Translation of "by granting new shares" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Granting - translation : Shares - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Investment fund shares units issued sale of new shares
Emiteeritud investeerimisfondi aktsiad osakud uute aktsiate müük
Investment fund shares world total Sale of new shares
Uute aktsiate müük investeerimisfondide aktsiad maailm kokku
make proposals to the (supervisory) board concerning the choice between granting options to subscribe shares or granting options to purchase shares, specifying the reasons for its choice as well as the consequences that this choice has.
tegema haldus või järelevalveorganile ettepanekuid selle kohta, kas pakkuda eesõigust aktsiate märkimiseks või ostmiseks, täpsustades nii enda valitud viisi põhjuseid kui ka tagajärgi.
New shares shall be awarded to members in proportion to their shares in the previous capital.
Uusi osasid antakse liikmetele võrdeliselt nende varasemate kapitaliosadega.
Quoted shares and mutual funds shares issued by RoW
Muu maailma poolt emiteeritud noteeritud aktsiad ja investeerimisfondide aktsiad osakud
Quoted shares, unquoted shares and other equity and mutual funds shares held by RoW
Muu maailma noteeritud aktsiad, noteerimata aktsiad ja muu omakapital ning investeerimisfondide aktsiad osakud
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee,
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.
PUBLIC COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE , PRIVATE COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee
PUBLIC COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE , PRIVATE COMPANIES LIMITED BY SHARES OR BY GUARANTEE .
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.
It is, however, unable to supply data on the market shares held by these new entrants 33 .
Ta ei ole siiski võimeline andma informatsiooni turuosa kohta, mida need uued turul osalejad hõlmavad. 33
granting of new planting rights including recording and communication obligations
uusistutusõiguse andmise kohta, sealhulgas registreerimine ja teavitamiskohustused
Issue of bonus shares is the remittance of new shares to shareholders in proportion to their existing holdings .
Muud hoiused ( other deposits ) kõik hoiused peale arveldushoiuste .
Issue of bonus shares is the remittance of new shares to shareholders in proportion to their existing holdings .
Näiteks kuuluvad siia finantsvaldusühingud või riski või arengukapitaliühingud .
(c) the listing or admission to trading of new shares.
(c) uute aktsiate noteerimine või kauplemisele lubamine.
Quoted shares held by RoW
Muu maailma noteeritud aktsiad
Quoted shares held by CG
CG noteeritud aktsiad
The nominal value of shares may be increased by consolidating the shares issued.
Osade nimiväärtust võib suurendada väljalastud osade ühendamise teel.
The nominal value of shares may be reduced by subdividing the shares issued.
Osade nimiväärtust võib vähendada väljalastud osade jagamise teel.
e shares issued in substitution for shares of the same class already issued, if the issuing of such new shares does not involve any increase in the issued capital
e aktsiad, mis emiteeritakse juba emiteeritud samasse klassi kuuluvate aktsiate asendamiseks, kui selliste uute aktsiate emissiooniga ei kaasne aktsiakapitali suurenemine
(a) shares issued in substitution for shares of the same class already issued, if the issuing of such new shares does not involve any increase in the issued capital
a) aktsiad, mis emiteeritakse juba emiteeritud samasse klassi kuuluvate aktsiate asendamiseks, kui selliste uute aktsiate emiteerimisega ei kaasne aktsiakapitali suurenemine
Any new member shall subscribe to shares in an amount and on the terms laid down by the General Meeting the price of such shares may not be less than par.
Iga uus liige märgib osakuid üldkoosoleku poolt ette nähtud summas ja tingimustel selliste osakute hind ei tohi olla alla nimiväärtuse.
Shares and other equity Separate information , with a breakdown by residency , in respect of quoted shares and investment fund shares other than money market fund shares .
Aktsiad ja muud kapital Eraldi teave noteeritud aktsiate ja investeerimisfondide aktsiate , v. a rahaturufondide aktsiate , osas asukoha lõikes .
Private company limited by shares or by guarantee,
Private company limited by shares or by guarantee,
Private company limited by shares or by guarantee.
Private company limited by shares or by guarantee.
Shares or units issued by MMFs .
Rahaturufondide emiteeritud aktsiad või osakud .
Shares or units issued by MMFs .
Rahaturufondide emiteeritud aktsiad ja osakud .
