Translation of "comparison of budget figures with actual figures" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The only solution is to stick with the actual practices and the actual Eurostat figures.
Ainus lahendus on jääda olemasoleva tava ja tegelike Eurostati andmete juurde.
Budget 2007 figures reflect EU priorities
Eelarve 2007 arvud kajastavad ELi prioriteete
What does all this mean in actual figures?
Mida see kõik tegelikes arvudes tähendab?
A simple price comparison of the unadjusted figures is therefore inconclusive.
Kohandamata arvude lihtsa hinnavõrdluse põhjal ei saa teha järeldusi.
A budget is policy expressed in figures.
Eelarve on arvudes väljendatud poliitika.
Basic figures figures
Euroopa Liit
Facts and figures figures
Fakte ning arve
Facts and figures figures
Faktid ja arvud
Where the budget year differs from the calendar year , Member States shall also report to the Commission ( Eurostat ) their figures for actual government deficit and actual
Kui eelarveaasta erineb kalendriaastast , esitavad liikmesriigid komisjonile ( Eurostatile ) valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla tegelikku taset käsitlevad arvud eelarveaastates ka kahe jooksvale eelarveaastale eelnenud eelarveaasta kohta .
Germany provided the following figures on the actual fluctuations (Figure 1)
Saksamaa esitas tegelike kõikumiste kohta järgmised näitajad (joonis 1)
Drawing up a budget is politics expressed in figures.
Eelarve see on arvudes väljendatud poliitika.
We do not have the figures as yet and without figures, it is very difficult to establish the budget.
Meil pole veel näitajaid ja ilma nendeta on väga keeruline eelarvet kehtestada.
Euro circulation figures Production figures
Euro circulation figures Production figures
Where the budget year differs from the calendar year, Member States shall also report to the Commission their figures for actual government deficit and actual government debt level in budget years for the two budget years preceding the current budget year.
Kui eelarveaasta erineb kalendriaastast, esitavad liikmesriigid komisjonile valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla tegelikku taset käsitlevad arvud eelarveaastates ka kahe jooksvale eelarveaastale eelnenud eelarveaasta kohta.
Facts and figures figures contactpoints contactpoints
Asutatud 2008. aastal Kõige liikuvamad reguleeritud kutsealal töötajad Euroopas on õpetajad, füsioterapeudid ja meditsiiniõed 90 kõikidest kutsekvalifikatsiooni tunnustamise
In comparison with the June Eurosystem staff projections , real GDP growth figures for 2008 and 2009 are lower .
Võrreldes eurosüsteemi ekspertide juuni ettevaatega on SKP reaalkasvu näitajad 2008 . ja 2009 .
e euro area facts and figures figures
Euroala arve ja fakte
However, actual Eurostat figures for the first quarter show a large price drop of 42 .
Siiski näitavad Eurostati andmed, et esimeses kvartalis langes hind koguni 42 .
The latest figures, which come from 2008, show 3 406 complaints in comparison with 3 211 the year before.
Viimaste andmete kohaselt, mis pärinevad 2008. aastast, esitati 2008. aastal 3406 kaebust, aasta varem aga 3211.
Figures
Kujundid
Figures
Joonised
Figures.
Arvata on.
Figures.
Silmapaistvad isikud.
In actual figures, this means that nearly 6 million young people are currently unemployed.
Tegelikes arvudes tähendab see, et hetkel on tööta peaaegu kuus miljonit noort.
And a host of other figures, like Steuart, and minor figures.
Lisaks trobikond teisi, nagu Steuart.
NB Figures for 2005, Figures for 2004, Figures for 2002 Data were not available for LU.
Samuti muudeti vastavalt Kalanduse Arendusrahastut (FIFG), mis tegutses 2006. aasta lõpuni.
Explanation of figures
Selgitused arvandmete kohta
Table of Figures
Jooniste nimekiri
What conclusions can we draw from these figures? figures?
Nende arvude põhjal võib teha järgmised järeldused
The figures mentioned in the table are minimum figures.
Tabelis nimetatud arve tuleb vaadelda kui miinimumi.
One can argue with the figures.
Numbrite üle võib vaielda.
It's loaded with facts and figures.
See on sündmusi ja isiksusi täis.
Significant revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
Major revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
Figures for 2004, Figures for 2003, NA data not available
Ühine kalanduspoliitika kasutusjuhend
That figures.
See loeb.
The figures
Arvinäitajad
The figures
Arvnäitajad
Turnover figures
Käive
Headroom figures
Tulemid
It figures.
Arvata võib.
It figures.
See paneb mõtlema.
Significant figures
Tüvenumbrid
Closed figures
Suletud kujundid
Open figures
Avatud kujundid

 

Related searches: Comparison Of Budget Figures With Actual Figures - Actual To Actual Comparison - Comparison Of Budget And Actual - Comparison Between The Budget And Actual Costs - Comparison Of Target And Actual Figures - Comparison Plan And Actual Figures - Actual Budget Figures - Actual And Budget Figures - Figures, Figures, Figures - Target-actual Comparison -