Translation of "clandestine airstrip" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And the airstrip?
Ja lennuriba?
Get me an airstrip operational.
Vajan toimivat maandumisrada.
Hardly suitable for bombing an airstrip.
Vaevalt, et need lennuraja pommitamiseks kõlbavad.
It's clandestine.
See on salajane.
2.1. clandestine production units
2.1. salajased tootmisüksused
But the pilots you chose did not destroy the airstrip.
Kuid teie valitud piloodid ei purustanud lennurada, kaptenleitnant Genda.
(c) crimes involving clandestine immigration networks
c) ebaseaduslike sisserändevõrkude osalusel toimepandud kuriteod
(c) crimes involving clandestine immigration networks,
c) ebaseaduslike sisserändevõrkude osalusel toimepandud kuriteod,
If we don't destroy Midway's airstrip and planes, we invite a counterstrike.
Kui me ei hävita Midway lennuvälja ja lennukeid, ähvardab meid vasturünnak.
Oh, call London, prepare an airstrip for a plane that may never arrive.
Jah, valmistame ette maandumisraja lennukile, mis kunagi ei saabu.
At least they could've sent a licensed driver to meet me at that crummy airstrip.
Vähemalt võiksid nad saata minu jaoks autojuhi sellele armetule maandumisplatsile.
You're losing it and you're doing clandestine advertising to boot.
Te ajate segast ja teete tegelikult kingareklaami.
These are buildings, which in principle could cover up clandestine activities.
Tegemist on ehitistega, mis võivad põhimõtteliselt varjata põrandaalust tegevust.
Therefore, enlargement gives us more control over the problem of clandestine migration.
Seetõttu võimaldab laienemine paremini võidelda tõsise probleemi inimkaubandusega.
The Romanian language, literature and history are studied under semi clandestine conditions, in private homes.
Rumeenia keelt, kirjandust ja ajalugu õpitakse kodudes poolsalajastes tingimustes.
activities of clandestine Spanish trade unions , they must be taken into consideration by all European authorities .
selle sõna otseses tähenduses Euroopa Parlamendiks, mis tegutseb kui Euroopa südametunnistus, kui Euroopa Ühenduse südametunnistus .
The conversion shall take account of phenomena like temporary jobs, seasonal work, apprentices and clandestine immigrants.
Taandamisel võetakse arvesse selliseid nähtusi nagu ajutised töökohad, hooajatööd, praktikandid ja ebaseaduslikud sisserändajad.
Development of an airstrip or roads. The marina development and the shore areas would, of course, be a subsequent facet of the entire project.
Vesi, elekter, maandumisrajad, teed, sadam ja rannajoon need kõik on vaid kogu meie projekti pisidetailid.
Moreover, any available official estimates of the number of clandestine immigrants and their activity shall be provided.
Lisaks sellele esitatakse olemasolevad ametlikud hinnangud ebaseaduslike sisserändajate ning nende tegevuse kohta.
secondly, combating clandestine immigration, especially inhumane immigrant trafficking rings and upholding respect for human rights at detention centres.
teiseks, võitlus salajase sisserändega, eriti ebainimlike inimkaubitsejate ühendustega, ja toetus inimõiguste austamisele kinnipidamiskeskustes.
This should be seen as having two facets management of legal immigration and management of illegal and clandestine immigration.
See peaks hõlmama kahte aspekti seadusliku ja ebaseadusliku sisserändevoo ohjamist.
The strongest increase was registered in North America, but reports of clandestine laboratories also increased in east and south east Asia.
Kõige suurem oli juurdekasv Põhja Ameerikas, kuid rohkem teateid salajaste laborite kohta saadi ka Ida ja Kagu Aasiast.
During the uprising in 1973, she broadcast from a clandestine radio transmitter and became known as the voice of the uprising .
1973. aasta ülestõusu ajal tegi ta raadiosaateid salajase ülekandejaama kaudu ning sai tuntuks ülestõusu häälena .
Following Parliament s repeated requests, the European Council also decided to tackle clandestine immigration and the organised crime that prots from it.
Selline lähenemine, mis keskendub tegevusprioriteetidele Aafrikas ja Vahemerel, peab tipnema vastava poliitika kindlaksmääramise ja sidusa tegevusega, mis aitab lahendada probleeme mitmes erinevas asjaomases valdkonnas välissuhted, arengupoliitika, tööhõive, aga ka kohtupidamine, vabadus ja julgeolek.
If we are rejecting illegal, clandestine immigration, it is because of all the trafficking and all the organised crime behind it.
Kui me aga keeldume vastu võtmast ebaseaduslikke, salajasi sisserändajaid, siis on selle põhjuseks sellega seotud inimkaubandus ja organiseeritud kuritegevus.
Up to now, clandestine immigration has been referred to as 'illegal immigration' in all the legislative instruments the EU has enacted.
Siiani on kõigis ELi jõustatud õigusaktides osutatud varjatud sisserändele kui ebaseaduslikule sisserändele.
They don't like it if you mess with their women, their children, their clean businesses, their clandestine airstrips used to move drugs.
Neile ei meeldi, kui jändad nende naiste, nende laste, nende seaduslike äride, nende salajaste maandumisplatsidega, mida kasutatakse narkootikumide transportimiseks.
During yesterday's sitting I mentioned to the Commissioner that even a 14 year old illegal transporter of clandestine immigrants had been arrested.
Eilse istungi käigus ma mainisin volinikule, et vahistatud on isegi 14 aastane immigrantide transportija.
An early warning system has been created in order to exchange information on clandestine immigration and the routes used by smugglers of human beings.
