Translation of "board and alight" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alight - translation : Board - translation : Board and alight - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

One of the pursuers poured petrol over the thief and set him alight.
Üks tagaajaja kallas varga bensiiniga üle ja pani ta põlema.
As President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
Nagu ütles president Uribe, tahab president Chávez kontinenti põlema panna.
Madam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
Austatud juhataja! Milline kergendus, et ketsereid enam tuleriidale ei saadeta!
In some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
Mõnes piirkonnas on metsad pandud põlema, teises hävitatud või lihtsalt varastatud.
But even before I can alight the steps of the mosque there is someone to reach me home.
Niipea, kui ma sammud moshee poole sätin, tuleb alati keegi ja viib mind koju.
There in the gloaming they sat, their faces alight with mischief, but all the while his heart was singing.
Seal nad istusid õhtuhämaruses, nende näod olid täis kavalust, aga koguaeg tema süda laulis.
Paper and board
Paber ja papp
ERTMS ETCS on board and ERTMS GSM R on board IC s
Rongisisese ERTMSi ETCSi ja rongisisese ERTMSi GSM Ri KKd
the Executive Board , and
EKP juhatus ,
Board and search it.
Nendega on korras.
APPEALS AND APPEALS BOARD
APELLATSIOONID JA APELLATSIOONINÕUKOGU
MANAGEMENT BOARD MANAGEMENT BOARD Chairman
HALDUSNÕUKOGU MANAGEMENT BOARD Esimees
(b) preparation and organisation of the work of the Governing Board and regularly informing the Board
b) juhatuse töö ettevalmistamine ja korraldamine ning korrapärane juhatuse teavitamine
We get room and board.
Meil on tuba ja söök.
(a) the Governing Board, and
(h) juhatus
Committees and board of appeal
Komiteed ja apellatsiooninõukogu
Board it and search it.
Seal pole midagi.
In December, it will also be 17 years since I, myself, came to Sweden as a refugee from the war that set my former homeland alight and made bitter enemies of the Bosniaks, Croats and Serbs who had previously lived together as neighbours.
Detsembris möödub 17 aastat sellest, kui ma ise saabusin põgenikuna Rootsi sõjast sütitatud kodumaalt, kus varem naabritena koos elanud bosnialased, horvaadid ja serblased olid saanud nüüd kibedateks vaenlasteks.
And their forty sockets of silver two sockets under one board, and two sockets under another board.
21
And their forty sockets of silver two sockets under one board, and two sockets under another board.
26
and their forty sockets of silver two sockets under one board, and two sockets under another board.
21
and their forty sockets of silver two sockets under one board, and two sockets under another board.
26
respect on board property and equipment and
käituma nii, et tema tegevus ei segaks ega piiraks püügitegevust
The Executive Board the Executive Board of the Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation
nõukogu põllumajanduse ja maapiirkondadega seotud koostöö tehnilise keskuse nõukogu,
pay for their board and lodging.
Selleks võite vaadata järgmist veebilehte
Quantities caught and retained on board
Pardal hoitavad püütud kogused
Very well. 25 ryôoom and board.
Hästi. 25 ryo'd ette ja elamine koos kostiga.
A gold eagle, room and board.
Kuldkotkas, peavari ja söök.
'On Board Processing And Pelagic Fisheries'
Pardal töötlemine ja pelaagiline püük
3.4.1.18 Health and safety on board.
3.4.1.18 Tervis ja ohutus kalalaeval.
We've got our bed and board
Kah asi!
And bring a board for Lance.
Too ka Lance'le laud.
respect on board property and equipment
suhtuma vastutustundlikult pardavarustusse ja seadmetesse
respect on board property and equipment
Vaatleja täidab järgmisi ülesandeid
respect on board property and equipment
arvestama kõigi laevadokumentide konfidentsiaalsusega.
respect on board property and equipment
Kui vaatleja võetakse pardale välisriigis, kannab laevaomanik vaatleja reisikulud (sh majutus ja söögikulud) pardalevõtmise sadamasse jõudmiseks.
respect on board property and equipment
Kui vaatleja pardalevõtmise kuupäeval ettenähtud kellaajale järgneva 12 tunni jooksul kohale ei tule, vabaneb laevaomanik automaatselt kohustusest kõnealune vaatleja pardale võtta.
respect on board property and equipment
Kümme päeva enne pardalevõtmist teatab laevaomanik või tema agent Cabo Verdele vaatleja pardalevõtmise kuupäeva, kellaaja ja sadama.
respect on board property and equipment
käituma nii, et tema tegevus ei segaks ega piiraks püügitegevust
Senior management and board of directors
Arvepidamis , auditeerimis ja raamatupidamisteenused
CHAPTER VIII APPEALS AND APPEALS BOARD
VIII PEATÜKK APELLATSIOONID JA APELLATSIOONINÕUKOGU
separation from bed and board (34)
mil hakati lahus elama (34)
SNCB's board of directors and activities
Haldusnõukogu ja SNCB tegevus
The Chairperson shall be responsible for preparing the work of the Board of Supervisors and shall chair the meetings of the Board of Supervisors and the Management Board .
Eesistuja vastutab järelevalvenõukogu töö ettevalmistamise eest ning juhatab nii järelevalvenõukogu kui ka juhatuse koosolekuid .
Board
Juhatus

 

Related searches: Board And Alight - Alight With Cultures And Traditions. - Alight - Set Alight - Stay Alight - Catch Alight - Setting Alight - Eyes Alight - Alight With - Come Alight -