramo ja Thrialethi mäeahelike vahel asuv Thbilisi tõusev täht.
Aliyev easily won a second term in the October 2008 presidential election, taking 89 of the vote amid a 75 turnout, according to official results.
Aliyev easily won a second term in the October 2008 presidential election, taking 89 of the vote amid a 75 turnout, according to official results.
Amid a general trend towards postponement of childbearing, there are significant differences in the timing of births between EU 15 countries and new Member States.
Kuigi ELs on üldine tendents sünnitamine edasi lükata, on sündimise ajastamisel siiskioluline erinevus EL 15 ja uute liikmesriikide vahel.
The highly diverse Ostend has been undergoing development since the 1990s , amid the reorganisation of the immediate vicinity with regard to the area 's urban structure .
aastatest on mitmekesist Ostendi linnaosa oluliselt arendatud . Lisaks on uuendatud ka linnaosa lähiümbrust seoses linna üldplaneeringu ümberkorraldamisega .
For this they willfully forget, that there were heavens from of old, and an earth formed out of water and amid water, by the word of God
Sest neil, kes seda tahavad, on teadmata, et taevad olid vanasti olemas ja maa koosnes veest ja vee läbi Jumala sõna väe tõttu
Despite moderating economic conditions, bank lending continued to increase in 2007, although at a slower pace than in 2006, amid increased uncertainties in the global financial environment.
Vaatamata mõõdukamatele majandustingimustele ja ülemaailmse fi nants keskkonna suurenevale ebakindlusele kasvas pankade laenuandmine 2007. aastal endiselt, ehkki aeglasemas tempos kui 2006. aastal.
Amid countless difficulties he attempted to bring democracy to the country, dismantling the old post Soviet diplomacy and opening up to the West, NATO and the EU.
Loendamatute raskuste kiuste püüdis ta riiki tuua demokraatiat, lammutada nõukogude aja järgset vana diplomaatilist süsteemi ja avaneda läänele, NATOle ja ELile.
Over these 10 years, the euro has brought many benefits to all its members and continues to do so today amid a deep economic and financial crisis.
Nende kümne aasta jooksul on euro pakkunud liidu liikmetele palju hüvesid ning ta teeb seda ka praeguses sügavas majandus ja finantskriisis.
Denver, Colo., start up Convercent, which helps companies prevent and detect bad behavior, saw an uptick in interest and activity earlier this year amid Uber's fall into disrepute.
Denveris Colorados tegutsev idufirma Convercent, mis aitab ettevõtetel ennetada ja tuvastada sobimatut käitumist, täheldas sel aastal Uberi kahtlase reputatsiooni taustal huvi ja aktiivsuse kasvu.
And so he began, amid constantly anxious sideways glances in his father's direction, to turn himself around as quickly as possible, although in truth this was only done very slowly.
Ja nii ta hakkas, keset pidevalt murelik külili pilgud tema isa suunas, pöörduma enda ümber võimalikult kiiresti, kuigi tõde see oli vaid teinud väga aeglaselt.
Amid forecasts of growth of the order of 50 in the case of freight and 35 in the case of passenger transport, Europe needs to rise successfully to that challenge.
Euroopa peab toime tulema olukorraga, kus kuni aastani 2020 prognoositakse transpordimahu kasvu 50 ulatuses kaubavedude ja 35 ulatuses reisijatevedude osas.
Between May and mid October2004 the euro strengthened slightly, amid agradually improving outlook for the euro areaeconomy as tentative signs emerged ofeconomic expansion spreading from the exportsector to domestic demand.
Sellal ilmnes üha rohkemmärke sellest, et USAja Jaapani majandus ontaastumas, samas kui euroala väljavaated jäidtagasihoidlikeks.
Amid the turbulence, the EU and its Member States cooperated in actions to contain the scale of the downturn, to deflect the worst damage, to stimulate recovery and to prevent recurrence.
EL ja liikmesriigid püüdsid sellises ebakindlas majandusolukorras ühiselt ohjeldada majanduslangust, vältida halvimat võimalikku kahju, elavdada majandust ja vältida olukorra halvenemist.

 

Related searches: Amid - Amid Concerns - Amid Fears - Come Amid - Comes Amid - Amid Signs - Amid Expectations - Amid Tensions - Amid The Turmoil - Amid Claims -