Loodi varane hoiatussüsteem teabevahetuseks salajase immigratsiooni ja inimkaubanduseks kasutatavate teede kohta.
This will perhaps allow us to fight together still more effectively against clandestine immigration and to promote the development, in a nutshell, of democracy.
See võimaldab meil võidelda koos ehk veelgi tõhusamalt ebaseadusliku sisserände vastu ja edendada põhimõtteliselt demokraatia arengut.
3.6.4 There are also people whose papers are stolen or confiscated in order to force them to pay back the costs of their clandestine journey.
3.6.4 Tuleb arvestada seda, et on olemas ka selliseid inimesi, kellelt varastati või võeti ära dokumendid, et sundida neid maksma nende üle piiri toimetamise kulutuste eest.
13. clandestine or illegal work, including the provisions on work permits for workers who are not nationals of a Member State of the European Economic Area
13) varjatud või ebaseaduslik töötamine, sealhulgas Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluva riigi töötaja tööluba puudutavad sätted
Combating clandestine and illicit activities like IUU fishing require the adoption of measures commensurate to the scale and adapted to the nature of the activities concerned.
Võitlus sellise salajase ja ebaseadusliku tegevuse vastu nagu ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük nõuab samavõrra ulatuslike ja kõnealuse tegevuse iseloomule vastavate meetmete võtmist.
These fishermen, already severely affected by the crisis, will be the main victims of such a measure made necessary by illegal fishing and clandestine industrial networks.
Need kalurid, kellele kriis on juba niigi rängalt mõjunud, on meetme, mille võtmise on tinginud ebaseaduslik kalapüük ja sektorisisesed salajased võrgustikud, peamised ohvrid.
In this case of clandestine employment in Germany, dominated by a Sicilian Mafia structured criminal organisation, Eurojust was requested by the prosecution office in Wuppertal and the
Sitsiilia maffiale omase struktuuriga kuritegelik ühendus, palusid Wuppertali prokuratuur ja
Immigrants entering the EU via clandestine land and sea routes, or those who have acquired false travel documents, often put themselves in the hands of criminal organisations.
Sisserändajad, kes sisenevad ELi salajasi maismaa või mereteid mööda või on endale hankinud võltsitud reisidokumendid, usaldavad end sageli kuritegelike rühmituste kätesse.
Although forced labour in the private sector is essentially a clandestine activity, it is finding its way into the formal economy through sub contracting and recruitment agencies.
Kui sunniviisiline töö erasektoris kujutab endast peamiselt ebaseaduslikku tegevust, siis seaduslikku majandustegevusse levib see allhangete ja tööbüroode kaudu.
Cooperation measures will be developed in the priority areas identified in the partnership action plan, such as the fight against illegal trafficking (drugs, clandestine immigration), and police cooperation.
Koostööd arendatakse eelkõige eripartnerluse tegevuskavas kindlaks määratud prioriteetsetes valdkondades nagu võitlus salakaubaveoga (uimastid, ebaseaduslik sisseränne) ja politseikoostöö.
The subject of migration and emigrant remittances must also be examined, as there is no doubt that profits acquired through clandestine work and other illegal activities are illegally exported.
Samuti tuleb uurida rände ja väljarändajate rahaülekannete teemat, sest pole kahtlust, et toimub põrandaaluse töö ja muu ebaseadusliku tegevusega saadud tulu ebaseaduslik eksport.
The JRC took part in a study on the current state of Europe s maritime surveillance systems intended to gauge existing and potential maritime threats and infringements, such as clandestine immigration.
Kõrvalsaadused, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks ja mis võivad olla erinevaks ohuallikaks, peavad olema kogumise, töötlemise ja transpordi ajal eraldi kindlakstehtavad.
What this report lacks are concrete proposals that would allow us to draw up a solution that will put an end to large scale clandestine immigration and discourage the traffickers.
Selles raportis ei esitata aga konkreetseid ettepanekuid, mis lubaksid meil leida lahenduse, kuidas teha lõpp ulatuslikule varjatud sisserändele ja heidutada inimeste smugeldajaid.
On the one hand, the legal migration of labour and, above all, qualified labour, helps to fight clandestine working, and can improve the competitiveness of the economy and overcome existing scarcities.
Ühest küljest aitab tööjõu, eelkõige kvalifitseeritud tööjõu seaduslik ränne võidelda mitteametliku töötamise vastu, parandada majanduse üldist konkurentsivõimet ja saada jagu praegustest puudustest.
The dispute before the national court concerned domestic legislation on the organisation of games of chance and the collection of bets that had been adopted in order to combat clandestine gaming and betting.
Enne kõnesoleva õigusakti ja EÜ artikli 49 kooskõla üle otsustamist laiendas kohus kõigepealt teenuste mõistet koolidele, mida rahastatakse peamiselt eravahenditest.
Human trafficking is a clandestine activity carried out on a global scale, as well as being a serious violation of human rights and a social phenomenon with repercussions for the whole of society.
Inimkaubandus on ülemaailmne salategevus, raske inimõiguste rikkumine ja sotsiaalne nähtus, mis mõjutab kogu ühiskonda.
The majority of the people, in the United States, have no idea that we're living off the benefits of the clandestine empire. That today there is more slavery in the world than ever before.
Enamikul inimestel USAs pole õrna aimugi, et me elame salajase impeeriumi hüvedest, et tänapäeval on maailmas rohkem orjust kui kunagi varem.

 

Related searches: Clandestine Airstrip - Airstrip - Grass Airstrip - Private Airstrip - At The Airstrip - The Local Airstrip - Gravel Airstrip - Small Airstrip - On The Airstrip - Airstrip Road -