Translation of "be accomplice" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An accomplice?
Kaasosaline?
My accomplice?
Minu kaasosaline?
Accomplice jailed.
Kolm ohvrit.
It's the accomplice.
See on kaasosaline.
Yes, your accomplice.
Jah, teie kaasosaline.
Then there's an accomplice.
Siis on tal kaasosaline.
You'll be my accomplice in an important financial transaction.
Sul on minu kaasosaline aastaloluline rahaline tehing.
This is accomplice of Peyrac!
See on Peyrac i kaassüüdlane!
And Friend was my accomplice.
Ja Friend oli mu kaasosaline!
(b) is an accomplice in, or
b) osalevad õigusrikkumises või
I've never worked with an accomplice.
Ma ei tööta kunagi kaasosalisega.
Mind you, you're an accomplice now!
Hoiatan, et olete nüüd kaasosaline.
And they'll arrest you as an accomplice.
Sind arreteeritakse kaasosaluse pärast.
Will Europe continue watching as a silent accomplice?
Kas Euroopa jätkab pealtvaatamist vaikiva kaasosalisena?
I do not want to become your accomplice.
Ma ei soovi saada teie kaasosaliseks.
My servant is an accomplice in this affair?
Minu teenija on segatud sellesse afääri?
Me? You're coming to the castle with your accomplice.
Tulete lossi koos oma kaasosalisega.
COSTA VALDES, THE HAWK's accomplice still on the run.
Pistriku kaasosaline Costa Valdez põgenes vanglast.
Would you bring an accomplice to such an easy job?
Kas teie võtaksite kaasosalise nii lihtsa töö peale?
The limitation of love is that you need an accomplice
Armastuse piiranguks on see, et sa vajad kaassüüdlast.
You, of course, saw that everyone in the street was an accomplice.
Te, muidugi, nägin, et kõik tänav oli kaasosaline.
You, of course, saw that everyone in the street was an accomplice.
Sa muidugi nägi, et kõik tänav oli kaasosaline.
Such behaviour makes the Sudanese Government an accomplice of these alleged criminals.
Kõnealune käitumine teeb Sudaani valitsusest väidetavate kuritegude kaassüüdlase.
It seems that his fiancée is an accomplice because she disappeared as well.
Tundub, et tema armuke on kaasosaline kuna ta on kusagile kadunud.
No, your intention was to denounce, but you end up supporting it like an accomplice.
Te alustate taotlusega teda üles anda. . . . ja jõuate välja tema kui kaasosalise kaitsmiseni!
The police think you had an accomplice who has the object involved in his possession.
Politsei arvab, et teil oli kaasosaline, kelle valduses on kadunud objekt.
What if he's not an accomplice, and you've robbed such a respectable person of his vacation time?
Aga kui ta ei olegi kaasosaline ja te jätsite auväärse kodaniku teenitud puhkusest ilma?
Still wearing his prison uniform. The escapee, the younger one... he's the accomplice of that bitch, the hawk.
See teine põgenik on ju Pistriku kaasosaline.
Participating as an accomplice in an offence as set forth in Articles 5 to 7 of this Convention
teiste organiseerimine või juhtimine artiklites 5 7 määratletud kuriteo toimepanemisel
Your little memories, bathed in nostalgia, your inoffensive and fundamentally sentimental evocations are all the expressions of an accomplice...
Teie väikesed nostalgiaga kastetud mälestused. . . . ja teie vaoshoitud, olemuselt emotsionaalsed meenutused. . . . on ühe kaasosalise teod.
Whoever is an accomplice of a thief is an enemy of his own soul. He takes an oath, but dares not testify.
24
For example a player deposits funds with a stolen credit card and then dumps the chips at a table to an accomplice or another account he created.
Näiteks teeb mängija sissemakse varastatud krediitkaardiga ning siis mängib žetoonid lauas tahtlikult maha oma kaasosalisele või teisele omaloodud kontole.
in writing. (NL) With not one of my illusions intact, I have to say that the European Parliament is turning into the disgraceful accomplice of a political lynch mob staged by the Belgian courts.
kirjalikult. (NL) Purustatud illusioonidega pean ma ütlema, et Euroopa Parlament on muutumas Belgia kohtute lavastatud poliitilise lintšimise jõugu häbiväärseks kaassüüdlaseks.
With particular reference to economic and trade agreements with third countries or WTO negotiations, the EU sometimes pays insufficient attention to the rights of workers, minorities, women and children outside the EU, becoming a tacit accomplice in criminal atrocities and intolerable practices.
Eelkõige kolmandate riikidega sõlmitavate majandus ja kaubandusalaste kokkulepete ning WTO läbirääkimiste puhul pöörab EL vahel ebapiisavalt tähelepanu töötajate, vähemuste, naiste ja laste õigustele väljaspool ELi, muutudes vaikivaks kaassüüdlaseks kuritegelikes julmustes ja väljakannatamatutes praktikates.
in writing. (DE) Europe has become more of a target for terrorists because it has allowed itself to be reduced to the role of an accomplice in the breaches of international law and human rights committed in the name of US foreign policy and also because it has not managed to act as an honest broker on the Palestinian question.
kirjalikult. (DE) Euroopa on üha enam saanud terroristide märklauaks, sest ta on ise lasknud ennast panna USA välispoliitika nimel tehtud rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumise kaasosalise rolli ja ka seetõttu, et ta pole suutnud tegutseda ausa vahendajana Palestiina küsimuses.
Be dead, be dead, be dead, be dead, be dead, be dead.
Surnud olla...
Be there. Be on it, or be history.
Olge kohal või olete ajalugu.
Be sure to be there, don't be late.
Olge siis kohal.
Be relaxed, be happy.
Olge rahulikud, õnnelikud.
Be serious. Be serious.
Olge tõsised.
Be efficient... ...be happy.
Olge efektiivsed, olge õnnelikud.
Could be, could be.
Võib olla küll.
Be quiet, Ariane, be quiet.
Ole tasa, Ariane, ole tasa.
Be careful... Be very careful.
Olge oma sõnadega ettevaatlik!
Be calm, Carl. Be calm.
Rahune, Carl, rahune!

 

Related searches: Willing Accomplice - Accomplice To Murder - Non-accomplice - Become Accomplice - Accomplice To Crime - To Act As An Accomplice To - Being An Accomplice - Alleged Accomplice - Be Accomplice - Accomplice To A Crime -