Translation of "comparing actual figures" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

What does all this mean in actual figures?
Mida see kõik tegelikes arvudes tähendab?
The only solution is to stick with the actual practices and the actual Eurostat figures.
Ainus lahendus on jääda olemasoleva tava ja tegelike Eurostati andmete juurde.
This can be seen when comparing indexed figures and percentage points for 1999 and 2000.
Seda võib täheldada, kui võrrelda 1999. ja 2000. aasta indekseeritud arvusid ja protsendipunkte.
Germany provided the following figures on the actual fluctuations (Figure 1)
Saksamaa esitas tegelike kõikumiste kohta järgmised näitajad (joonis 1)
It could also provide a basis for evaluating performance, for example, by comparing planned with actual travel time.
Rakendust võiks nt kavandatudja tegeliku sõiduaja võrdlemise teel kasutada kaliinide toimimise tõhususe hindamiseks.
In actual figures, this means that nearly 6 million young people are currently unemployed.
Tegelikes arvudes tähendab see, et hetkel on tööta peaaegu kuus miljonit noort.
Significant revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
Major revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
However, actual Eurostat figures for the first quarter show a large price drop of 42 .
Siiski näitavad Eurostati andmed, et esimeses kvartalis langes hind koguni 42 .
GDP, private household consumption expenditure and actual individual consumption and respective per capita figures in PPS.
SKT, kodumajapidamise tarbimiskulutused ja tegelik individuaalne tarbimine ning vastavad ostujõu pariteedid inimese kohta.
Where the budget year differs from the calendar year , Member States shall also report to the Commission ( Eurostat ) their figures for actual government deficit and actual
Kui eelarveaasta erineb kalendriaastast , esitavad liikmesriigid komisjonile ( Eurostatile ) valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla tegelikku taset käsitlevad arvud eelarveaastates ka kahe jooksvale eelarveaastale eelnenud eelarveaasta kohta .
The actual figures showed that two thirds of small orders were teletransmitted and one third was not.
Tegelikult edastati elektrooniliselt kaks kolmandikku väikestest tellimustest ja üks kolmandik neist mitteelektrooniliselt.
(a) provide regular and independent assessments of the Fund's operations and activities by comparing planned results and objectives with actual achievements and thereby
a) andma korrapäraseid ja sõltumatuid hinnanguid fondi tegevuse kohta, võrreldes kavandatud tulemusi ja eesmärke tegelike saavutustega,
In actual fact, the assessment of production capacity for PSF was based on a ratio comparing the actual production of PSF to the total production of all products produced on the same production lines.
Tegelikult hinnati polüesterstaapelkiudude tootmismahtu nende tegeliku toodangu ja kõigi muude samadel tootmisliinidel toodetavate toodete kogutoodangu võrdlemisel saadud suhte alusel.
Comparing file...
Faili võrdlemine...
Comparing operators
Võrdlustehted
In these circumstances, the assessment of production capacity for PSF was based on a ratio comparing the actual production of PSF to the total actual production of all products produced on the same production lines.
Seega hinnati polüesterstaapelkiudude tootmismahtu nende tegeliku toodangu ja kõigi muude samadel tootmisliinidel toodetavate toodete tegeliku toodangu võrdlemisel saadud suhte alusel.
Comparing 2 files
Kahe faili võrdlemine
Comparing 3 files
Kolme faili võrdlemine
Stop Stops comparing.
Peata.
Comparing corrections levels
Korrektsioonitasemete võrdlus
Comparing policy options
Poliitikavalikute võrdlus
Comparing retained options
Parimate valikuvõimaluste võrdlus
Comparing the impacts
Mõju võrdlus
Comparing the Options
Poliitikavalikute võrdlus
Comparing the options
Tegevussuundade võrdlus
COMPARING THE OPTIONS
VALIKUTE VÕRDLUS
Comparing the options
Valikuvariantide võrdlemine
Comparing the options
Valikuvariantide võrdlus
Comparing the options
Valikuvõimaluste võrdlemine
Comparing the options
Valikuvõimaluste võrdlus
Comparing the options
Variantide võrdlemine
Comparing the options
Variantide võrdlus
Comparing the options
Võimaluste võrdlemine
Comparing the options
Võimaluste võrdlus
This commercial practice could also explain why Eurostat data showed figures higher than the actual prices verified during the investigation.
Samuti võiksid sellised kaubandustavad selgitada, miks Eurostati andmetes sisalduvad hinnad olid tegelikest uurimise käigus kontrollitud hindadest kõrgemad.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated , provisional , half finalised or final results for a past year .
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke , esialgseid , lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi .
Interestingly, the actual catch is commonly higher that the TAC because estimated illegal fisheries are also included in the figures.
Huvitav on see, et tegelik püük on tavaliselt suurem kui lubatud kogupüük, sest nendes arvudes sisaldub ka hinnanguline ebaseaduslik püük. Allikas EKA, 2008.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated, provisional, half finalized or final results for a past year.
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke, esialgseid, lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated, provisional, half finalised or final results for a past year.
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke, esialgseid, lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi.
Using a variety of charts and graphs, this booklet presents basicfacts and figures about the European Union and its member states,sometimes comparing them with other major economies.
Käesoleva brošüüri tabelites ja graafikutes esitatakse peamised faktidja arvandmed Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide kohta, võrreldesneid teiste olulisemate liitu mittekuuluvate riikide omadega.
We are comparing 1.
Me võrdleme 1'te.
Comparing the options Conclusions
Võimaluste võrdlus järeldused
Comparing the policy options
Poliitikavalikute võrdlemine
Comparing the policy options
Poliitikavalikute võrdlus

 

Related searches: Comparing Actual Figures - Figures, Figures, Figures - Comparison Of Budget Figures With Actual Figures - Comparing These Figures - By Comparing Figures - Comparing Figures That - When Comparing The Figures - Comparing Actual - Actual Figures - Actual Figures Are Shown -