Translation of "amputation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amputation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ah, the amputation?
Ahjaa amputeerimine.
There is always such a reaction after an amputation.
Peaaegu ei räägi enam minuga. Amputeerimine kutsub alati sellise reaktsiooni esile.
What science is this when the only cure is amputation?
Mis teadus see on, mis ei suuda ravida ilma amputeerimiseta?
I think that, with the amputation, we may save her.
Kui hästi opereerida, siis see võib päästa ta elu.
This can lead to serious medical problems like heart disease, kidney disease, blindness, and amputation.
See võib viia tõsiste terviseprobleemide tekkeni, nagu südamehaigus, neeruhaigus, pimedaksjäämine või amputatsioon.
Regional undesirable effects are muscle or skin necrosis and compartment syndrome severe enough to warrant amputation.
7 Lokaalsed kõrvaltoimed on lihase või naha kärbumine, tõsine sääre lihaste survesündroom, mis vajab amputatsiooni.
Is work performed on a production line (risk of being drawn into it, cutting oneself, amputation, etc.)?
Kas tööd tehakse tootmisliinis (kaasahaaramise, sisselõikamise, amputatsiooni jms oht)?
In approximately 2 of cases, BEROMUN may cause tissue damage in your affected arm or leg which is severe enough to require amputation.
Umbes 2 l juhtudest võib BEROMUN põhjustada haigestunud käe või jala ulatuslikku koekahjustust, mis vajab amputatsiooni.
Such religious courts, run by sick minded fanatics, continue to this day and age to terrorise the population by handing down sentences of death, flogging and amputation.
Sellised usukohtud, mida juhivad väärastunud hingega fanaatikud, jätkavad tänase päevani elanikkonna terroriseerimist, määrates karistuseks hukkamisi, piitsutamisi ja amputeerimisi.
As the tumour spreads, rather than contemplating amputation, our leaders have decided on a lengthy course of chemotherapy which will be expensive and painful and of uncertain outcome.
Et kasvaja areneb edasi, siis selle asemel, et kaaluda selle äralõikamist, on meie juhid otsustanud pikaajalise keemiaravi kasuks, mis on kallis ja piinarikas ning mille tulemus ei ole teada.
Political, social and religious freedom is significantly restricted, and punishments by flogging, the amputation of hands or feet or the death penalty are meted out on a daily basis.
Poliitiline, sotsiaalne ja religioosne vabadus on märkimisväärselt piiratud ja karistusi, nagu piitsutamine, käte või jalgade amputeerimine või surmanuhtlus, jagatakse välja iga päev.
A review of the studies by three independent experts found that only 145 of these patients were candidates for amputation or surgical removal of the tumour that would have resulted in significant loss of function (disability).
Uuringutega tutvunud kolm sõltumatut eksperti leidsid, et ainult 145 l kõigist neist patsientidest oleks kõne alla tulnud amputeerimine või kasvaja kirurgiline eemaldamine, mis oleks tekitanud patsiendile märkimisväärse puude.
She was equally heavily involved in other cases of cruel and inhuman punishment, such as women sentenced to flogging or young boys sentenced to amputation for theft.Hauwa Ibrahim has become an iconic figure, but her charisma makes some uncomfortable.
Hauwa Ibrahim, kes on ise samuti moslemina üles kasvatatud, võitleb väsimatult religioosse fundamentalismi vastu.Hauwa Ibrahimi tööd saab kirjeldada vaid sõnaga ebatavaline ta kaitseb inimesi, kes on Nigeeria kaheteistkümnes põhjaosariigis kehtiva šariaadi alusel süüdi mõistetud.
Reducing the size of the tumour will allow for an easier surgical removal of the tumour, preventing severe damage to the surrounding healthy tissue, nerves and blood vessels, and will delay or possibly prevent the need for arm or leg amputation.
Kasvaja suuruse vähendamine võimaldab kasvajat kergemini eemaldada, vältides ümbritsevate tervete kudede, närvide ja veresoonte tõsiseid kahjustusi ning lükkab edasi või hoiab ära käte või jalgade amputatsiooni.
Although the study failed regarding its primary endpoint, which was a composite of all cause mortality, non fatal myocardial infarction, stroke, acute coronary syndrome, major leg amputation, coronary revascularisation and leg revascularisation, the results suggest that there are no long term cardiovascular
Kuigi uuringu käigus ei leitud suremuse, mitte fataalse müokardi infarkti, insuldi, akuutse koronaarsündroomi, jala amputeerimise, südame revaskularisatsiooni, jala revaskularisatsiooni esinemise ühtset põhjust, näitavad tulemused, et pioglitasooni kasutamisel ei esine pikaajalisi kardiovaskulaarseid kõrvaltoimeid.
As an adjunct to surgery for subsequent removal of the tumour so as to prevent or delay amputation, or in the palliative situation, for irresectable soft tissue sarcoma of the limbs, used in combination with melphalan via mild hyperthermic isolated limb perfusion (ILP).
Kasutatakse täiendava ravina kasvaja hilisema kirurgilise eemaldamise korral, et vältida või edasi lükata amputatsiooni, või palliatiivses situatsioonis, jäseme kirurgiliselt mitte eemaldatava pehmete kudede sarkoomi korral, kombinatsioonis melfalaaniga, isoleeritud jäseme kergelt hüpertermilise perfusioonina (IJP).
