Translation of "asset allocation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Allocation - translation : Asset - translation : Asset allocation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

strategic asset allocation .
strateegiline varade jaotus .
Annual disclosure of investment positions and asset allocation, in particular for investments for which there is majority ownership
Iga aastast investeerimispositsioonide ja varade jaotuse avalikustamist, eelkõige nende investeeringute korral, mille puhul on tegu enamusosalusega
Cost less depreciation Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life .
Maksumus miinus kulum Amortisatsioon on amortiseeritava osa süstemaatiline eraldamine varast selle kasuliku tööea jooksul .
Asset A Asset B Asset C
Vara A Vara B Vara C
Nominal value Cost less depreciation Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life .
Nimiväärtus Kulud miinus amortisatsioon Amortisatsioon on amortiseeritava osa süstemaatiline eraldamine varast selle kasuliku tööea jooksul .
Asset A Asset B
Vara A Vara B Vara C
For people paying into defined contribution pension funds, the impact of the crisis depends critically on the fund s asset allocation and the member s age.
Nende inimeste jaoks, kes teevad makseid sissemaksega määratud pensionifondidesse, sõltub kriisi mõju fondi varade jaotusest ja liikmete vanusest.
Financial asset any asset that is ( i ) cash
Tegelikku üleandmist tavaliselt ei toimu
Intra Eurosystem balances arising from the allocation of euro banknotes within the Eurosystem are included as a single net asset under Claims related to the allocation of euro banknotes within the Eurosystem (see Banknotes in circulation in the notes on accounting policies).
31. detsembri 2007. aasta seisuga osalesid TARGETi TARGET2 süsteemis järgmised euroalaväliste liikmesriikide keskpangad Taani Riigipank (Danmarks Nationalbank), Küprose keskpank (Central Bank of Cyprus), Läti keskpank (Latvijas Banka), Leedu keskpank (Lietuvos bankas), Malta keskpank (Bank Ċentrali ta' Malta Central Bank of Malta) ja Inglise Pank (Bank of England).
ASSET CATEGORIES
VARADE LIIGID
financial asset
finantsvara
Original asset
Algne vara
Asset account
konto
Asset Accounts
Kontod
Asset Account
Konto
Accounts Asset
Kontod
Asset disclosure
Riigihanked
Asset disclosure
Vara avalikustamine
Asset Freezing
Varade külmutamine
Asset Freezing
Varade külmutamine
Asset management
Varahaldus
asset management,
varahaldus
Asset pool
Varakogum
Asset pooling
Varade ühendamine
Asset transferability
Varade ülekantavus
asset services
süsteemiteenused
Asset markets, and therefore asset prices, are by their very nature forwardlooking.
Varade turg ja hinnad on oma olemuselt tulevikku suunatud.
an immovable asset,
kinnisasja,
Asset backed securities
Varaga tagatud väärtpaberid
Asset backed securities
Keskpankade emiteeritud võlainstrumendid ( 1 )
Type of asset
Vara liik
Asset covered securities
Varaga tagatud väärtpaberid
Derecognise the asset
Vara ei kuulu kajastamisele
Asset en route.
Isik on teel.
ASSET MANAGEMENT COMPANIES
VARAHALDUSETTEVÕTJAD
Asset management companies
Varahaldusettevõtjad
Fixed asset register
Põhivararegister
(c) asset separation
(c) varade eraldamine
Asset separation tool
Varade eraldamise vahend
asset liability management
varade ja kohustuste juhtimine
Allocation
Vahendite
Allocation
Eraldatud
Allocation
Eraldatud Vajadus
Allocation
Eraldis
Allocation
Kvootide eraldamine

 

Related searches: Asset Allocation - Strategic Asset Allocation - Asset Allocation Strategy - Target Asset Allocation - Tactical Asset Allocation - Asset Allocation Funds - Asset Allocation Decisions - Asset Class Allocation - Global Asset Allocation - Asset Allocation Model -