Translation of "complementary and alternative e medicine" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alternative - translation : Complementary - translation : Medicine - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

alternative or complementary measures.
alternatiivsed või täiendavad meetmed.
(c) alternative or complementary measures.
c) alternatiivsed või täiendavad meetmed.
alternative medicine sold over the counter.
alternatiivmeditsiini ravimid käsimüügis.
alternative medicine sold with a prescription.
retsepti alusel müüdavad alternatiivmeditsiini ravimid.
the diversification of activities with the aim of complementary or alternative activities,
tegevuse mitmekesistamine täiendavate või alternatiivsete tegevuste leidmiseks,
(e)Financial assistanceis complementary to the political process of stabilisation and association.
Finantsabi täiendab stabiliseerimisja assotsieerimisprotsessi.
(e) adequate knowledge of preventive medicine
e) piisavad teadmised ennetava meditsiini kohta
(e) adequate knowledge of preventive medicine
e) piisavad teadmised ennetavast meditsiinist
Complementary actions to eliminate non regulatory barriers to cross border e commerce
Täiendavad meetmed mitteregulatiivsete tõkete kõrvaldamiseks piiriülese e kaubanduse teelt
e This medicine has been prescribed for you personally.
Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile.
e This medicine has been prescribed for you personally.
Ravim on välja kirjutatud teile.
macrolides e. g. clarithromycin (medicine to treat bacterial infections)
makroliidid, nt klaritromütsiin (bakteriaalsete infektsioonide vastane ravim)
macrolides (e. g. clarithromycin) (medicine to treat bacterial infections)
makroliidid nt klaritromütsiin, (bakteriaalsete infektsioonide vastane ravim)
I think the best solution is an adequate mix of competition and regulation, not as alternative instruments, but as complementary ones.
Ma arvan, et parim lahendus on konkurentsi ja reguleerimise asjakohane kombineerimine mitte teineteist asendavate, vaid täiendavate vahenditena.
Being complementary to deceased donation, living donation is a real alternative to improving the availability of organs for transplantation.
Elusdoonorid on surnud doonoritele tõhusaks alternatiiviks ja täienduseks, suurendades siirdamiseks ettenähtud elundite kättesaadavust.
a) Tele Education Tele Medicine Tele Care Services Flexible Car Ownership e Commerce e Business etc.
a) teleõpe, telemeditsiin, telehooldusteenused, paindlik sõiduki omamine, e kaubandus, e ettevõtlus jne.
The importance of the GNSS lies in particular in the fact that it is an alternative and complementary system to the US and Russian systems.
GNSSi olulisus seisneb eelkõige asjaolus, et see pakub alternatiivi Ameerika Ühendriikide ja Venemaa süsteemile ning täiendab neid.
(e) of the application of alternative sanction, according to Article 10.
e) alternatiivse karistuse kohaldamisest vastavalt artiklile 10.
Firstly, by evaluating the results of the abovementioned studies and specifying aspects for further development, by making complementary data available or suggesting alternative approaches.
Antaks hinnang ülalmainitud uuringutele ning toodaks esile süvenemist vajavad aspektid ja esitataks täiendavaid andmeid või tehtaks ettepanekuid alternatiivse lähenemisviisi kohta.
Your doctor may consider giving you an alternative medicine or changing the dose of the protease inhibitors.
Arst võib kaaluda mõne muu ravimi määramist või proteaasi inhibiitorite annuse muutmist.
Your doctor may consider giving you an alternative medicine or changing the dose of the protease inhibitors.
Arst võib kaaluda mõne teise ravimi määramist või proteaasi inhibiitorite annuse muutmist.
amendment 32, stating that with its review, the Commission may consider submitting proposals on economic instruments as alternative or complementary measures.
muudatus 32, milles sedastatakse, et komisjon võib oma läbivaatusaruandes esitada ettepanekuid majanduslike vahendite kasutamise kohta alternatiivsete või täiendavate meetmetena.
are taking medicine to thin your blood (oral anticoagulants, e. g. warfarin)
kui te võtate verd vedeldavaid ravimeid (suukaudsed antikoagulandid, näiteks varfariin)
E labelling provides a viable alternative route to meeting the same requirements.
