Translation of "data balance" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Balance - translation : Data - translation : Data balance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Accounting data balance sheet
Raamatupidamisandmed bilanss
Balance sheet data assets
Bilansiandmed varad
Balance sheet data liabilities
Bilansiandmed kohustused
Data on the balance sheet (assets liabilities)
Bilansiandmed (varad kohustused)
Adjustment indicator Balance sheet reference sector breakdown Balance sheet item Original maturity Data type
Korrektsiooni näitaja
Each NCB submits separate adjustment data covering its balance sheet and the other MFIs balance sheet .
Iga riigi keskpank esitab oma bilansi ja muude rahaloomeasutuste bilansi kohta eraldi korrigeerimisandmed .
For statistical reporting purposes , the ECB derives data from its own balance sheet , corresponding to the data derived by the NCBs from their balance sheets .
EKP tuletab statistiliseks aruandluseks andmed oma bilansist , mis vastab riikide keskpankade bilanssidest tuletatud andmetele .
balance sheet data should be reported on a gross basis
bilansiandmed tuleb esitada brutosummana
The NCBs send balance sheet data daily to the ECB .
detsembri 2002 .
Balance sheet items change in timeliness implementation for stock data
Bilansikirjed tähtaegade muutus rakendamine positsioonide andmete suhtes
The ECB , for statistical reporting purposes , shall derive data from its own balance sheet , corresponding to the data derived by the NCBs from their own balance sheets .
RKPd koostavad nõutava statistika oma keskpanga bilansi alusel oma raamatupidamissüsteemi abil , kasutades käesoleva suunise I lisas sätestatud vastavustabeleid . EKP koostab statistika aruandluseks vajalikud andmed oma bilansi alusel , mis vastab RKPde bilansside alusel saadud andmetele .
MIR data type Securities data type Counterpart area Amount category Balance sheet coun terpart sector Counterpart sector
MIR andmeliik
Balance sheet data are used to weight interest rates on outstanding amounts .
Bilansiandmeid kasutatakse bilansiliselt jäägilt arvutatud intressimäärade kaalumiseks .
and ( iii ) balance sheet data shall be reported on a gross basis .
ja iii ) bilansiandmete aruandlus esitatakse brutosummana .
TABLE 2 Balance sheet item data required for control purposes A. Domestic
TABEL 2 Kontrolliks vajalikud bilansikirjete andmed A. Riigisisesed
Firstly, a balance must be maintained between children's security and data protection.
Esiteks tuleb säilitada tasakaal laste turvalisuse ja andmekaitse vahel.
Data reconciliation based on the summaries of the transport documents, Timber Raw Material Balance Sheet Report, and Processed Timber Balance Sheet Report
Indoneesia määratleb selgelt V Legal i dokumendi väljastamise korra ja edastab selle oma litsentse väljastavate asutuste (LVde) ja metsandusministri veebisaidi kaudu eksportijatele ja teistele asjaomastele osalistele.
Data reconciliation based on the summaries of the transport documents, Timber Raw Material Balance Sheet Report, and Processed Timber Balance Sheet Report
Ametnik kontrollib puidumärgistusaruande või puiduinventuuriaruande dokumente ja teeb kohapeal pistelist kontrolli.
External trade statistics provide data for the Balance of Payments and National Accounts .
Väliskaubandusstatistika pakub andmeid maksebilansi ja rahvamajanduse arvepidamise jaoks .
External trade statistics provide data for the Balance of Payments and National Accounts.
Väliskaubandusstatistika pakub andmeid maksebilansi ja rahvamajanduse arvepidamise jaoks.
The consolidated balance sheet of the Eurosystem is based on provisional unaudited data.
Eurosüsteemi konsolideeritud bilanss põhineb esialgsetel auditeerimata andmetel.
4.6 The balance between personal data protection and the fight against money laundering
4.6 Tasakaal isikuandmete kaitse ja rahapesu vastu võitlemise vahel
revisions for quarterly balance of payments data are made available with the submission of the data for the following quarter,
maksebilansi kvartaliandmete parandused tehakse kättesaadavaks, kui esitatakse järgmise kvartali andmed,
In the case of BSI statistics , each NCB submits separate adjustment data covering its own balance sheet and the other MFIs balance sheet .
