Translation of "at any time from time to time" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

From - translation : Time - translation :
Aeg

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

At any time
Alati
Not at any time.
Pole kunagi olnud.
From time to time.
Aeg ajalt.
In any event, airlines change the destinations they serve from time to time.
Igatahes muudavad lennuettevõtjad aeg ajalt oma lendude sihtkohti.
Any barriers to move from part time to full time employment should be removed.
Vaja on kõrvaldada kõik tõkked, mis takistavad üleminekut osaliselt tööajalt täistööajale.
Any barriers to move from part time to full time employment should be removed.
Vaja on kõrvaldada kõik tõkked, mis takistavad üleminekut osaliselt tööajalt täistööajale.
Write me from time to time
Kirjuta mulle aegajalt.
Helicopters fly from time to time.
Helikopterid lendavad siit mõnikord üle.
function tests from time to time.
kilpnäärme funktsiooni teste.
From time to time we see.
Aga küll me mingil ajal teineteist üles leiame.
They don't have to be in the office at a certain time, or any time.
Nad ei pea kontoris viibima ettemääratud ajal või üldse mingil ajal.
int ) and updated from time to time .
Kõikide RKPde vaheliste kontode vääring on euro .
Keep telling me from time to time.
Ütle mulle seda aegajalt.
201. Look from time to time, please.
Hoia palun pallidel pidevalt silm peal.
It should be administered once daily at any time but at the same time each day.
Lantus t manustatakse üks kord ööpäevas vabalt valitud kellaajal, kuid iga päev samal ajal.
It should be administered once daily at any time but at the same time each day.
Seda peab manustama üks kord ööpäevas vabalt valitud kellaajal, kuid iga päev samal ajal.
It should be administered once daily at any time but at the same time each day.
Optisulin i manustatakse üks kord ööpäevas vabalt valitud kellaajal, kuid iga päev samal ajal.
I do not recall any protest from the Socialists at the time.
Mulle ei meenu, et sotsiaaldemokraadid oleks siis protesti avaldanud.
Any roaming customer may request to switch to or from a Euro SMS tariff at any time.
Iga rändlusklient võib igal ajal taotleda üleminekut SMSi eurotariifile või sellest loobumist.
It may be withdrawn at any time.
Selle võib igal ajal tühistada.
It may be withdrawn at any time.
Selle võib igal ajal tühistada.
The competent authority may, at any time
Pädev asutus võib ükskõik millal
IONSYS may be removed at any time.
IONSYS i võib eemaldada igal ajal.
IONSYS may be removed at any time.
IONSYS i võib eemaldada igal ajal.
(ad) to perform assigned duties at any time or
(ad) igal ajal täitma talle määratud tööülesandeid või
(dc) to perform assigned duties at any time, or
(dc) igal ajal täitma talle määratud tööülesandeid või
For stealing from us from time to time. Very interesting.
Mõni aeg tagasi ta varastas meilt paar hobust.
Any such declaration may be withdrawn at any time.
Mis tahes sellise deklaratsiooni võib alati tühistada.
A bit of intimacy from time to time.
Veidike intiimsust vahest.
Any time.
Ükskõik millal!
Any time.
Olge lahke.
Any time.
Igal ajal.
Any time.
Ikka.
Any time.
Igal ajal.
any other administrative matters related to this Agreement that may from time to time require their joint action.
mis tahes muudes käesoleva lepinguga seotud haldusküsimustes, mis võivad aeg ajalt nõuda ühistegevust.
Please come to see me from time to time.
Palun tule mind aeg ajalt vaatama.
Time (months) from Randomization at risk
Randomiseerimisest möödunud aeg (kuudes) Riskiga patsientide arv
But for the majority it is done only from time to time or not at all.
Kuid enamiku puhul tehakse seda vaid mõnikord või üldse mitte.
The ECB may exclude candidates or tenderers from participation at any time if
EKP võib mis tahes ajal kõrvaldada osalemisest taotleja või pakkuja ,
From now on, if I'm arrogant at any time, remind me of today.
Alates praegusest, kui ma olen ülbe kunagi, siis meenuta mulle tänast.
A farmer may at any time declare his intention to withdraw from the simplified scheme.
Põllumajandustootja võib igal ajal teatada oma kavatsusest taganeda lihtsustatud kavast.
I gave her some meat from time to time.
Andsin talle leivakoorukesi.
Then we'll see each other from time to time.
Nii et näeme veel mõni kord?
my boss... calls him up from time to time.
minu ülemus... meelitas ta aegajalt tagasi.
I know it's been discussed from time to time.
Ma tean, et seda on aegajalt arutatud.

 

Related searches: Any, Any, Any - At Any Time And From Time To Time - Any Time And From Time To Time - At Any Time Or From Time To Time - At Any Time From Time To Time - Any Time Or From Time To Time - Any Time Any Place - For Any Reason At Any Time - Enforce At Any Time Any Of The Provisions - Any Time Any Day -