Translation of "can strongly support" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Strongly - translation : Support - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I strongly support this.
Toetan seda väga.
I also support that strongly.
Ka mina toetan seda kindlalt.
However, I very strongly support the package.
Siiski toetan ma seda paketti väga tugevalt.
This is a measure I strongly support.
See on meede, mida ma väga toetan.
in writing. I strongly support this resolution.
kirjalikult. Toetan kõnealust resolutsiooni täielikult.
in writing. I strongly support this report.
kirjalikult. Toetan kindlalt seda raportit.
As a doctor, I strongly support this.
Arstina toetan ma seda veendunult.
Out of 699 outputs, 601 strongly or very strongly support the Daphne objectives as follows
699 vêljundist toetasid 601 tugevalt výi vêga tugevalt Daphne eesmêrke
I strongly support the provisions on consumer protection.
Ma toetan tugevalt tarbijakaitsele suunatud sätteid.
I strongly support this message to the Council.
Toetan kindlalt seda sõnumit nõukogule.
We strongly support what you are about here.
Me toetame teie olemust kindlalt.
This is the European Parliament putting people first, and that is something that, as Socialists, we can strongly support.
Tegemist on sellega, et Euroopa Parlament seab esikohale inimesed, ning see on midagi, mida meie kui sotsiaaldemokraadid võime jõuliselt toetada.
Our Group wishes strongly to support the entire resolution.
Meie fraktsioon soovib tugevalt toetada tervet resolutsiooni.
in writing. We strongly support the original IPPC Directive.
kirjalikult. Toetame tugevalt esialgset IPPC direktiivi.
But we also strongly believe that the European Union shall commit itself to strongly support the social economy.
Oleme samuti veendunud, et Euroopa Liit võtab endale kohustuse toetada kindlalt sotsiaalmajandust.
All stakeholders strongly support more planning, pre arrangements and predictability.
Kõik sidusrühmad avaldavad kindlalt toetust paremale kavandamisele, korraldamisele ja prognoosimisele.
This is to say that I strongly support the resolution.
Tahan sellega öelda, et toetan resolutsiooni tugevalt.
In this sense, we see a balanced report containing commitments that can be realistically met, which is why I strongly support it.
Sellega arvestades on meil tegemist tasakaalustatud raportiga, mis sisaldab realistlikke kohustusi, ning selle tõttu toetan seda igal juhul.
I therefore strongly support this report and voted in its favour.
Seetõttu avaldan tugevat toetust käesolevale raportile ning hääletasin selle poolt.
Though I very strongly support all protections for children I found myself unable to support this report.
Kuigi ma toetan kõiki laste kaitset käsitlevaid meetmeid, ei saa ma kõnealust raportit toetada.
5.1 The EESC strongly reiterates its support for the European Citizens' Initiative.
5.1 Komitee kordab oma toetust Euroopa kodanikualgatusele.
Energy research should support and be strongly aligned with the energy policy.
Energiauuringud peaksid toetama energiapoliitikat ja olema sellega ranges kooskõlas.
Mr President, I very strongly support promotion of our high quality food.
Härra juhataja, toetan väga tugevalt meie kõrgkvaliteetse toidu edendamist.
I therefore strongly believe that the agreement deserves the support of Parliament.
Seetõttu arvan kindlalt, et lepe väärib parlamendi toetust.
I strongly support your call for an increased coherence of our policies.
Toetan väga teie nõudmist meie poliitikavaldkondade suurema sidususe järele.
I would strongly urge the President to agree that we can vote on those amendments, and I encourage members to give their full support.
Oleks tungivalt vaja, et juhataja nõustuks sellega, et me kõnealuseid muudatusettepanekuid hääletada saaksime, ja ma julgustan parlamendiliikmeid andma oma täielikku toetust.
Furthermore, I strongly support the inclusion of a provision that Member States can regulate or prohibit transport of dangerous goods for reasons other than safety.
