Translation of "anachronism" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Anachronism - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The pure warrior... a magnificent anachronism...
Tõeline sõdalane... Võimas anakronism...
In today's situation this is an incomprehensible anachronism.
Praeguses olukorras on tegemist arusaamatu igandiga.
If the European Parliament attempts to resurrect previously rejected symbols, it will become an anachronism.
Kui Euroopa Parlament püüab taaselustada varem tagasi lükatud sümboleid, siis saab sellest anakronism.
These are merely the vestments I don as a concession to our outworn educational anachronism.
Need on üksnes rõivad, mida kannan sisenemaks meie iganenud haridusasutuse anakronismi.
Indeed, I believe it is time now to put aside the term 'new Member State' as an anachronism devoid of meaning.
Usun tõesti, et on aeg heita kõrvale see mõiste uus liikmesriik kui anakronism, mis ei selgita midagi.
The representatives of the European people had gone beyond partisan divisions in order to end this anachronism of the opt out.
Euroopa inimeste esindajad tegutsesid innukamalt kui partisanid, et teha lõpp tööaja erandite igandile.
The two thirds majority is an anachronism, a relic from the time when the Commission was appointed by the Member State governments alone.
Kahekolmandikuline häälteenamus on anakronism, jäänuk ajast, mil komisjoni nimetasid ametisse ainult liikmesriikide valitsused.
The system in place up to now is an anachronism from the times of agricultural overproduction, which fortunately are now a thing of the past.
Siiani kehtiv süsteem on igand, mis on säilinud nüüdseks õnneks minevikuks saanud põllumajandusliku ületootmise aegadest.
Let us take living and working conditions on board ships it is an evil anachronism that a whole range of social and employment protection regulations do not apply to seafarers.
Võtame näiteks elamis ja töötingimused laevadel kuri anakronism on see, mille kohaselt meremeestele ei kehti sotsiaalkaitse ja töökaitse määrused.
In paragraphs 37 and 38 we explicitly recognise that set aside is an anachronism and should be fully swept away, and where there are spin off environmental benefits, they be properly dealt with under Pillar 2.
Lõigetes 37 ja 38 näeme selgelt, et maa tootmisest kõrvaldamine on anakronism ja see tuleks täielikult kaotada, ning kaasnevate keskkonnahüvitistega tuleb korralikult tegeleda teise samba alusel.
Really it is a major anachronism that, among other European policies that we are implementing within our Community, maritime affairs have so far been set to one side and are not covered by a Community wide policy.
Tõepoolest on tegemist suure anakronismiga, et muude Euroopa poliitikate seas, mida me oma ühenduses kohaldame, on merendusküsimused siiani olnud kõrvale lükatud ja neid ei hõlma ühenduseülene poliitika.
Concerning the non proliferation resolution, I would like to underline the importance of envisaging a world free from nuclear weapons, the clear judgment on the anachronism of tactical nuclear weapons and the value of the positions recently adopted by some European governments on this front.
Tuumarelva leviku tõkestamist käsitleva resolutsiooniga seoses soovin rõhutada, kui oluline on näha vaimusilmas tuumarelvadeta maailma ja mõista üheselt hukka iganenud taktikalised tuumarelvad, ning kui väärtuslikud on mõnede Euroopa valitsuste hiljuti vastu võetud vastavasisulised seisukohad.

 

Related searches: Anachronism - An Anachronism - Creative Anachronism - Or An Anachronism - Was An Anachronism - This Anachronism -