( b ) Quoted shares Quoted shares include capital shares issued by limited liability companies , redeemed shares in limited liability companies , dividend shares issued by limited liability companies , preferred or preference stocks or shares which provide for participation in the distribution of the residual value on dissolution of a corporation .
b ) Noteeritud aktsiad Noteeritavate aktsiate hulka kuuluvad piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad tagasiostetud piiratud vastutusega äriühingute aktsiad
( b ) Quoted shares Quoted shares include capital shares issued by limited liability companies , redeemed shares in limited liability companies , dividend shares issued by limited liability companies , preferred or preference stocks or shares which provide for participation in the distribution of the residual value on dissolution of a corporation .
Suurem osa diskontomäärast on samaväärne võlakirja kestuse ajal kogunenud intressiga . b ) Noteeritud aktsiad Noteeritavate aktsiate hulka kuuluvad piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad
( b ) Quoted shares Quoted shares include capital shares issued by limited liability companies , redeemed shares in limited liability companies , dividend shares issued by limited liability companies , preferred or preference stocks or shares which provide for participation in the distribution of the residual value on dissolution of a corporation .
b ) Noteeritud aktsiad Noteeritavate aktsiate hulka kuuluvad piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad , tagasiostetud piiratud vastutusega äriühingute aktsiad , piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud dividendiaktsiad , eelisaktsiad , mis annavad õiguse saada osa äriühingu likvideerimisel korral järele jäävast varast .
(g) to shares or transferable securities equivalent to shares offered in exchange for shares in the same company if the offer of such new securities does not involve any overall increase in the company's issued shares capital (h)
g) aktsiad või aktsiatega võrdväärsed väärtpaberid, mida pakutakse vahetuseks sama äriühingu aktsiate eest, kui uute väärtpaberite pakkumine ei tähenda äriühingu aktsiakapitali suurendamist
Separate information, with a breakdown by residency, in respect of quoted shares and investment fund shares other than money market fund shares.
Eraldi teave noteeritud aktsiate ja investeerimisfondide aktsiate, v.a rahaturufondide aktsiate, osas asukoha lõikes.
money market fund ( MMF ) shares MFI holdings of securities other than shares issued by MFIs
rahaloomeasutuste hoitavad rahaloomeasutuste väärtpaberid , v. a aktsiad
Quoted shares and mutual funds shares held by total economy, MFIs, OFIFAs, OFIs and FAs
Kogu majanduse, RAde, OFIFAde, OFIde ja FAde noteeritud aktsiad ja investeerimisfondide aktsiad osakud
(d) shares issued in substitution for shares already listed on the same stock exchange if the issuing of such new shares does not involve any increase in the company's issued share capital
d) aktsiad, mis emiteeritakse samal väärtpaberibörsil juba noteeritud aktsiate asendamiseks, kui selliste uute aktsiate emiteerimisega ei kaasne äriühingu aktsiakapitali suurenemine,
On this last occasion, a press release by the Ministry for Economic A airs announced that FT was going to issue new shares and anticipated the State participation in the shares issue by o ering the said shareholder s advance.
Viimasel korral teatati majandusministeeriumi pressiteates, et FT kavatseb välja lasta uued aktsiad ja eeldatakse, et riik osaleb aktsiaemissioonis, pakkudes eespool nimetatud aktsionäri ettemakset.
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
Shares shall be held by named persons.
Osad on nimelised.
Granting super priority status to new finance, to be paid before any unsecured debt.
Uuele rahastamisele antakse supereelisstaatus see makstakse välja enne tagatiseta võlanõudeid.
The new Statute describes the role of the Bank more broadly as granting finance .
Uus põhikiri kirjeldab panga rolli laiemalt rahaliste vahendite andmisena.
(e) where the relevant securities are securities equivalent to shares, the shares represented by those securities (and any other securities equivalent to those shares).
e) kui asjaomased väärtpaberid on aktsiatega samaväärsed väärtpaberid, nende väärtpaberite esindatavad aktsiad (ja kõik muud nende aktsiatega samaväärsed väärtpaberid)
incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited ,
incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited ,
Quoted shares issued by RoW and held by total economy
Muu maailma poolt emiteeritud noteeritud aktsiad, mis kuuluvad kogu majandusele
The new shares of the NCBs in the capital key are set out below.
Liikmesriikide keskpankade uus osakaal EKP märgitud kapitalis on esitatud allpool.
4.8 AIM specialises in initial public offerings (IPOs) of shares in small new companies.
4.8 Alternatiivne investeerimisturg on spetsialiseerunud aktsiate esimesele avalikule pakkumisele uutes väikeettevõtetes.

 

Related searches: By Granting New Shares - Against The Granting Of New Shares - Granting Of New Shares - Granting Of Shares - Granting Shares - Granting Of Restricted Shares - Granting New Loan - A Shares B Shares - Registered Shares And Bearer Shares - Bearer Shares Or Registered Shares -