Translation of "chapter highlights" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Chapter - translation : Chapter highlights - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This chapter highlights good practices in the following other Charter areas
Kêesolevas p e a t Ÿ k i s tuuakse vêlja head tavad jêrgmistes harta valdkondades
This chapter highlights good practices in the following other Charter areas
Käesolevas peatükis tuuakse välja head tavad järgmistes harta valdkondades
Highlights
Üldtutvustus
HIGHLIGHTS
Teiseks vastutavad nad
Highlights
Kokkuvõte
Highlights
Tähtsamate osade kokkuvõte
HIGHLIGHTS
TÄHTSAMATE
HIGHLIGHTS
TÄHTSAMATE OSADE KOKKUVÕTE
Highlights
Esiletõstud
Highlights
Heledad toonid
Highlights
Heledad toonid
Chapter 1 (Balance and perspectives) presents a general overview of the activities of the EDPS. is chapter also highlights results achieved in 2006 and puts forth objectives for 2007.
Sisaldab kokkuvõtlikku ülevaadet Euroopa andmekaitseinspektori tegevusest. Selles peatükis on välja toodud ka 2006. aasta tulemused ning 2007. aasta eesmärgid.
2004 HIGHLIGHTS
OLULISEMAT 2004.
Highlights introduction
Tähtsamate osade kokkuvõte sissejuhatus
Highlights results
Tähtsamate osade kokkuvõte tulemused
Highlights 2010
Tähtsamate osade kokkuvõte
Show highlights
Esiletõstmise näitamine
Open highlights...
Operatsioon. Verb
Show Highlights
Esiletõstmise näitamine
Highlights saturation
Heledate toonide küllastus
Environmental lending highlights
Tähtsamad keskkonnalaenud
Highlights results t
Tähtsamate osade kokkuvõte tulemused
kdeprint 's Highlights
kdeprint parimad omadused
Among the highlights
Eriti tuleks rõhutada järgmist.
Chapter 1 Policies and laws countries highlights the need to adopt a common approach towards monitoring the social cost of drug use in Europe.
1. peatükk poliitika ja õigusnormid piirkondlike ning kohalike omavalitsuste vahel, mis lubab võrrelda valitsuse eri sektorite rolli.
HIGHLIGHTS OF THE YEAR
AASTA TIPPSÜNDMUSED
'Environment for Europe' highlights
Protsessi Keskkond Euroopa jaoks tähtsamad sündmused
Furthermore, the Committee highlights
Lisaks sellele komitee juhib tähelepanu
Enable sound for highlights
Heli lubamine esiletõstmise korral
6.1 HIGHLIGHTS OF THE YEAR
6.4 SUHTED MEEDIAGA
HIGHLIGHTS n u l l
Tulemustele keskendumine
Highlights text based on filters
Teksti esiletõstmine filtrite põhjalComment
Highlights your opponent's last move.
Tõstab esile vastase viimase käigu.
Highlights code affected by a patch
Paigast mõjutatud koodi esiletõstmine
1.3 The opinion highlights various priorities
1.3 Arvamuses tuuakse välja mitmed prioriteedid
3.1 Human rights highlights and lowlights
3.1 Inimõigused päikesepool ja varjukülg
Let me point out the highlights.
Teie loal osutan ma olulisematele punktidele.
Highlights of EIB borrowing activities in 2009
EIP tähtsamad vahendite kogumise aktsioonid 2009. aastal
Finally, the EESC highlights the importance of
Lõpetuseks rõhutab komitee järgmisi olulisi aspekte
1.9 The EESC highlights the following priorities
1.9 Komitee tõstab esile järgmised prioriteedid
3.5 The Commission highlights the need to
3.5 Komisjon rõhutab vajadust
However, the Court rightly highlights certain weaknesses.
Siiski tõstab kontrollikoda õigustatult esile teatud puudused.
The chapter is divided into six sections, covering the year s highlights, the Ombudsman s information visits, conferences and meetings involving the Ombudsman and his staT, media relations, publications and online communications.
See kuueks osaks jagatud peatükk annab ülevaate aasta tippsündmustest, ombudsmani tutvustusvisiitidest, konverentsidest ja koosolekutest, kus ombudsman ja tema töötajad on osalenud, meediasuhetest, väljaannetest ja sidusteavitusest.
The chapter is divided into six sections, covering the year s highlights, the Ombudsman s information visits, conferences and meetings involving the Ombudsman and his sta , media relations, publications and online communications.
Selles kuueks osaks jaotatud peatükis kirjeldatakse aasta tippsündmusi, ombudsmani teavitusvisiite, konverentse ja koosolekuid, kus ombudsman ja tema töötajad osalesid, meediasuhteid, väljaandeid ning veebisuhtlust.
THE SCHEMEIS MANAGED, BUT HIGHLIGHTS OTHER ASPECTS STILL
EDASIMINEK, KUID TUUAKSE ESILE ASJAOLU, ET TEISI ASPEKTE TULEKS

 

Related searches: Chapter Highlights - From Chapter To Chapter - Chapter 7 Or Chapter 11 Of The U.s. Bankruptcy Code - Chapter 2 Chapter 3 - Chapter 3 To Chapter 6 - Chapter-by-chapter Basis - Financial Highlights - Key Highlights - Product Highlights - Investment Highlights -