Translation of "between the academic world and policy makers" to Estonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(d) promote policy debate and exchanges between the academic world and policy makers on Union policy priorities.
(d) akadeemilise maailma ja poliitika kujundajate vahelise, liidu poliitika põhieesmärke käsitleva poliitilise arutelu ning kogemuste vahetamise soodustamine.
Encourage cooperation between education and youth policy makers
Soodustada haridus ja noorsoopoliitika kujundajate koostööd
Cooperation between business and the academic world is improving, but only slowly.
Äri ja akadeemiliste ringkondade vaheline koostöö paraneb, kuid päris aeglaselt.
Encourage youth involvement in inclusion policy and cooperation between policy makers
Edendada noorte hõlvamist kaasamispoliitikasse ning poliitikakujundajate koostööd
Expertise in the group included policy makers, practitioners and academic researchers, covering both adult and compulsory education and European level stakeholders.
Töörühma kuulus poliitikuid, spetsialiste ja teadlasi nii täiskasvanu kui kohustusliku hariduse vallast, samuti Euroopa tasandi huvigruppide esindajaid.
Academic world
Akadeemilised ringkonnad
Then there is the establishment of new partnerships between industry and the academic world.
Lisaks on nimetatud uute partnerlussuhete loomist tööstuse ja akadeemiliste ringkondade vahel.
education and training services and the relations between the academic and scientific world and the enterprise
haridus ja koolitusteenused ning suhted akadeemiliste ja teadusringkondade ning ettevõtete vahel
Encourage cooperation between employment and youth policy makers and youth involvement in employment policy
Soodustada tööhõive ja noorsoopoliitika kujundajate koostööd ning noorte kaasamist tööhõivepoliitika kujundamisse
Encourage cooperation between health and youth policy makers, and youth involvement in health policy
Soodustada tervishoiu ja noorsoopoliitika kujundajate koostööd ning noorte kaasamist tervishoiupoliitika kujundamisse
Its added value is the link it establishes between the research sector and the academic and business world.
Tema lisaväärtus on ühendus, mille ta kehtestab teadusuuringute sektori ning akadeemilise ja ärimaailma vahele.
These conferences bring together policy makers, people with and without disabilities, stakeholders, academic experts and media, along with other actors in the field of disability.
Nende konverentside järeldused ja kokkuvõtted annavad ainet Euroopa Komisjoni biennaalaruannetele puuetega inimeste üldise olukorra kohta, tuues Euroopa kõigile oma kodanikele lähemale.
The programme enhances quality in highereducation through scholarships and academic cooperation between Europe and the rest of the world.
Programm aitab tõsta kõrghariduse kvaliteeti stipendiumite ning Euroopa ja ülejäänud maailma vahelise akadeemilise koostöö kaudu.
The EUISS pursued its role as a focal point for academic exchange, networking and monitoring as well as a policy oriented think tank, supplying European policy makers with analysis and advice.
ELi Julgeolekuuuringute Instituut täitis oma keskset rolli akadeemilise teabevahetuse ning koostöö ja jälgimise osas, samuti tegutseti poliitikaküsimusi käsitleva eksperdirühmana, pakkudes Euroopa poliitikakujundajatele analüüsi ja nõuandeid.
As the world becomes more interdependent and inter linked, policy makers' method of thinking must be joined up.
Kuna maailm muutub üha rohkem vastastikku sõltuvaks ja omavahel seotuks, siis peavad poliitilised otsustajad lähendama oma mõtteviise.
Therefore, it is essential that we take action to improve cooperation between universities, the academic world and business.
Seetõttu on väga oluline võtta meetmed, et edendada ülikoolide, akadeemilise maailma ja ettevõtluse koostööd.
1.13 As the world becomes more interdependent and inter linked, policy makers' method of thinking must be joined up.
1.13 Kuna maailm muutub üha rohkem vastastikku sõltuvaks ja omavahel seotuks, siis peavad poliitilised otsustajad lähendama oma mõtteviise.
4.1.2 As the world becomes more interdependent and inter linked, policy makers' method of thinking must be joined up.
4.1.2 Kuna maailm muutub üha rohkem vastastikku sõltuvaks ja omavahel seotuks, siis peavad poliitilised otsustajad lähendama oma mõtteviise.
5.1.2 As the world becomes more interdependent and inter linked, policy makers' method of thinking must be joined up.
5.1.2 Kuna maailm muutub üha rohkem vastastikku sõltuvaks ja omavahel seotuks, siis peavad poliitilised otsustajad lähendama oma mõtteviise.
a better focusing of research actions and a stronger interface between the research community and policy makers
täiendatud tähelepanu teadustegevusele ning tugevamaid sidemeid teadlaskonna ja poliitikakujundajate vahel
And policy makers should do the same.
Sama peaksid tegema poliitikud.
