Translation of "biotech firm" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Biotech firm - translation : Firm - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Biotech
Biotehnoloogia
Biotech, Food, Agriculture
Biotehnoloogia, toit, põllumajandus
KDL Biotech Ltd
KDL Biotech Ltd.
Torrent Gujarat Biotech Ltd
Torrent Gujarat Biotech Ltd.
Torrent Gujarat Biotech Ltd, Ahmedabad,
Torrent Gujarat Biotech Ltd., Ahmadabad,
SICOR Biotech UAB Molė tų pl.
SICOR Biotech UAB Molėtų pl.
Dialogue on Biotech Market Access Issues
Artikkel 25.4
KDL Biotech Ltd (formerly Kopran Ltd), Mumbai,
KDL Biotech Ltd. (varem Kopran Ltd.), Mumbai,
Stryker Biotech 9 Technology Drive West Lebanon NH 03784 USA
Stryker Biotech 9 Technology Drive West Lebanon NH 03784 USA
Stryker Biotech 9 Technology Drive West Lebanon NH 03784 USA
Stryker Biotech 9 Technology Drive West Lebanon NH 03784 Ameerika Ühendriigid
17,3 for KDL Biotech Ltd, Mumbai (TARIC additional code A580),
17,3 , KDL Biotech Ltd., Mumbai (TARIC lisakood A580),
28,1 for Torrent Gujarat Biotech Ltd, Ahmedabad (TARIC additional code A583),
28,1 , Torrent Gujarat Biotech Ltd., Ahmadabad (TARIC lisakood A583),
Latvija UAB Sicor Biotech filiale Latvija TEVA Tel 371 6 7142 563
Latvija UAB Sicor Biotech filiale Latvija TEVA Tel 371 6 7142 563
Biotech based diagnostics are also used for the early detection of salmonella.
Biotehnoloogilist diagnostikat kasutatakse ka salmonella varajaseks avastamiseks.
Eesti UAB Sicor Biotech Eesti Filiaal TEVA Grupi Tel 372 611 24 07
Eesti UAB Sicor Biotech Eesti Filiaal TEVA Grupi Tel 372 611 24 07
strengthening bilateral cooperation on biotechnology through the Dialogue on Biotech Market Access Issues
Artikkel 25.3
Lietuva UAB SICOR Biotech TEVA grupė s narė Tel 370 5 266 02 03
Lietuva UAB SICOR Biotech TEVA grupės narė Tel 370 5 266 02 03
(49) 7661 98 45 04 Eesti UAB Sicor Biotech Estonian Affiliate Telephone 372 611 2407.
(49) 7661 98 45 04 Eesti UAB Sicor Biotech Estonian Affiliate Telephone 372 611 2407.
2.1 Biotech crops (genetically modified organisms or GMOs) began to spread throughout the world in 1996.
2.1 Biotehnoloogiliste põllukultuuride (geneetiliselt muundatud organismid ehk GMOd) levik maailmas sai alguse 1996. aastal.
Europe's basic biotech research is advanced but Europe does not excel in turning research into commercial applications.
Euroopa biotehnoloogia alased teaduslikud alusuuringud on edasi arenenud, kuid Euroopa ei paista silma teadusuuringute tulemuste muutmisega kommertsrakendusteks.
France Sandoz SAS Direction Scientifique et Marketing Biotech 49, avenue Georges Pompidou F 92593 Levallois Perret Cedex
France Sandoz SAS Direction Scientifique et Marketing Biotech 49, avenue Georges Pompidou F 92593 Levallois Perret Cedex Tél 33 1 49 64 48 00
Biotech based products are mainly for therapeutic use (i.e. biopharmaceutical8), but also diagnostics and preventives (i.e. vaccines9).
Biotehnoloogilisi tooteid kasutatakse peamiselt raviotstarbel (nt bioloogilised ravimid8), kuid ka diagnostikaks ja haiguste ennetamiseks (nt vaktsiinid9).
Increasing the use of GMOs is a way of making farmers financially dependent on large biotech concerns.
GMOde kasutamise edendamine on viis, kuidas muuta põllumajandustootjad sõltuvaks suurtest biotehnoloogilistest kontsernidest.
The firm must qualify as a firm in difficulty
ettevõte peab olema raskustes
FIRM ACTIVITIES
ETTEVÕTETE TEGEVUS
Firm investments
Ettevõtete investeeringud
Firm enough?
Küllalt tugev? Väga tugev.
Ipsen Pharma Biotech SAS Parc d Activités du Plateau de Signes Chemin Départemental no 402 83870 Signes France
IPSEN PHARMA BIOTECH S. A. S., Parc d Activités du Plateau de Signes Chemin Départemental no 402, 83870 Signes, Prantsusmaa.
IPSEN PHARMA BIOTECH S. A. S., Parc d Activités du Plateau de Signes, CD no 402, 83870 Signes, France
IPSEN PHARMA BIOTECH S. A. S., Parc d Activités du Plateau de Signes, CD no 402, 83870 Signes, Prantsusmaa
A minority of them are managed by pharmaceutical or biotech companies, while others are being run by patient organisations.
Mõnda neist haldavad ravimi või biotehnoloogiaettevõtted või patsiendiorganisatsioonid.
an investment firm
investeerimisühing
Firm in difficulty
Raskustes ettevõtja
Please stand firm.
Palun jääge kindlameelseks.
any biotech related measures that may affect trade between the Parties, including measures of Member States of the European Union
soodustada tegevust, mis toetab ettevõtja sotsiaalset vastutust kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud nõuetega, nagu OECD suunised hargmaistele ettevõtetele ning konflikti ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevad OECD hoolsuskohustuse suunised, ning
His heart is as firm as a stone, yes, firm as the lower millstone.
24
Firstly, a new firm cannot, by its very nature, be a firm in difficulty.
Esiteks ei saa uus äriühing juba oma olemuse tõttu olla raskustes ettevõte.
It must continue to hold firm, very firm, in its tireless defence of freedom.
Parlament peab väsimatult vabadust kaitstes jääma kindlaks, väga kindlaks.
enforced firm load shedding.
kohustuslik püsikoormuse jagamine.
These numbers aren't firm.
Need numbrid ei ole kindlad.
But I was firm.
Aga ma olin kindel.
Eligibility of the firm
Ettevõtte abikõlblikkus
With slippery, firm limbs.
Libedate, prinkide jäsemetega.
Attitude stable, trajectory firm.
Asend stabiilne, trajektoor seatud.
Very firm. Then move.
Liigu siis.
Because it's too firm.
Sest see on liiga tugev.

 

Related searches: Biotech Firm - Biotech - Biotech Company - Biotech Industry - Biotech Companies - Biotech Crops - Biotech Sector - Biotech Stocks - Biotech Manufacturing - Biotech Manufacturing Company -