Translation of "amiss" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amiss - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Something is gone amiss.
Midagi on nihu.
Have I said something amiss?
Kas ma ütlesin midagi valesti?
A little more dynamism would certainly not go amiss therefore.
Seega ei teeks veidi energilisem tegutsemine sugugi halba.
World, oh you are so amiss, with no love no bliss.
Ikka, jälle, endiselt, armu igatsen.
Goodnight, sir? After tonight's debacle, an efficient liaison officer wouldn't come amiss.
Pärast tänast vahejuhtumit kulub sulle toimekas abiline ära.
(NL) Madam President, a little modesty never goes amiss, and this includes politicians.
(NL) Proua juhataja, pisut tagasihoidlikust ei tee iialgi paha ja see käib ka poliitikute kohta.
But, my son, some food and drink Would not come amiss, I think.
Mida sa ka ei mõtleks õhtueine kuluks praegu ära meile.
Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts.
Te palute ja ei saa, sest te palute pahasti, tahtes seda kulutada oma himudes.
And we indeed justly for we receive the due reward of our deeds but this man hath done nothing amiss.
Meie küll
Be in your chamber then at that hour, and do not take it amiss if your visitor wear a mask.
Ole oma kambrisse siis sel tund, ja ärge võtke seda valesti, kui külastajad kulumine mask .
Be in your chamber then at that hour, and do not take it amiss if your visitor wear a mask.
Ole oma kambrisse siis sel tund, ja ärge võtke seda valesti, kui teie külastaja kulumine mask .
A reminder that the scope has covered all self employed drivers since March of last year would certainly not go amiss.
Meeldetuletus, et reguleerimisala hõlmab kõiki FIEna tegutsevaid sõidukijuhte alates eelmise aasta märtsist, on kindlasti asjakohane.
What is more, there is something amiss in the idea of the European Union, and it is always apparent in public debates.
Lisaks on midagi viltu Euroopa Liidu idees ning see paistab avalikes aruteludes alati silma.
on behalf of the PPE DE Group. Madam President, when a sitting president wins all the seats in his Parliament, we can probably assume that something is amiss.
fraktsiooni PPE DE nimel. Proua juhataja, kui ametis olev president võidab kõik kohad oma parlamendis, siis võime arvatavasti oletada, et miski on valesti.
We absolutely must guarantee safety, but within the bounds of a system that is interoperable, because if safety is put first as a condition for preventing interoperability, there is something amiss in this business.
Me peame tagama täielikult ohutuse, kuid koostalitlusvõimelise süsteemi piires, sest kui ohutust käsitletakse eelkõige koostalitlusvõime takistamise tingimusena, on midagi valesti.
Yet if they bethink themselves in the land whither they are carried captive, and turn and pray unto thee in the land of their captivity, saying, We have sinned, we have done amiss, and have dealt wickedly
37
We have to show our full commitment to the strategically important shipbuilding industry, which is going through hard times due to competition from Southeast Asia and needs and expects solid support from Europe, which is currently amiss.
Me peame näitama, et suhtume väga tõsiselt strateegiliselt tähtsasse laevaehitustööstusesse, millel on praegu Kagu Aasiast lähtuva konkurentsi tõttu rasked ajad ning mis vajab ja ootab Euroopalt siiani puuduvat kindlat tuge.
(NL) Mr President, I should like to draw attention to the relationship between the objective of collecting data and the amount of data actually included in an analysis such as this, as something is clearly amiss in this respect.
(NL) Härra juhataja, soovin juhtida tähelepanu andmete kogumise eesmärgi ja andmete koguste suhtele, mida reaalselt sarnaseks analüüsiks kasutatakse, selles osas on selgeid puudujääke.
Therefore I make a decree, That every people, nation, and language, which speak any thing amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abed nego, shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill because there is no other God that can deliver after this sort.
29
The River Raba of course merely act as a kind of litmus paper, showing that something is amiss with the current legislation, because if everyone is adhering to all the legal limits and there is still thick foam on the river, then something must be wrong with the legislation in this regard.
Raba jõgi on muidugi vaid lakmuspaber, mis näitab, et kehtivate õigusaktidega on midagi valesti, sest kui kõik täidavad kõiki õiguslikke piiranguid, aga jõel esineb endiselt paks vaht, siis peab viga olema õigusaktides.
In my view, while it is true that a comparison of industry sector profits may be an indicator that something is amiss, that single indicator alone is not sufficient to conclusively identify inappropriate transfer pricing and could only be one factor in a much wider risk assessment of the accuracy of prices charged on transactions between subsidiaries of a multinational company.
Minu arvates, ehkki on tõsi, et ettevõtlusvaldkonna kasumite võrdlemine võib osutada, et midagi on valesti, ei ole see üks näitaja ainult piisav, et tuvastada lõplikult kohatud siirdehinnad, ning võiks kujutada vaid üht tegurit hargmaise ettevõtte tütarettevõtete vaheliste tehingute pealt võetud hindade õigsuse palju laiemal riskihindamisel.

 

Related searches: Amiss - Go Amiss - Nothing Amiss - Take Amiss - Take It Amiss - Wouldn't Go Amiss - Would Not Go Amiss - Something Is Amiss - Is Amiss - Something Was Amiss -