Academic Ranking of World Universities, 2007
Maailma ülikoolide akadeemiline paremusjärjestus 2007. aastal
Foster a concerted dialogue between the scientific community and policy makers, delivering greater consistency between research objectives and policy goals, and channelling findings of research towards policies
konkreetse dialoogi edendamist teadlaskonna ja poliitikute vahel, mis tagaks suurema järjepidevuse teadusuuringute ja poliitiliste eesmärkide vahel, ning teadusuuringute tulemuste suunamist poliitikasse
make sure key decision makers and policy makers are invited and do attend
teha kindlaks, et výtmeisikud poliitiliste ja muude têhtsate otsuste tegemisel oleksid kut sutud ja kohal
An interface between policy and research could be established convening Community and national authorities, academic institutions and stakeholders.
Võiks luua poliitika ja teadusuuringute liidese, mis hõlmaks ühenduse ja riiklikud ametivõimud, teadusasutused ja sidusrühmad.
By the end of the process, they had a clearer view of how to challenge decision makers and narrow the gap between policy makers and citizens in the future.
Konsultatsiooni lõpus oli neil selgem ülevaade selle kohta, kuidas otsuste tegijatele küsimusi esitada ning vähendada tulevikus lõhet otsusetegijate ja kodanike vahel.
In addition, he maintains and strengthens links with the academic world.
Lisaks hoiab ja tugevdab ta sidemeid akadeemiliste ringkondadega.
policy makers andtheir advisors
poliitikakujundajad ja nende nõustajad
Connecting to policy makers
Suhtlemine poliitikakujundajatega
Handbook on Integrationfor policy makers and practitioners
Integratsiooni käsiraamat poliitikakujundajatele ja erialatöötajatele
Handbook on integrationfor policy makers and practitioners
Integratsiooni käsiraamatpoliitikakujundajatele ja erialatöötajatele
TTEEB for local and regional policy makers
TTEEB kohalike ja piirkondlike poliitikakujundajate jaoks
the encouragement of cooperation between economists and policy makers in the West Bank and the Gaza Strip and in the Community.
Jordani Läänekalda ja Gaza sektori ning ühenduse majandusasjatundjate ja poliitiliste otsuste tegijate koostöö soodustamine.
The most important task policy makers and politicians have is to strike a healthy balance between sustainability and agricultural economics.
Kõige olulisem ülesanne poliitikakujundajate ja poliitikute ees on leida tervislik tasakaal säästvuse ja põllumajandusökonoomika vahel.
The event is geared towards EU and Regional Policy makers, as well as towards representatives from the world of business, banking and civil society.
Me sooviksime kuulda projektidest, mis on tõeliselt muutnud olukorda teie kohalikus piirkonnas.
research aimed at enhancing inter communication concerning science, both in its methods and its products, to raise mutual understanding between the scientific world, and the wider audience of policy makers, the media and the general public.
teadusuuringud, mis on suunatud teadusalasele teabevahetusele nii meetodite kui ka toodete osas, et suurendada vastastikust mõistmist teadusringkondade ja poliitiliste otsustajate, ajakirjanduse ja üldsuse laiema ringi vahel.
Handbook on Integration for policy makers and practitioners
Integratsiooni käsiraamat t _BAR_ Kolmas poliitikakujundajatele ja erialatöötajatele
Handbook on Integration for policy makers and practitioners
Integratsiooni käsiraamat m a t poliitikakujundajatele ja erialatöötajatele
This handbook is for policy makers and practitioners.
Käsiraamat on mõeldud poliitikakujundajatele ja erialatöötajatele.
(ANDBOOK ON )NTEGRATION FOR POLICY MAKERS AND PRACTITIONERS
Integratsiooni käsiraamatpoliitikakujundajatele ja erialatöötajatele
f) Clear information for policy and decision makers
f) selge teabe edastamine poliitiliste otsuste tegijatele
two members from the academic world or from think tanks,
kaks liiget, akadeemilised ringkonnad või ajutrustid.
Improved intercommunication and mutual understanding between the scientific world and the wider audience of policy makers, the media and the general public, by helping scientists better communicate and present their work and by supporting scientific information, publications and media.
teadusringkondade ja poliitiliste otsustajate laiema ringi, ajakirjanduse ja üldsuse vahelise kommunikatsiooni ja vastastikuse mõistmise parandamine, aidates teadlastel paremini oma tööd vahendada ja tutvustada ning toetades teadusalast teavet ja väljaandeid ning ajakirjandust.
Improving communication between scientists, policy makers and stakeholders, particularly ACFA and the RACs and securing their full commitment, should remain a priority.
Kuidas saab tulevane ühine kalanduspoliitika parimal viisil tagada kooskõla merestrateegia raamdirektiivi ja selle rakendamisega?
Nevertheless, policy makers need to remainvigilant.
Sellele vaatamata peaksid poliitikud olema valvel.

 

Related searches: Between The Academic World And Policy.makers - Interface Between Academic Research, Policy-makers - Academic And Non-academic Staff - Interface Between Academic Research, Policy Making - Policy And Decision Makers - Policy Makers And Practitioners - Policy And Law Makers - Policy Makers And Legislators - Practitioners And Policy-makers - Policy Makers And Regulators -