Translation of "capital accumulation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accumulation - translation : Capital - translation : Capital accumulation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(e) a description of pension benefits or capital accumulation
(s) pensionihüvitiste või kapitali akumulatsiooni kirjeldus
This measure could prevent the accumulation of speculative capital.
See meede võib ennetada spekulatiivse kapitali teket.
4.12 The term patient capital is used to refer to the long term accumulation of capital to develop a family business11.
4.12 Kapitali pikaajalise akumuleerimise korral pereettevõtte arenguks räägitakse nn kannatlikust kapitalist (ingl k patient capital)11.
Continued capital accumulation and an increase in productivity will be needed to offset rapid wage rises.
Palkade kiire tõusu tasakaalustamiseks on vaja kapitali akumuleerumise jätkumist ja tootlikkuse kasvu.
It provides an outlet for the over accumulation of capital through the commercialisation of environmental protection.
See pakub väljundit kapitali ülearusele kogunemisele keskkonnaalase müügi abil.
All of these products seek to address a relatively simple need capital accumulation that beats the risk free rate.
Kõik sellised tooted püüavad täita investorite suhteliselt lihtsat vajadust akumuleerida kapitali, tagades riskivabast tulumäärast suuremat tulu.
It perpetuates the EU's well known anti popular policy of providing a 'green' excuse for the over accumulation of capital.
Raport jäädvustab ELi hästi tuntud rahvavaenuliku poliitika, mis annab rohelise vabanduse kapitali liigsele akumulatsioonile.
Bio accumulation
Bioakumulatsioon
Accumulation of sanctions
Sanktsioonide akumulatsioon
Accumulation of reductions
Vähendamiste kuhjumine
Service accumulation schedule
Kasutusaja saavutamise plaan
Minimum service accumulation
Kasutusaja saavutamise minimaalne periood
Service accumulation testing
Kasutusaja saavutamise katseplaani läbiviimine
Accumulation period (11)
pensionikind lustusstaaž
The accumulation module
Akumulatsioonimoodul
on behalf of the GUE NGL Group. (EL) Mr President, today's economic crisis is a crisis of over production and over accumulation of capital.
fraktsiooni GUE NGL nimel. (EL) Härra juhataja, praegune majanduskriis on tingitud ületootmisest ja kapitali ülekogumisest.
Accumulation of Community support
Ühenduse toetuse kumuleerumine
Minimum service accumulation period
Kasutusaja saavutamise minimaalne periood
Redistribution, accumulation or loss of
Informeerige oma arsti sellest, kui te märkate muutusi keha rasva jaotumises.
There was no relevant accumulation.
Märkimisväärset ravimi kumulatsiooni ei täheldatud.
Neither choice can thwart the cyclical course of the capitalist economy towards the crisis, which has its basis in the over accumulation of capital in production.
Kumbki variant ei saa takistada kapitalistliku majanduse tsüklilist teed kriisi suunas, mille juured on kapitali ülekuhjumises tootmises.
There is little to no accumulation in AUC and Cmax and evidence of slight accumulation in C12 hr.
AUC ja Cmax suurenemine on vähene või puudub ning C12 h suureneb vähesel määral.
Start of the service accumulation schedule
Kasutusaja saavutamise katseplaani algus
Accumulation of prefinancing and of interim payments .............................
EELMAKSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No unexpected accumulation of rasburicase was observed.
Rasburikaasi ootamatut akumuleerumist ei täheldatud.
No further clinically relevant accumulation was observed.
Kliinilist tähendust omavat edasist kumuleerumist ei täheldatud.
No evidence of prolonged accumulation was observed.
Tõendeid pikemast akumulatsioonist ei täheldatud.
No accumulation occurs after multiple dose administration.
Mitmekordsete annuste manustamisega akumulatsiooni ei kaasne.
The average accumulation factor is about 1.7.
Keskmine akumulatsioonitegur on ligikaudu 1, 7.
Accumulation of metabolites has not been tested.
Metaboliitide kumulatsiooni ei testitud.
Accumulation of pre financing and interim payments
Eelmaksete ja vahemaksete akumulatsioon
The observed drug accumulation index is 2 times with once daily dosing, suggesting an effective accumulation half life of about 24 hours.
Üks kord ööpäevas annustamisel on täheldatud 2 kordset ravimi akumulatsiooniindeksit, mis osutab, et efektiivse akumulatsiooni poolväärtusaeg on umbes 24 tundi.
The system led to an accumulation of debt.
See süsteem viis võla kogunemiseni.
Multiple dosing does not cause marked drug accumulation.
Korduvannustamine ei põhjusta märkimisväärset ravimi kuhjumist.
Accumulation or maintenance of pension rights for staff
Pensioniõiguste kogumine või säilitamine
No accumulation occurs on repeated administration (twice daily).
Korduval manustamisel (kaks korda ööpäevas) akumulatsiooni ei teki.
No accumulation occurs on repeated administration (twice daily).
Korduval manustamisel (kaks korda ööpäevas) ravimi akumuleerumist ei ilmne.
0.07 1.12 µg ml, with no apparent accumulation.
g ml, kumuleerumiseta.
accumulation and biotransformation in biological materials or sediments
akumulatsioon ja biotransformatsioon bioloogilistes materjalides või setetes
Accumulation of initial pre financing and annual balances
Esialgsete eelmaksete ja aastabilansimaksete akumulatsioon
Accumulation of pre financing and of interim payments
Eelmaksete ja vahemaksete akumulatsioon
Accumulation of pre financing and of interim payments
Ettemaksete ja vahemaksete akumulatsioon
In addition , the very rapid growth of real GDP in the Estonian economy until 2008 resulted in the accumulation of sizeable , double digit current and capital account deficit to GDP ratios .
Kuni 2008 . aastani väga kiirena püsinud SKP reaalkasv viis suure , kahekohaliste näitajateni ulatunud jooksev ja kapitalikonto puudujäägini SKP suhtes .
(9) The banking sector's main challenges persisted over the last 12 months, in particular the challenges of restoring market based lending through better capital accumulation possibilities and more efficient portfolio cleaning.
(9) Pangandussektori põhiraskused jäid viimase 12 kuu jooksul püsima, eelkõige probleemid seoses turupõhise laenuandmise taastamisega paremate kapitali akumuleerumise võimaluste ja portfelli tõhusama puhastamise kaudu.
The revised in service accumulation schedule or dynamometer service accumulation schedule shall be prepared by the manufacturer and agreed by the type approval authority.
Reaalsetes tingimustes ja dünamomeetril läbiviidava kasutusaja saavutamise muudetud katseplaani valmistab ette tootja ning selle kiidab heaks tüübikinnitusasutus.

 

Related searches: Capital Accumulation - Accumulation Of Capital - Human Capital Accumulation - Capital Accumulation Benefits - Physical Capital Accumulation - Capital Accumulation Act - Accumulation Of Human Capital - Accumulation Of Physical Capital - Model Of Human Capital Accumulation - Private Capital Accumulation -