Translation of "by reservation only" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

By reservation only - translation : Only - translation : Reservation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Greece's only reservation has been about the obligation of Member States to provide free legal aid.
Kreeka ainus kahtlus on seoses liikmesriikide kohustusega tagada tasuta õigusabi.
All amendments can be accepted by the Commission without reservation.
Komisjon kiidab kõik muudatused tingimusteta heaks.
by signature without reservation as to ratification, acceptance or approval
sellele ratifitseerimis või heakskiitmisreservatsioonita alla kirjutades
This reservation does not apply to services provided by nurses.
Valitsuse otsus nr 134 2011
Reservation charges
Reserveerimistasud
AT Reservation.
AT Vähemalt 25 protsenti Austrias registreeritud laevade omandamine.
any such reservation must be initiated by Member States by means of legislation and may not be adopted ad hoc by public bodies, in the absence of national legislation permitting such reservation
reserveerimise peab algatama liikmesriik õigusaktide alusel ja avalik õiguslikud asutused ei või sellist registreerimist lubava riikliku õigusakti puudumisel seda ad hoc vastu võtta
In interpreting a reservation, all elements of the reservation shall be considered.
Reservatsioon II PT 52
Reservation of title
Omandireservatsioon
Reservation and confidentiality
Salajas pidamine ja konfidentsiaalsus
Reservation of rights
Õiguste reservatsioon
With a reservation
TREN reservatsioonidega
EAC with reservation
reservatsiooniga
Computer Reservation Systems
Arvutipõhised broneerimissüsteemid
Reservation of Rights
Õiguste reservatsioon
Computerised reservation services
Kaupade veokindlustuse, sõidukikindlustuse ja Itaalias kehtiva riskivastutuskindlustuse lepinguid võivad pakkuda ainult Euroopa Liidus asutatud kindlustusseltsid.
Type of Reservation
rahvusvahelised regulaarlennud (regulaarlennud Kanada territooriumil asuva punkti ja teise riigi territooriumil asuva punkti vahel), kui kõnealused lennud on kehtivate või tulevaste lennuteenuseid käsitlevate lepingute alusel reserveeritud Kanada lennuettevõtjatele
Computer reservation systems
Euroopa Majanduspiirkond (EMP)
Date of reservation
Broneeringu kuupäev
In the early 1990s, computerised reservation systems were practically the only channel for the sale of airline tickets.
1990. aastate alguses olid arvutipõhised ettetellimissüsteemid tegelikult ainuke lennupiletite müügiviis.
This reservation applies to the provision of privately funded primary and secondary education services, which may only be supplied by authorised Bulgarian enterprises (commercial presence is required).
väljaspool Küprose Vabariiki või ELi liikmesriike, kuid mida kontrollivad ELi liikmesriikide kodanikud ning mis on kas määranud endale Küprose Vabariigis volitatud esindaja või on usaldanud laeva haldamise täielikult mõnele Küprose või ELi laevahaldusettevõtjale, kelle tegevuskoht on Küprose Vabariigis.
In the interpretation of a reservation, all elements of the reservation shall be considered.
Kindlustusandjal, laenuühistul ning fondil või laenufirmal peab olema audiitor, kes võib olla füüsiline isik või raamatupidamisfirma.
a confirmed reservation, and
kinnitatud tellimus, ja
I sense a reservation.
Märkasin väikest kõhklust.
Judge Turner's reservation, please.
Kohtunik Turneri broneering, palun.
Reservation I C 1
Kõnealuste määruste kohaselt peab Kanada kommertslennuettevõtja kasutama Kanadas registreeritud õhusõidukeid.
Reservation I C 2
Kõik muud ärilised merega seotud tegevused, mis teostatakse laevadel
Reservation I C 3
Kanada, provintsi või territooriumi õiguse alusel äriregistrisse kantud äriühingu tütarettevõtja
Reservation I C 4
Piiriülene teenustekaubandus ning rahvusvahelised mereveoteenused
Reservation I C 5
1985, c.
Reservation I C 6
Canada Post Corporation Act,R.S.C.
Reservation I C 7
General Regulation, Alta.
Reservation I C 8
Ainult Kanada kodanikke või isikuid, kes on Kanadasse seaduslikult lubatud ja kellel on luba seal töötada, võib registreerimiskomitee (Registration Committee) piisavate tõendite esitamisel registreerida.
Reservation I C 9
Registreeritud tegevuskoht peab olema koht, kus isik äritegevust arendab see peab olema teenuseosutaja kontrolli all ning selles hoitakse kõnealuses õigusaktis nõutud dokumente.
Reservation I C 10
Reg.

 

Related searches: By Reservation Only - Only Upon Reservation - The Only Reservation - My Only Reservation - Only One Reservation - Your Credit Card Is Only Required To Guarantee The Reservation. - Only With Reservation - Under Reservation Only - Can Only Only - Holds Only Only True -