Translation of "an ambitious project" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

ITER is indeed an ambitious project.
ITER vajab ambitsioonikat projekti.
(FR) Commissioner, you are embarking on an ambitious project that concerns us all.
(FR) Volinik, te alustate ambitsioonika projektiga, mis puudutab meid kõiki.
It is an ambitious project and again, I repeat, it is the start.
Tegemist on ambitsioonika projektiga ja kordan veel kord, et see on alles algus.
This is a very ambitious project.
See on väga ulatuslik projekt.
EMPLOYMENT CONDITIONSThe ECB has started an ambitious project which aims to introduce an enterprise resource planning system.
Lühiajalised töölepingud liikmesriikide keskpankade ja või rahvusvaheliste organisatsioonide ekspertidega
Administrative cooperation between EU Member States in tax matters, which is my remit, is an ambitious project.
Halduskoostöö ELi liikmesriikide vahel maksuasjades, mis on minu pädevus, on ambitsioonikas projekt.
The project is ambitious, and it will need to be.
Kõnealune projekt on ambitsioonikas, ja peabki seda olema.
I therefore voted resolutely in favour of this ambitious project.
Seetõttu hääletasin ma kindlalt selle ambitsioonika projekti poolt.
Concrete results will boost citizens' confidence in the European project and create the right conditions for an ambitious institutional agreement.
Konkreetsed tulemused tugevdavad kodanike usku Euroopa projekti ja loovad õiged tingimused tulemustele suunatud institutsionaalseks kokkuleppeks.
An ambitious TEN T policy needs an ambitious budget to accelerate its implementation.
Ambitsioonika üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika kiiremaks rakendamiseks on vaja arvestatavat eelarvet.
ITER is an ambitious project that undoubtedly smacks of scientific serendipity we can find things without knowing how to look for them.
ITER on ambitsioonikas projekt, mis on kahtlemata teaduslikus õnnesärgis sündinud me võime leida asju, ilma et me teaks, kuidas neid otsida.
An ambitious EU Climate policy
Kaugeleulatuv ELi kliimapoliitika
The beginnings of the project to construct new buildings 1994 t the start of the 1990s the Court began to plan an ambitious
Projekti saamislugu 1994 heksakümnendate aastate algul ilmnenud vajadus kohtupalee as
These matters require firmness during conciliation in order to provide adequate financial support to such an ambitious project as the EU 2020 strategy.
Need küsimused eeldavad lepitusprotsessis kindlameelsust, et tagada piisavad rahalised vahendid niisugusele kõikehõlmavale projektile nagu ELi 2020. aasta strateegia.
I can assure you that, as regards the multiannual financial framework, we will do our utmost to bring an ambitious project to you.
Võin teile kinnitada, et seoses mitmeaastase finantsraamistikuga teeme kõik endast oleneva, et tuua teieni põhjalik projekt.
It will lend its support to the interesting and ambitious project which has begun.
Resolutsioonis väljendatakse parlamendi toetust alanud huvitavale ja ambitsioonikale projektile.
4.2 An innovative and ambitious challenge
4.2 Uuenduslik ja ambitsioonikas väljakutse
AN AMBITIOUS PROGRAMME WITH VISIBLE ACHIEVEMENTS
AMBITSIOONIKAS PROGRAMM, MILLE TULEMUSED ON NÄHTAVAD
This really is an ambitious target.
See on tõesti ambitsioonikas eesmärk.
Whileveryrelevant, the objectives appeared to be too ambitious for a project of little morethanthree years.
Kuigiprojektieesmärgidonvägaasjakohased,tundusid nadveidi üle kolmeaastase kestusega projekti kohtaliiga ambitsioonikad.
Not an ambitious man, are you, Mason?
Sa pole vist auahne mees, Mason?
We expect an ambitious European recovery plan.
Ootame ambitsioonikat Euroopa taastusplaani.
The question of funds, particularly with a more ambitious project such as this one, remains open.