Although the study failed regarding its primary endpoint, which was a composite of all cause mortality, non fatal myocardial infarction, stroke, acute coronary syndrome, major leg amputation, coronary revascularisation and leg revascularisation, the results suggest that there are no long term cardiovascular concerns regarding use of pioglitazone.
Kuigi uuring ei näidanud erinevust esmase kombineeritud tulemusnäitaja (üldsuremuse, mittefataalse müokardiinfarkti, insuldi, ägeda koronaarsündroomi, jala amputatsiooni, koronaar revaskularisatsiooni, jala revaskularisatsiooni esinemissageduse muutuse) suhtes, näitavad tulemused, et pioglitasooni kasutamisel ei esine pikaajalisi kardiovaskulaarseid kõrvaltoimeid.
Although the study failed regarding its primary endpoint, which was a composite of all cause mortality, non fatal myocardial infarction, stroke, acute coronary syndrome, major leg amputation, coronary revascularisation and leg revascularisation, the results suggest that there are no long term cardiovascular concerns regarding use of pioglitazone.
Kuigi uuringu käigus ei leitud suremuse, mitte fataalse müokardi infarkti, insuldi, akuutse koronaarsündroomi, jala amputeerimise, südame revaskularisatsiooni, jala revaskularisatsiooni esinemise ühtset põhjust, näitavad tulemused, et pioglitasooni kasutamisel ei esine pikaajalisi kardiovaskulaarseid kõrvaltoimeid.
Although the study failed regarding its primary endpoint, which was a composite of all cause mortality, non fatal myocardial infarction, stroke, acute coronary syndrome, major leg amputation, coronary revascularisation and leg revascularisation, the results suggest that there are no long term cardiovascular concerns regarding use of pioglitazone.
Kuigi uuring ei näidanud erinevust esmase kombineeritud tulemusnäitaja (üldsuremuse, mittefataalse müokardiinfarkti, insuldi, ägeda koronaarsündroomi, jala amputatsiooni, koronaarse revaskularisatsiooni ja jala revaskularisatsiooni esinemissageduse muutus) suhtes, näitavad tulemused, et pioglitasooni kasutamisel ei esine pikaajalisi kardiovaskulaarseid kõrvaloimeid.
Although the study failed regarding its primary endpoint, which was a composite of all cause mortality, non fatal myocardial infarction, stroke, acute coronary syndrome, major leg amputation, coronary revascularisation and leg revascularisation, the results suggest that there are no long term cardiovascular concerns regarding use of pioglitazone.
Kuigi uuringu esmast tulemusnäitajat (kõikidel põhjustel suremuse, mittefataalse müokardiinfarkti, insuldi, ägeda koronaarsündroomi, jala amputatsiooni, koronaarse revaskularisatsiooni ja jala revaskularisatsiooni kombineeritud näitaja) ei täidetud, ei viita tulmeused pioglitasooniga seotud kardiovaskulaarsetele kaugtulemustele.
10 Although the study failed regarding its primary endpoint, which was a composite of all cause mortality, non fatal myocardial infarction, stroke, acute coronary syndrome, major leg amputation, coronary revascularisation and leg revascularisation, the results suggest that there are no long term cardiovascular concerns regarding use of pioglitazone.
Kuigi uuringu käigus ei leitud suremuse, mitte fataalse müokardi infarkti, insuldi, akuutse koronaarsündroomi, jala amputeerimise, südame revaskularisatsiooni, jala revaskularisatsiooni esinemise ühtset põhjust, näitavad tulemused, et pioglitasooni kasutamisel ei esine pikaajalisi kardiovaskulaarseid kõrvaltoimeid.
The systematic use of torture in prisons and the use of medieval punishments, such as amputation and stoning, is well known, but the regime is in difficulty as shown by the tens of thousands of people who were brave enough to protest in the streets following the last elections.
Laialt on teada järjepidev piinamine vanglates ja keskaegsete karistusvõtete kasutamine, näiteks jäsemete eemaldamine ja inimeste kividega surnuks loopimine. Ent see riigikord on raskustes, nagu kinnitab asjaolu, et kümned tuhanded inimesed olid piisavalt julged, et minna pärast viimaseid valimisi tänavatele meelt avaldama.
It argues that, in the present case, the Ambition 2005 plan is a complete and rational coherent plan as it permits among other things the generation of a EUR 15 billion cash flow via an operational improvement and a disposal of assets that does not involve any amputation of core businesses.
HSBC täpsustab, et antud juhul on Ambitsioonikava 2005 täiuslik, sidus ja mõistuspärane plaan, sest see võimaldab nimelt 15 miljardi euro rahavoo tekitamist tegevuse parandamise ja aktivate realiseerimise teel, halvamata tasakaalu töökohtade osas.

 

Related searches: Amputation - Limb Amputation - Lower Limb Amputation - Amputation Stump - Amputation Level - Transtibial Amputation - Leg Amputation - Amputation Of The Breast - Traumatic Amputation - Amputation Injuries -