Translation of "bearer shares or registered shares" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Bearer - translation : Registered - translation : Shares - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The most widely internationally traded German shares (blue chip shares such as DaimlerChrysler, Siemens, Allianz, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Lufthansa and others) are registered shares, as opposed to bearer shares.
Saksa rahvusvaheliselt kõige kaubeldavamad väärtpaberid (kasumit teenivate ettevõtete, näiteks Daimler Chrysleri, Siemensi, Allianzi, Deutsche Posti, Deutsche Telekomi, Deutsche Banki, Lufthansa ja teiste aktsiad) on nimelised aktsiad, mitte esitajaaktsiad.
(f) whether the shares are registered or bearer, where national law provides for both types, and any provisions relating to the conversion of such shares unless the procedure is laid down by law
f) kas aktsiad on nimelised või esitajaaktsiad, juhul kui riigi seadus näeb ette mõlemat tüüpi aktsiaid, ning kõik selliste aktsiate vahetamist käsitlevad eeskirjad, juhul kui see ei toimu seadusega sätestatud korras
Official Journal of the European Union Explanatory notes ( c ) Bearer shares
Euroopa Liidu Teataja Selgitavad märkused c ) Esitajaaktsiad
If registered shares units or bearer shares units are issued for the first time or if market developments require a change of option or combination of options, NCBs may grant derogations for one year in respect of the requirements set out in paragraphs 13c and d.
Kui nimelised aktsiad osakud või esitajaaktsiad osakud emiteeritakse esimest korda või kui turu arengu tõttu tuleb varianti või variantide kombinatsiooni muuta, võivad riikide keskpangad teha üheks aastaks erandi lõigetes 13c ja 13d sätestatud nõuete osas.
characteristics of the units registered or bearer.
osakute tunnused nimelised või esitajaosakud.
(b) No bearer certificate of registered shares within the meaning of Article 42 (c) of the Netherlands Commercial Code can be issued by any person whatsoever
b) ükski isik ei saa välja anda nimeliste aktsiate esitajaaktsiatähte Hollandi äriseadustiku paragrahvi 42 punkti c tähenduses
A non resident shareholder may not vote, or cause to be voted, his or her or its shares, unless the non resident is the registered shareholder of the shares.
Kanada puhul konkurentsiseadus (Competition Act, R.S.C. 1985, c.
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs MFIs 4,1
4,1 Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid ) Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes Muud osalevad liikmesriigid a b c
Stocks , shares , preference stocks or shares , participation certificates or similar documents denote ownership of equity .
Aktsiad , osad , eelisaktsiad , osalustõendid ja muud sarnased dokumendid tähendavad põhikapitali omamist .
Stocks, shares, preference stocks or shares, participation certificates or similar documents denote ownership of equity.
Aktsiad, osad, eelisaktsiad, osalustõendid ja muud sarnased dokumendid tähendavad põhikapitali omamist.
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Non MFIs Non MFIs 4,1
4,1 Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid ) Euroala residentide väärtpaberid eurodes Muud osalevad liikmesriigid a b c
'MMF bearer shares units' shall mean MMF shares units in respect of which, in accordance with national legislation, a record is not kept identifying the holders of its shares units, or in respect of which a record is kept which does not contain information on the residency of the holder.
rahaturufondide esitajaaktsiad osakud rahaturufondide aktsiad osakud, mille omanike kohta ei peeta siseriiklike õigusaktide kohaselt arvestust või mille kohta peetakse arvestust andmeteta aktsiate osakute omanike residentsuse kohta.
( b ) Quoted shares Quoted shares include capital shares issued by limited liability companies , redeemed shares in limited liability companies , dividend shares issued by limited liability companies , preferred or preference stocks or shares which provide for participation in the distribution of the residual value on dissolution of a corporation .
b ) Noteeritud aktsiad Noteeritavate aktsiate hulka kuuluvad piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad tagasiostetud piiratud vastutusega äriühingute aktsiad
( b ) Quoted shares Quoted shares include capital shares issued by limited liability companies , redeemed shares in limited liability companies , dividend shares issued by limited liability companies , preferred or preference stocks or shares which provide for participation in the distribution of the residual value on dissolution of a corporation .
Suurem osa diskontomäärast on samaväärne võlakirja kestuse ajal kogunenud intressiga . b ) Noteeritud aktsiad Noteeritavate aktsiate hulka kuuluvad piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad
( b ) Quoted shares Quoted shares include capital shares issued by limited liability companies , redeemed shares in limited liability companies , dividend shares issued by limited liability companies , preferred or preference stocks or shares which provide for participation in the distribution of the residual value on dissolution of a corporation .
b ) Noteeritud aktsiad Noteeritavate aktsiate hulka kuuluvad piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad , tagasiostetud piiratud vastutusega äriühingute aktsiad , piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud dividendiaktsiad , eelisaktsiad , mis annavad õiguse saada osa äriühingu likvideerimisel korral järele jäävast varast .
Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities ( other than shares ) Other residents
Väärtpa Mittera Muud berid , v. a halooresidendid aktsiad measutused
Shares and other equity Quoted shares Investment fund ( not MMF ) shares 7 .
Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid Noteeritud aktsiad Investeerimisfondide ( mitte rahaturu fondide ) aktsiad 7 .
Shares and other equity Quoted shares Investment fund ( not MMF ) shares 7 .
Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid Noteeritud aktsiad Investeerimisfondide ( mitte rahaturufondide ) aktsiad 7 .
Shares and other equity Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Riigisisesed
Shares and other equity Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Pangad
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Rahaloomeasutused
shares in companies and other securities equivalent to shares in companies ('shares'),
äriühingute aktsiad ja teised väärtpaberid, mis on võrdväärsed äriühingute aktsiatega ( aktsiad ),
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee,
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.
PUBLIC COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE , PRIVATE COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee
PUBLIC COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE , PRIVATE COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE .
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.
Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities ( other than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities ( other than shares )
Väärtpa Mittera Valitsussektor berid , v. a halooaktsiad measutused
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs
Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid )
As regards bearer shares units, reporting agents report data on the residency breakdown of the holders of MMF shares units according to the approach decided by the relevant NCB in agreement with the ECB.
Esitajaaktsiate osakute puhul esitavad andmeesitajad rahaturufondide aktsiate osakute omanike residentsuse järgi jaotatud andmed viisil, mille otsustab asjaomase riigi keskpank kokkuleppel Euroopa Keskpangaga.
derivatives Financial derivatives Loans Short term Long term Shares and other equity Shares and other equity , excluding mutual funds shares Quoted shares Unquoted shares Other equity
x
the collective investment vehicle has not issued, and does not issue, any physical shares in bearer form after 31 December 2015
investeerimisettevõtte puhul finantsasutuses hoitav mis tahes osalus või võlanõue.
the collective investment vehicle has not issued, and does not issue, any physical shares in bearer form after 31 December 2015
Avaldatavat isikut käsitatakse usaldusfondi soodustatud isikuna, kui sellel avaldataval isikul on õigus saada otse või kaudselt (näiteks esindajakonto omaniku kaudu) fondist kohustuslikus korras tehtavaid väljamakseid või kui tal on õigus otse või kaudselt saada fondist valikuliselt tehtavaid väljamakseid.
the collective investment vehicle has not issued, and does not issue, any physical shares in bearer form after 31 December 2016
investeerimisettevõtte puhul finantsasutuses hoitav mis tahes osalus või võlanõue.
the collective investment vehicle has not issued, and does not issue, any physical shares in bearer form after 31 December 2015
C. Finantskonto
(a) shares in companies and other securities equivalent to shares in companies, partnerships or other entities, and depositary receipts in respect of shares
(a) äriühingute aktsiad ja muud väärtpaberid, mis on samaväärsed äriühingute, partnerluste või muude üksuste aktsiatega, ning aktsiate hoidmistunnistused
(a) shares in companies and other securities equivalent to shares in companies, partnerships or other entities, and depositary receipts in respect of shares
a) äriühingute aktsiad ja muud väärtpaberid, mis on samaväärsed äriühingute, usaldusühingute või muude üksuste aktsiatega, ning aktsiate hoidmistunnistused
Quoted shares, unquoted shares and other equity and mutual funds shares held by RoW
Muu maailma noteeritud aktsiad, noteerimata aktsiad ja muu omakapital ning investeerimisfondide aktsiad osakud
Shares and other equity excluding investment fund shares this category comprises three main subcategories quoted shares , excluding investment fund shares shares with prices quoted on a recognised stock exchange or other form of secondary market ( ESA 95 , paragraphs 5.88 5.93 ) .
Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid , v. a investeerimisfondide aktsiad see liik koosneb kolmest peamisest alaliigist noteeritud aktsiad , v. a investeerimisfondide aktsiad aktsiad , mille hindu noteeritakse tunnustatud börsil või muus vormis järelturul ( ESA 95 , punktid 5.88 5.93 ) .
Shares or units issued by MMFs .
Rahaturufondide emiteeritud aktsiad või osakud .
Shares or units issued by MMFs .
Rahaturufondide emiteeritud aktsiad ja osakud .
Securities ( other than shares ) General government Securities ( other than shares ) Securities ( other than shares ) Securities ( other than shares ) General government General government
Väärtpaberid , v. a aktsiad Valitsussektor Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Valitsussektor Valitsussektor Keskvalitsus
Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud
Securities other than shares Securities other than shares
Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

 

Related searches: Registered Shares And Bearer Shares - Bearer Shares Or Registered Shares - Bearer Shares Registered Shares - Registered Bearer Shares - Bearer Or Registered Shares - Bearer Shares Registered - Conversion Of Bearer Into Registered Shares - Bearer-to-bearer Pressure - Bearer-to-bearer Presses - Bearer Bearer -