Rahaliste vahendite küsimus, eriti niisuguse ambitsioonikama projekti puhul, jääb lahtiseks.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the Europeana project is taking on a new, ambitious dimension.
(FR) Austatud juhataja, head kolleegid! Europeana projekt omandab uued ja kõrgete eesmärkidega mõõtmed.
1.12 The EESC agrees that the simplification of the CAP is an ambitious project, particularly since agricultural and rural development policies are by their nature complex.
1.12 Komitee nõustub, et ÜPP lihtsustamine on auahne projekt, eelkõige nii põllumajanduse kui ka maaelu arengu poliitika keeruka olemuse tõttu.
An ambitious goal with regard to education, research, development and innovation, and, of course, an ambitious goal with regard to job creation.
Kindlasti ei oleks see suurim määr, mida saavutada. Eesmärgid peavad olema ulatuslikud ka hariduse, teaduse, arendus ja uuendustegevuse valdkonnas ning loomulikult töökohtade loomisel.
The Commission therefore made an ambitious proposal in
Seetõttu tegi komisjon 2008. aasta novembris sellekohase pretensioonika ettepaneku, mida praegu arutatakse liikmesriikides ja Euroopa Parlamendis (2).
This is an ambitious but necessary action programme.
Tegemist on ambitsioonika, kuid vajaliku tulevikuprogrammiga.
an ambitious and effective education and training policy.
edasipüüdlik ja tõhus poliitika hariduse ja koolituse valdkonnas.
It is certainly an ambitious and difficult task.
See on kahtlemata ambitsioonikas ja keeruline ülesanne.
It is an ambitious programme and deserved agreement.
See on ambitsioonikas programm ja vääris kokkulepet.
Madam President, we have here an ambitious plan.
Proua juhataja, meie ees on kõrgelennuline plaan.
So hopefully, an ambitious deal can be struck.
Seega, loodetavasti saavutame kaugeleulatuva kokkuleppe.
We need an ambitious mandate with our demands.
Vajame ambitsioonikat volitust, mis sisaldab meie nõudmisi.
I therefore advocate an ambitious 'blue growth' strategy.
Sellepärast pooldan ambitsioonikat nn sinise majanduskasvu strateegiat.
The project thus clearly became an EU project.
Projekt muutus seega selgelt ELi projektiks.
on behalf of the Verts ALE Group. Mr President, we are grateful to Mr Lax for his best efforts to achieve a compromise in such an ambitious project.
fraktsiooni Verts ALE nimel. Härra juhataja, me oleme Henrik Laxile tänulikud tema parimate püüdluste eest saavutada kompromiss niisuguses ambitsioonikas projektis.
Is it a private project or an EU project?
Kas Nord Stream on eraprojekt või ELi projekt?
OPENING THE DEBATE ON AN AMBITIOUS GOAL FORTHE EU
arutelu algatamine ELi auahne eesmärk
1.3 The Committee therefore proposes an ambitious SBAE, including
1.3 Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee teeb seega ettepaneku kehtestada ambitsioonikas Euroopa SBA, mis sisaldaks eelkõige järgmist
An ambitious EU external aviation policy targeting growth markets
ELi kaugele ulatuv lennundusalane välispoliitika, mis on suunatud kasvavatele turgudele
An enlarged, global Europe is right to be ambitious.
Laienenud, globaalsel Euroopal on õigus olla edasipüüdlik.
Coastal and maritime tourism needs an ambitious policy framework.
Ranniku ja mereturismi arendamiseks on vaja kvaliteetset poliitikaraamistikku.
Some would have preferred an even more ambitious approach.
Mõned oleksid eelistanud isegi ambitsioonikamat käsitlust.
We are working towards an ambitious agreement for 2020.
Me teeme tööd ambitsioonika kokkuleppe nimel aastaks 2020.

 

Related searches: Ambitious Project - Ambitious Development Project - Embarked On An Ambitious Project - Ambitious Construction Project - Ambitious Project Ever - Into A More Ambitious Project - Is An Ambitious Project - Ambitious Project Plan - An Ambitious Project - Execute Ambitious Project -