E märgistus oleks mõistlik alternatiivne võimalus jälgitavusnõuete täitmiseks.
(d) complementary feedingstuffs means products as defined in Article 2(e) of Directive 79 373 EEC
d) täiendsööt direktiivi 79 373 EMÜ artikli 2 punktis e määratletud tooted
In general, the training offered shall be structured to favour orientation towards and preparation for other alternative or complementary activities in sectors linked to farming
Üldkoolituse struktuur peab olema selline, et soodustada põllumajandusega seotud sektorite töötajate suunitlust ja ettevalmistust teise, alternatiivse või täiendava ettevalmistuse omandamiseks
Are there alternative or complementary instruments that can be used, such as joint calls for projects, involving where possible the Member States?
Kas on olemas alternatiivseid või täiendavaid vahendeid, mida saaks kasutada, nagu ühised projektikutsed, mis kaasaksid võimaluse korral liikmesriike?
He may also combine Diovan with an additional medicine (e. g. a diuretic).
Ta võib määrata lisaks Diovanile ka mõne teise ravimi (nt diureetikumi).
Complementary activities and initiatives
Täiendav tegevus ja algatused
Coordination and complementary measures
Kooskõlastamine ja lisameetmed
Complementary and complete feedingstuffs
Täiend ja täissöödad
If you find the capsules difficult to swallow your doctor may advise on alternative ways to take your medicine.
Kui teil tekib kapsli neelamisega raskusi, võib arst teile ravimi võtmiseks soovitada alternatiivseid meetodeid.
Cystinosis is a rare, fatal disease, and CYSTAGON is considered a useful medicine for this disease, for which no alternative treatments are available.
Tsüstinoos on harvaesinev ja surmaga lõppev haigus ning selle ravimiseks peetakse CYSTAGONi kasulikuks, kusjuures alternatiivne ravi puudub.
This medicine contains less than 1mmol sodium per dose, i. e. essentially sodium free .
See ravim sisaldab vähem kui 1mmol naatriumi annuse kohta ehk on peaaegu naatriumivaba .
Complementary. And 90 starts with an N, and complementary does not start with an N.
Komplementaarne ja 90 algab ü ga, ja komplementaarne ei alga ü ga.
(e) the insurance is complementary to the product or service supplied by any provider, where such insurance covers
e) kindlustus täiendab mistahes pakkuja pakutavat toodet või osutatavat teenust, kui selline kindlustus hõlmab
Complementary.
Komplementaarne.
GDP and beyond complementary indicators
SKP täiendamine täiendavad näitajad
GDP and beyond complementary indicators
SKP täiendamine täiendavad näitajad
GDP and beyond complementary indicators
SKP täiendamine täiendavad näitajad
Complementary and complete feedingstuffs for
Täiend ja täissöödad
'diploma di laurea in medicina e chirurgia' (diploma of graduate in medicine and surgery) awarded by a university, accompanied by a 'diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia' (diploma conferring the right to practise medicine and surgery) awarded by the State Examining Commission
diploma di laurea in medicina e chirurgia(meditsiini ja kirurgiaalane lõpudiplom), mille annab ülikool ja millele on lisatud diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia (diplom, mis annab arstina ja kirurgina praktiseerimise õiguse), mille annab välja riiklik eksamikomisjon
diploma di laurea in medicina e chirurgia'' (diploma of graduate in medicine and surgery) awarded by a university, accompanied by a diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia'' (diploma conferring the right to practise medicine and surgery) awarded by the State Examining Commission '
(arstiteaduse ja kirurgia lõpudiplom), mille annab ülikool ja millele on lisatud (diplom, mis annab arstina ja kirurgina praktiseerimise õiguse), mille annab riiklik eksamikomisjon
Complementary rules
Täiendavad õigusnormid
Complementary websites
Complementary websites

 

Related searches: Complementary And Alternative Medicine - Complementary And Alternative E Medicine - National Center For Complementary And Alternative Medicine - Cam Complementary And Alternative Medicine - Complementary A Alternative E Medicine - Complementary And Alternative - Complementary And Alternative Therapies - Complementary Medicine - Complementary Medicine Practitioner - Practise Complementary Medicine -