Translation of "become accomplice" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accomplice - translation : Become - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I do not want to become your accomplice.
Ma ei soovi saada teie kaasosaliseks.
An accomplice?
Kaasosaline?
My accomplice?
Minu kaasosaline?
Accomplice jailed.
Kolm ohvrit.
It's the accomplice.
See on kaasosaline.
Yes, your accomplice.
Jah, teie kaasosaline.
Then there's an accomplice.
Siis on tal kaasosaline.
This is accomplice of Peyrac!
See on Peyrac i kaassüüdlane!
And Friend was my accomplice.
Ja Friend oli mu kaasosaline!
(b) is an accomplice in, or
b) osalevad õigusrikkumises või
I've never worked with an accomplice.
Ma ei tööta kunagi kaasosalisega.
Mind you, you're an accomplice now!
Hoiatan, et olete nüüd kaasosaline.
And they'll arrest you as an accomplice.
Sind arreteeritakse kaasosaluse pärast.
Will Europe continue watching as a silent accomplice?
Kas Euroopa jätkab pealtvaatamist vaikiva kaasosalisena?
My servant is an accomplice in this affair?
Minu teenija on segatud sellesse afääri?
You'll be my accomplice in an important financial transaction.
Sul on minu kaasosaline aastaloluline rahaline tehing.
Me? You're coming to the castle with your accomplice.
Tulete lossi koos oma kaasosalisega.
COSTA VALDES, THE HAWK's accomplice still on the run.
Pistriku kaasosaline Costa Valdez põgenes vanglast.
Would you bring an accomplice to such an easy job?
Kas teie võtaksite kaasosalise nii lihtsa töö peale?
The limitation of love is that you need an accomplice
Armastuse piiranguks on see, et sa vajad kaassüüdlast.
You, of course, saw that everyone in the street was an accomplice.
Te, muidugi, nägin, et kõik tänav oli kaasosaline.
You, of course, saw that everyone in the street was an accomplice.
Sa muidugi nägi, et kõik tänav oli kaasosaline.
Such behaviour makes the Sudanese Government an accomplice of these alleged criminals.
Kõnealune käitumine teeb Sudaani valitsusest väidetavate kuritegude kaassüüdlase.
It seems that his fiancée is an accomplice because she disappeared as well.
Tundub, et tema armuke on kaasosaline kuna ta on kusagile kadunud.
No, your intention was to denounce, but you end up supporting it like an accomplice.
Te alustate taotlusega teda üles anda. . . . ja jõuate välja tema kui kaasosalise kaitsmiseni!
The police think you had an accomplice who has the object involved in his possession.
Politsei arvab, et teil oli kaasosaline, kelle valduses on kadunud objekt.
What if he's not an accomplice, and you've robbed such a respectable person of his vacation time?
Aga kui ta ei olegi kaasosaline ja te jätsite auväärse kodaniku teenitud puhkusest ilma?
Still wearing his prison uniform. The escapee, the younger one... he's the accomplice of that bitch, the hawk.
See teine põgenik on ju Pistriku kaasosaline.
Participating as an accomplice in an offence as set forth in Articles 5 to 7 of this Convention
teiste organiseerimine või juhtimine artiklites 5 7 määratletud kuriteo toimepanemisel
Your little memories, bathed in nostalgia, your inoffensive and fundamentally sentimental evocations are all the expressions of an accomplice...
Teie väikesed nostalgiaga kastetud mälestused. . . . ja teie vaoshoitud, olemuselt emotsionaalsed meenutused. . . . on ühe kaasosalise teod.
Whoever is an accomplice of a thief is an enemy of his own soul. He takes an oath, but dares not testify.
24
For example a player deposits funds with a stolen credit card and then dumps the chips at a table to an accomplice or another account he created.
Näiteks teeb mängija sissemakse varastatud krediitkaardiga ning siis mängib žetoonid lauas tahtlikult maha oma kaasosalisele või teisele omaloodud kontole.
become superuser
tee end ülemkasutajaks
in writing. (DE) Europe has become more of a target for terrorists because it has allowed itself to be reduced to the role of an accomplice in the breaches of international law and human rights committed in the name of US foreign policy and also because it has not managed to act as an honest broker on the Palestinian question.
kirjalikult. (DE) Euroopa on üha enam saanud terroristide märklauaks, sest ta on ise lasknud ennast panna USA välispoliitika nimel tehtud rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumise kaasosalise rolli ja ka seetõttu, et ta pole suutnud tegutseda ausa vahendajana Palestiina küsimuses.
Can become highly flammable in use or Can become flammable in use .
Võib kasutamisel kergesti süttida! või Võib kasutamisel süttida! .
to become compliant .
ET
Why become criminal?
Miks hakata kurjategijaks?
I've become jittery.
Närv on kuidagi sees.
Exactly, become stronger.
Just, tugevamaks saama.
Become a Fan
Hakka fänniks
Become the singularity
Ainulaadseks muutumine
to become pregnant.
Rasedus ja imetamine
It's become sweet.
See muutus magusaks.
Things become unclear.
Asjad muutuvad ähmaseks.
You've become blind!
Sa oled pime!

 

Related searches: Become Accomplice - Willing Accomplice - Accomplice To Murder - Non-accomplice - Accomplice To Crime - To Act As An Accomplice To - Being An Accomplice - Alleged Accomplice - Be Accomplice - Accomplice To A Crime -