Translation of "climate change adaptation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adaptation - translation : Change - translation : Climate - translation : Climate change adaptation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Climate Change Adaptation
Kliimamuutustega kohanemine
Climate Change Adaptation
kliimamuutustega kohanemine,
Adaptation to climate change
Kliimamuutusega kohandumine
Adaptation to climate change
kliimamuutustega kohanemine
adaptation to climate change
ohutute ja jätkusuutlike vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate ja kliimamuutustega kohanemise tehnoloogiate uurimine, arendustöö, tutvustamine, kasutuselevõtt ja levitamine
adaptation to climate change
Lepinguosalised taotlevad artiklis 230 nimetatud eesmärke, tehes muu hulgas koostööd ja vahetades häid tavasid kohta järgmistes valdkondades
adaptation to climate change
kliimamuutustega tegelemise turupõhised ja välised mehhanismid
Climate change adaptation and water
Kliimamuutustega kohanemine ja vesi
climate change adaptation and mitigation
kliimamuutustega kohanemine ja kliimamuutuste leevendamine
Climate change adaptation and mitigation
Kliimamuutustega kohanemine ja nende leevendamine
Climate Change Mitigation and Adaptation
Kultuuriettevõtlus, kultuuripärand ja kultuurikoostöö
Climate Change Mitigation and Adaptation
Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine
climate change adaptation and mitigation.
töötada välja sarnased energeetikastandardid, eelkõige biokütuste ja muude alternatiivkütuste, nendega seotud rajatiste ja tegevuste jaoks
Establish reporting requirements on climate change adaptation
kehtestada kliimamuutustega kohanemist käsitlevad aruandlusnõuded
EU strategy on adaptation to climate change
ELi strateegia kliimamuutusega kohanemisel
EU strategy on adaptation to climate change
Kliimamuutustega kohanemist käsitlev ELi strateegia
EU strategy on adaptation to climate change
ELi strateegia kliimamuutusega kohanemisel
EU strategy on adaptation to climate change
Kliimamuutustega kohanemist käsitlev ELi strateegia
Adaptation to and mitigation of climate change
Kliimamuutusega kohanemine ja selle mõju vähendamine
Adaptation to climate change (Building Block 2)
Kohanemine kliimamuutustega (2. põhialus)
Develop climate change adaptation in coastal areas.
arendada rannikualadel kliimamuutustega kohanemist
Health aspects on adaptation to climate change (Commission)
Kliimamuutusega kohanemise tervishoiuaspektid (komisjon)
Vulnerability and adaptation to climate change in Europe
Kliimamuutused Euroopas haavatavus ja kohanemine
The need for adaptation impacts of climate change.
Vajadus kohaneda et vältida kliimamuutuste ränki olulisi kahjulikke kahjulikke tagajärgi.
EU strategy on adaptation to climate change (communication)
Kliimamuutustega kohanemist käsitlev ELi strateegia (teatis)
4.5 Establish reporting requirements on climate change adaptation
4.5 Kehtestatakse kliimamuutustega kohanemist käsitlevad aruandlusnõuded
Addressing and financing adaptation to inevitable climate change
Vältimatute kliimamuutustega kohanemine ning selleks vajalike meetmete rahastamine
a National Strategy for Adaptation to Climate Change
pikaajalised meetmed kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks
European research into adaptation climate change impacts and adaptation should be substantially increased.
Tunduvalt tuleks laiendada Euroopa kliimamuutuste mõjude ja nendega kohanemise alaseid teaduslikke uuringuid.
Adaptation to climate change in the Baltic Sea Region
Kliimamuutustega kohanemine Läänemere piirkonnas
Climate change adaptation If the well runs dry ....................................................................10
Kliimamuutustega kohanemine Kui kaev saab tühjaks .............................................................10
Climate change mitigation and adaptation are very closely linked.
Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine on väga tihedalt seotud.
(5) promoting climate change adaptation, risk prevention and management
(5) kliimamuutustega kohanemise ning riskiennetuse ja juhtimise edendamine
(5) promoting climate change adaptation, risk prevention and management
(5) kliimamuutustega kohanemise, riskiennetamise ja juhtimise edendamine
(a) supporting dedicated investment for adaptation to climate change
(a) kliimamuutustega kohanemiseks suunatud sihtotstarbeliste investeeringute toetamine
Adaptation to climate change is also a growing challenge.
Kliimamuutusega kohanemine on samuti kasvavaks probleemiks.
Adaptation to climate change, financial regulation and technology transfer
Kliimamuutustega kohanemine, rahastamiskord ja tehnosiire
An EU Strategy on adaptation to climate change (communication)
Kliimamuutustega kohanemist käsitlev ELi strateegia (teatis)
Challenges such as climate change will require radical adaptation.
Mitmesugused väljakutsed, näiteks kliimamuutused, eeldavad radikaalseid lahendusi.
Climate Change Adaptation a new agenda for public policy
Kliimamuutustega kohanemine avaliku korra uus teema
adaptation to the adverse effects of climate change and
Linnapoliitika
As climate change could lead to an increase in emergencies, GMES will be essential for climate change adaptation.
Kuna kliimamuutuste mõjul võib hädaolukordi esineda sagedamini, on GMESi kliimamuutustega kohanemise meetmetel oluline roll.
Regional adaptation to climate change a European spatial planning challenge
Piirkondade koostöö säästva arengu vallas
Regional adaptation to climate change a European spatial planning challenge
Piirkondlik kohanemine kliimamuutustega Euroopa ruumilise planeerimise väljakutse
Make climate change adaptation a core objective of spatial planning
Kliimariskide mõistmiseks vaadake oma plaani kestvusest kaugemale!

 

Related searches: Climate Change Adaptation - Climate Change Mitigation And Adaptation - Adaptation To Climate Change - Climate Change Adaptation And Mitigation - Climate Change Adaptation Strategy - Climate Change Adaptation Planning - For Climate Change Adaptation - Adaptation Of Climate Change - Climate Change And Adaptation - For Adaptation To Climate Change -