Translation of "catch alight" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alight - translation : Catch - translation : Catch alight - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

One of the pursuers poured petrol over the thief and set him alight.
Üks tagaajaja kallas varga bensiiniga üle ja pani ta põlema.
As President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
Nagu ütles president Uribe, tahab president Chávez kontinenti põlema panna.
In some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
Mõnes piirkonnas on metsad pandud põlema, teises hävitatud või lihtsalt varastatud.
But even before I can alight the steps of the mosque there is someone to reach me home.
Niipea, kui ma sammud moshee poole sätin, tuleb alati keegi ja viib mind koju.
Catch her! Catch her!
Püüdke ta kinni!
By catch Catch Limit
Kaaspüügi piirarv
There in the gloaming they sat, their faces alight with mischief, but all the while his heart was singing.
Seal nad istusid õhtuhämaruses, nende näod olid täis kavalust, aga koguaeg tema süda laulis.
Catch it, catch it, darling!
Püüa. Püüa, kullake.
What's the catch? No catch.
Kus on konks?
(((Total catch) (Catch for which effort has been recorded)) 100) (Total catch)
(((kogusaak) (saak, mille kohta on märgitud püügikoormus)) 100) (kogusaak)
Madam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
Austatud juhataja! Milline kergendus, et ketsereid enam tuleriidale ei saadeta!
Conditions for landing catch and by catch
Kalasaagi ja kaaspüügi lossimistingimused
Conditions for landing catch and by catch
Saagi ja kaaspüügi lossimise tingimused
Conditions for landing catch and by catch
Saagi ja kaaspüügi lossimistingimused
the catch composition on board (by catch rules),
pardal oleva saagi liigiline koostis (kaaspüügi eeskirjad)
You need a catch to catch the fish.
Sa pead püüdma, et kala kätte saada, kas pole.
Find me a find, catch me a catch
Leia mind, leia! Püüa mind, püüa!
Catch
saak
Catch!
Püüdke!
You catch this thing, you can catch greased lightning.
Kui kinni püüad, suudad püüda õlitatud välku.
It does not catch terrorists it does not catch criminals.
Sellega ei taba terroriste ega kurjategijaid.
Catch limitations?
Püügipiirangud?
To catch...
Et püüda paksu notsut
Catch him!
Hoia teda kinni!
Catch them!
Püüdke kinni!
Catch her!
Järele talle!
Catch on?
Said aru?
catch expected
oodati püünist
Catch sampling
Püügiproovi võtmine
Catch notification
Püügiteade
Catch limitations
Püügilimiidid
By catch
Kaaspüük
Catch composition
Püükide koostis
Catch date
Püügikuupäev
Catch declaration
Püügideklaratsioon
CATCH DECLARATIONS
PÜÜGIDEKLARATSIOONID
Catch description
Püügi kirjeldus
Catch Information
Püüki käsitlev teave
Catch sampling
Proovivõtt saagist
Gooda catch!
Häästi püütud!
Catch them!
Püüdke nad!
Catch him!
Võta ta kinni!
Catch it!
Sulgege aknad!
No catch.
Pole konksu.
Catch them!
Püüa nad kinni!

 

Related searches: Catch Alight - Alight - Set Alight - Stay Alight - Setting Alight - Eyes Alight - Alight With - Come Alight - Caught Alight - Board And Alight -