Translation of "amuse" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amuse - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Amuse me.
Lõbusta mind.
Might amuse you.
See võib sulle huvi pakkuda.
And to amuse myself.
Ja et meelt lahutada.
It will amuse your customers.
Lõbustan su külalisi.
Does that amuse you? No.
Kas see pakub teile lõbu?
You amuse me, Mr Bond.
Te lõbustate mind, mr Bond.
You no longer amuse me.
Enam sa mind ei lõbusta.
I hope she'll amuse you too.
Loodan, et ta võlub ka sind.
He He used to amuse us.
Ta oli harjunud meid lõbustama.
Take it home to amuse your children.
Viige ta koju ja lõbustage lapsi!
Intellectual man, why don't you amuse us.
Tee midagi, mis sind lõbustaks.
Dr. Watson, you will amuse yourself meanwhile.
Doktor Watson, püüdke seni oma aega sisustada.
Can you amuse yourself in a cathedral ?
Kas lahutad siis katedraalis meelt?
Let me amuse myself by making a suggestion.
Lubage mul end lõbustada ühe ettepanekuga.
These kinds of jokes don't amuse me anymore.
Seda liiki naljad ei lõbusta mind enam.
Well, so long as I amuse the staff.
Igatahes, niikauaks kuni ma töötajaid lõbustan.
Go ahead, amuse yourself. He is not Ippolit.
See pole Ippolit.
She had a right to amuse herself, didn't she ?
Tal oli õigus end lõbustada.
Let's see what we can find to amuse you.
Vaatame, millega me teid lõbustada saame.
I amuse you, you like me. But that's all.
Ma lõbustan teid, ma meeldin teile, kuid see on kõik.
Only 100 lire and you can amuse the whole family.
Ainult 100 liiri ja saate kogu peret lõbustada.
I'm sure the guards will amuse her. Let me go!
Valvurid leiavad talle kindlasti rakendust.
Must amuse you, Mr. Holmes, Trappists walking into a trap?
Kas see pakub teile lõbu, härra Holmes, et trapistid lõksu lähevad?
But do you think such an escapade would amuse Lady Beltham?
Kas te ei leia, et selline vägitükk ei meeldiks sugugi leedi Belthamile?
I no longer amuse her and I fear she'll become depressed
Ma ei suuda teda enam lõbustada... ja ma kardan, et ta langeb masendusse.
Here you are, Arturo, a toy with which to amuse your children.
See on Arturo, mänguasi, millega lõbustate oma lapsi. Tantsige!
Would you like to amuse yourself in the cathedral for a while ?
Kas sa tahaksid veidi katedraalis meelt lahutada?
Proust to amuse you and Tintin to instruct you. Here. Dizzie Gillespie?
Proust su lõbustamiseks ning Tintin õpetamiseks.
No, I'm afraid that sort of thing ceased to amuse me years ago.
Ei, sedasorti asjad ei paku mulle juba ammu lõbu.
If you want to, you can lay me over the table and amuse yourself.
Kui tahad, siis võid ju mu siia lauale suruda ja veidi lõbutseda.
I'm sure it will amuse you. I've been getting a bit bored with it.
Tavapärane hakkab ära tüütama.
Haha! Oh. IIt's just that the boys... told me to amuse you for a little while.
See on sellepärast, et poisid käskisid mul sind natuke aega lõbustada.
Today I feel disposed to be gregarious... and communicative and I believe you could amuse me.
Täna tahan ma seltskondlik ja jutukas olla, ning usun, et te lahutate mu meelt.
I thought it might amuse you to know what the drums said about you last night.
Ma arvan, et sind võib lõbustada, kui tead mis trummid eile õhtul sinu kohta ütlesid.
In the meantime, I'm sure you and Mrs. Jones can find some way to amuse yourselves.
Olen kindel, et vahepeal suudate koos proua Jones iga leida mingi mooduse meelt lahutada.
They would be different from the birds in India and it might amuse her to look at them.
Nad erineks lindude India ja see võib lõbustada tema pilk neid.
The children seemed to tumble about and amuse themselves like a litter of rough, good natured collie puppies.
Lapsed tundus trummelkuivatite umbes ja lõbustada end nagu prügi töötlemata, heasüdamlik collie kutsikad.
Visa liberalisation in the Western Balkans is not a jigsaw puzzle with which you might wish to amuse yourselves.
Viisavabastus Lääne Balkanil ei ole piltmõistatus, millega ennast lõbustada.
If you have no children, amuse your wife. If you have no wife, thank God and buy it all the same.
Kui teil lapsi pole, lõbustage naist, ja kui teil naist pole, tänage jumalat ja ostke ikkagi.
In my humble effort to amuse your fiancà e, Mr. Harker, I was telling her some rather grim tales of my faroff country.
Oma tagasihoidlikus püüdluses teie kihlatut lõbustada, jutustasin talle üsnagi süngeid lugusid minu kaugelt kodumaalt.
I do not know whether this will amuse us enough before the elections, but at least it is a contribution which we are bringing to this important issue.
Ma ei tea, kas see rõõmustab meid piisavalt enne valimisi, aga vähemalt on see panus, mille me sellesse tähtsasse küsimusse teeme.
By the end of the hand axe epic, Homo sapiens as they were then called, finally were doubtless finding new ways to amuse and amaze each other by, who knows, telling jokes, storytelling, dancing, or hairstyling.
Käsikirve eepose lõpuks oli Homo sapiens, nagu neid siis kutsuti, leidlik leidmaks uusi viise lõbustamiseks ja vaimustamiseks.
Living as it were, all by herself in a house with a hundred mysteriously closed rooms and having nothing whatever to do to amuse herself, had set her inactive brain to working and was actually awakening her imagination.
Elu nagu ta oli, kõik mida ta ise maja sada salapäraselt suletud tuba ja võttes midagi pistmist lõbustada ennast, oli määras tema mitteaktiivsete aju töö ja tegelikult ärkamist oma kujutlusvõimet.
Her father had held a position under the English Government and had always been busy and ill himself, and her mother had been a great beauty who cared only to go to parties and amuse herself with gay people.
Tema isa oli leidnud seisukohta all inglise valitsuse ja on alati olnud hõivatud ja haige ise, ja tema ema oli olnud väga ilus, kes hoolib ainult minna isikutega ja lõbustada end koos homosid.
She felt as if she had been on a long journey, and at any rate she had had something to amuse her all the time, and she had played with the ivory elephants and had seen the gray mouse and its babies in their nest in the velvet cushion. gt
Ta tundis nagu ta oli olnud pikk teekond, ja igal juhul ta oli midagi lõbustada teda kogu aeg, ja ta oli mänginud koos elevandiluu elevandi ja oli näinud hall hiir ja tema lapsed nende pesa sametist padi. gt

 

Related searches: Amuse - Amuse Bouche - Amuse Gueule - Amuse Oneself - Amuse Yourself - Amuse Myself - Amuse Themselves - To Amuse Himself - Amuse Oneself With Sth. - Amuse Themselves With -