Translation of "believe strongly" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Believe - translation : Believe strongly - translation : Strongly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

There's something I very strongly believe in.
On üks asi, millesse ma kindlalt usun.
So one definition could be how strongly you believe.
Seega üks definitsioon võiks olla see, kui kindlalt sa usud.
We strongly believe in that approach in the Commission.
Usume kindlalt komisjoni sellesse lähenemisviisi.
But we also strongly believe that the European Union shall commit itself to strongly support the social economy.
Oleme samuti veendunud, et Euroopa Liit võtab endale kohustuse toetada kindlalt sotsiaalmajandust.
I believe very strongly that the European Union has to engage
Usun kindlalt, et Euroopa Liit peab oma tuleviku kindlustamiseks
I therefore strongly believe that the agreement deserves the support of Parliament.
Seetõttu arvan kindlalt, et lepe väärib parlamendi toetust.
I strongly believe that the outcome will be decided in the political domain.
Olen sügavalt veendunud, et tulemus otsustatakse poliitilises sfääris.
I strongly believe that Moldova will receive assistance from a number of quarters.
Ma olen veendunud, et Moldova saab abi mitmelt poolt.
But I strongly believe that the wording on degrees and diplomas should remain untouched.
Kuid ma olen veendunud, et kraadide ja diplomite sõnastus peab jääma muutmata.
I strongly believe that this will increase the rate of use of these funds.
Arvan tugevalt, et see tõstab nende vahendite kasutamise määra.
I strongly believe that these instruments should be adopted first by the governments concerned.
Olen veendunud, et kõigepealt peaksid selle vahendi kasutusele võtma asjaomased valitsused.
I strongly believe that their expertise will give an added value to our institutions.
Olen veendunud, et nende eriteadmised annavad meie institutsioonidele lisaväärtust.
To conclude, I strongly believe the new framework will be more favourable to consumers.
Kokkuvõtteks usun kindlalt, et uus raamistik on tarbijaile soodsam.
I strongly believe that aid should no longer be limited to help, support or assistance.
Usun vankumatult, et toetus ei peaks enam piirduma vaid abistamise või toetamisega.
We strongly believe that Belarus should be involved in this new initiative from the outset.
Usume kindlalt, et Valgevene tuleks sellesse uude algatusse algusest peale kaasata.
In this perspective I strongly believe that comprehensive national cancer plans are more than welcome.
Selles suhtes arvan kindlalt, et kõikehõlmavad riiklikud vähktõvevastase võitluse kavad on enam kui teretulnud.
That is why I also believe very strongly in the self regulation capacity of the industry.
Seetõttu usun ka igati tööstuse isereguleerimisvõimesse.
I strongly believe that these policy developments correspond well to the needs of the outermost regions.
Olen kindlal seisukohal, et need poliitilised arengusuunad vastavad äärepoolseimate piirkondade vajadustele.
However, I also strongly believe that network security challenges will require a strong, coordinated European response.
Samas olen veendunud, et võrguturbega seotud väljakutsed nõuavad Euroopalt kindlat ja kooskõlastatud vastust.
I believe strongly enough in Poland's importance in Europe to say so without anyone taking offence.
Usun küllalt kindlalt Poola tähtsusesse Euroopas, et seda öelda ilma kedagi solvamata.
Socialists strongly believe in the development of cross border political families as an expression of European identity.
Sotsialistid usuvad piiriüleste poliitiliste perekondade arengusse, mis väljendab Euroopa identiteeti.
I strongly believe that Member States' tax authorities must cooperate in order to track down tax fraud.
Arvan kindlalt, et liikmesriikide maksuametid peavad tegema koostööd, et maksupettustele jälile saada.
Now, I strongly believe that we should take on, once and for all, the issue of illegal immigration.
Nõndaks, ma usun tugevasti, et peaksime lõplikult võõrimmigratsiooni teema käsile võtma.
I strongly believe, and EU and international law require, that restrictions on MMT must be based on science.
Olen veendunud, et MMT piirangud peavad põhinema teadusel, ning seda nõutakse ka ELi ja rahvusvahelises õiguses.
I strongly believe that democratisation should inform all of the European Union's policies vis à vis third countries.
Ma usun südamest, et demokratiseerimine peaks sisuks olema kogu Euroopa Liidu poliitikas kolmandate riikide suhtes.
I am not fundamentally opposed to the idea, but I strongly believe some questions remain to be answered.
Ma pole sellele mõttele täielikult vastu, ent usun kindlalt, et tuleb leida vastus veel mõnele küsimusele.
But I strongly believe that the European Social Fund has to remain an integral part of EU policies.