Veelgi enam, toetan tugevalt tingimuse sätestamist, mille kohaselt saavad liikmesriigid õiguse reguleerida või keelata oma territooriumil ohtlike kaupade veo muudel, kui ohutusega seotud põhjustel.
I strongly support the creation of such a force at the earliest opportunity.
Ma toetan tugevalt selliste üksuste loomist esimesel võimalusel.
So I strongly support the call for making finance and credit more available.
Seega toetan väga nõuet muuta rahastamine ja krediit kättesaadavamaks.
I therefore strongly urge you to support the compromise package before us today.
Seepärast kutsun ma teid tungivalt üles täna meie ees olevat kompromisspaketti toetama.
The Single Market Act is an initiative which I strongly welcome and support.
Ühtse turu akt on algatus, mida ma väga pooldan ja toetan.
The precautionary principle at the heart of the approach is one I strongly support.
Toetan tugevalt lähenemisviisi keskmes olevat ettevaatuspõhimõtet.
We therefore strongly support the centre piece initiative of this Commission the 2020 strategy.
Seetõttu me toetame komisjoni kõige põhilisemat algatust 2020. aasta strateegiat.
I strongly believe that aid should no longer be limited to help, support or assistance.
Usun vankumatult, et toetus ei peaks enam piirduma vaid abistamise või toetamisega.
in writing. (GA) I strongly support this report, which is aimed at improving Irish roads.
Ma toetan igati seda raportit, mille eesmärk on parandada olukorda Iirimaa teedel.
We strongly support the bilateral discussions between the two parties that may allow further progress.
Toetame kindlalt kahepoolseid arutelusid kahe osapoole vahel, mis võiksid olukorda parandada.
Madam President, I strongly support the elaboration of this EU Strategy for the Danube Region.
Austatud juhataja! Toetan igati kõnealuse ELi Doonau piirkonna strateegia väljatöötamist.
Secondly, we strongly support security for our citizens and also citizens' rights and data protection.
Teiseks toetame kindlalt oma kodanike julgeolekut, samuti kodanike õigusi ja andmekaitset.
Last January, after the earthquake, the international community rallied round strongly in support of Haiti.
Pärast maavärinat 2010. aasta jaanuaris koondas rahvusvaheline üldsus oma jõud Haiti toetuseks.
The idea of revamping the 'local products' concept and more effective support for traditional food markets are solutions which I strongly support.
Kohalike toodete mõiste parandamise ja traditsioonilistele toiduturgudele tõhusama toetuse pakkumise ideed on lahendused, mida ma tugevalt toetan.
This would strongly support the European fiscal framework as established by the Stability and Growth Pact .
See toetaks märkimisväärselt ELi eelarvepoliitilist struktuuri , nagu see on kavandatud stabiilsuse ja majanduskasvu paktis .
Exact targeting and the link with existing social support instruments will vary strongly between Member States.
Täpne suunamine ja seos kasutusel olevate sotsiaalsete meetmetega sõltuvad suurel määral konkreetsest liikmesriigist.
I strongly support the ambition to implement the Lisbon strategy, which is crucial for our future.
Ma toetan ambitsiooni viia ellu Lissaboni strateegiat, mis on äärmiselt oluline meie tuleviku jaoks.
in writing. (FR) I strongly support the report by our excellent colleague Mr Díaz de Mera.
kirjalikult. (FR) Toetan kindlalt meie suurepärase kolleegi härra Díaz de Mera raportit.
I strongly support the Commissioner's position that the attitude of the media is also very important.
Toetan väga voliniku seisukohta, et meedia suhtumine on samuti väga tähtis.

 

Related searches: Strongly Agree Strongly Disagree - Strongly Disagree To Strongly Agree - Can Strongly Support - Strongly Support - I Strongly Support - We Strongly Support - Strongly Support The View - Would Strongly Support - Strongly Support The Idea - Will Strongly Support -