Mina aga olen kindlal veendumusel, et Euroopa Sotsiaalfond peab jääma ELi poliitika lahutamatuks osaks.
I strongly believe that what is important is to protect our citizens' rights and not just to tick boxes.
Ma usun kindlalt, et oluline on meie kodanike õigusi kaitsta, mitte ainult kastikestesse linnukesi teha.
I strongly believe that they do indeed require support, for young farmers undoubtedly face greater problems than many other farmers.
Ma olen sügavalt veendunud, et nad vajavad tõepoolest toetust, kuna noored põllumajandustootjad seisavad kahtlemata silmitsi suuremate probleemidega kui paljud teised põllumajandustootjad.
I strongly believe that there should be an independent investigation and I call on the UN Security Council to launch one.
Usun jõuliselt, et vajame sõltumatut uuringut ja kutsun ÜRO julgeolekunõukogu üles seda algatama!
If this study proves that the device works for our patients which I strongly believe it will be a kind of revolution.
Kui uuring tõendab, et see seade meie patsientide jaoks töötab mida ma väga usun , siis on see omamoodi revolutsioon.
in writing. I supported the Thomsen report and strongly believe that more effort should be directed towards the promotion of renewable energy.
kirjalikult. Mina toetasin Thomseni raportit ja usun siiralt, et taastuvenergia edendamisele tuleb pöörata rohkem tähelepanu.
Unfortunately, the relevant amendment was not approved in the competent committee, but I still strongly believe that this would be very useful.
Kahjuks ei kiitnud asjakohane komisjon sellekohast muudatusettepanekut heaks, ent usun siiski, et see oleks väga kasulik.
Altogether, I strongly believe that there is no alternative for Europe but to launch this strategy and to launch it very quickly.
Ma olen aga kokkuvõttes kindlalt veendunud, et Euroopal ei ole muud alternatiivi, kui see strateegia käivitada ja teha seda väga ruttu.
However, I strongly believe as I also stressed during my hearing that we have to address this file from a patient's angle.
Ent ma usun kindlalt rõhutasin seda ka oma kuulamisel , et me peame käsitlema seda teemat patsiendi vaatenurgast.
That is also why I believe strongly that the Commission should launch an investigation into Colombia's respect or otherwise of the 27 conventions.
Just seepärast arvan kindlalt, et komisjon peaks käivitama uurimise, kuivõrd Colombia 27 konventsiooni austab või mitte.
today, strongly
täna, tugevasti
I strongly believe that it is only this dialogue that can create the political perspective needed to guarantee stability in Chad and consolidate democracy.
Ma olen veendunud, et vaid see dialoog saab luua poliitilise perspektiivi, mis on vajalik stabiilsuse tagamiseks ja demokraatia kindlustamiseks Tšaadis.
I believe that we should make it abundantly clear that we condemn events in Minsk just as strongly as we condemn events in Tibet.
Ma usun, et peaksime tegema täiesti selgeks, et me mõistame sündmusi Minskis just sama palju hukka kui sündmusi Tiibetis.
The report acknowledges that the provision of health care is a Member State matter and I strongly believe that this should remain the case.
Raportis tunnistatakse, et tervishoiuteenuste osutamine on liikmesriikide pädevuses olev küsimus, ja minu veendumuse kohaselt peakski see nii jääma.
We strongly believe that biometrics in passports can be used only for verifying the authenticity of the document or the identity of the holder.
Usume kindlalt, et passides olevaid biomeetrilisi andmeid võib kasutada üksnes dokumendi ehtsuse või dokumendi omaniku isikusamasuse kontrollimiseks.
I strongly believe that no person should ever be discriminated against on the basis of his or her religion or belief, disability or age.
Usun kindlalt, et ühtegi inimest ei tohiks kunagi diskrimineerida tema usutunnistuse, puude või vanuse alusel.
I believe that families in particular stick together very strongly in that country and that the woman of the family has an important role.
Arvan, et eriti pered selles riigis hoiavad kokku ja et perekonna naisel on oluline roll.
I believe this is very important and trust that the House will strongly support each and every one of the initiatives in that regard.
Arvan, et see on väga oluline, ja usun, et Euroopa Parlament toetab kindlalt kõiki sellekohaseid algatusi.
But I strongly believe that we need a strong mechanism for control and we need very strict conditions in the field of social policy.
Kuid usun kindlalt ka seda, et meil on tarvis tugevat kontrollimehhanismi ja me vajame sotsiaalpoliitikas väga rangeid tingimusi.

 

Related searches: Strongly Agree Strongly Disagree - Strongly Disagree To Strongly Agree - Strongly Believe - I Strongly Believe - We Strongly Believe - Believe Strongly - I Strongly Believe That - We Strongly Believe That - Believe Very Strongly - Strongly Believe That -