Iga RKP esitab bilansikirjete statistika puhul oma bilansi ja rahaloomeasutuste bilansi kohta eraldi korrigeerimisandmed .
Official Journal of the European Union PART 4 Non balance sheet information ( annual data )
Euroopa Liidu Teataja 4 . OSA Bilansis esitamata teave ( aastaandmed )
TABLE 2 Balance sheet item data required for control purposes A. Domestic Not allocated
TABEL 2 Kontrolliks vajalikud bilansikirjete andmed A. Riigisisesed Määratlemata
1 The consolidated balance sheet of the Eurosystem is based on provisional, unaudited data.
1 Eurosüsteemi konsolideeritud bilanss on koostatud esialgsete auditeerimata andmete põhjal.
4.6 The difficult balance between personal data protection and the fight against money laundering
4.6 Keeruline tasakaal isikuandmete kaitse ja rahapesu vastu võitlemise vahel
The NCBs compile MFI balance sheet data as at the last day of the month .
Riikide keskpangad koostavad rahaloomeasutuste bilansiandmed kuu viimase päeva seisuga .
Balance sheet data on general public funds ( 12 series ) and special investors funds ( 12 series ) .
Bilansiandmed üldiste riiklike fondide ( 12 andmerida ) ja spetsiaalsete investorite fondide ( 12 andmerida ) kohta .
Geographical breakdown of the balance of payments quarterly data from the first quarter of 2003 .
Maksebilansi geograafiline jaotus kvartaliandmed alates 2003 . aasta esimesest kvartalist .
Monetary presentation of the balance of payments quarterly data from the first quarter of 2000
Maksebilansi monetaarne esitus kvartaliandmed alates 2000 .
Balance sheet data on general public funds ( 12 series ) and special investors funds ( 12 series ) .
Bilansiandmed üldiste riiklike fondide ( 12 andmerida ) ja spetsiaalsete investorite fondide ( 12 andmerida ) kohta .
Quarterly current account data ofthe euro area balance of payments are nowavailable from 1980 onwards.
Need standardid peaksid tugevdamariiklike statistikaasutuste sõltumatust, usaldusväärsust ja vastutust.
External trade statistics provide data for the compilation of balance of payments and national accounts.
Väliskaubandusstatistika pakub andmeid maksebilansi ja rahvamajanduse arvepidamisstatistika koostamise jaoks.
ECB geographical breakdowns for quarterly balance of payments flows and annual international investment position data
EKP geograafiline liigendus kvartali maksebilansi voogude ja aasta rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete jaoks
Balance sheet data on general public funds (12 series) and special investors funds (12 series).
Bilansiandmed üldiste riiklike fondide (12 andmerida) ja spetsiaalsete investorite fondide (12 andmerida) kohta.
revisions for monthly balance of payments data are made available with the submission of (i) the data for the following month, (ii) the corresponding quarterly data and (iii) the corresponding revised quarterly data,
maksebilansi kuuandmete parandused tehakse kättesaadavaks, kui esitatakse i) järgneva kuu andmed ii) vastavad kvartaliandmed iii) vastavad parandatud kvartaliandmed,
BE LU data are for 1998 DK data are for 1999 2000 ES data are for 1998 1999 HU and SK data are for 2000 2001 RO data are for 1997 1999Source Eurostat, Balance of payments statistics
KOLMAS ARUANNE MAJANDUSLIKU JA SOTSIAALSE ÜHTEKUULUVUSE KOHTA
Structural financial indicator Balance sheet item Other financial inter mediaries balance sheet item Securities item Investment funds assets and liabilities Original maturity Securities valuation Data type
Struktuuri finantsnäi tajad Bilansikirje Muude finantsvahen dajate bilansikirje Väärtpaberite kirje Investeerimisfondide varad ja kohustused Algne tähtaeg Väärtpaberite mine hinda
Current account balance Capital account balance Goods balance Services balance Income balance Current transfers balance Combined direct and portfolio investment balance 1)Direct investment balance Portfolio investment balance Other investment balance
2.2.6.3 FINANTSSÄTTEDPõhikirja finantssätted hõlmavad eeskirju raa matupidamise,20 auditeerimise,21 kapitali mär kimise,22 välisvaluutareservide ülekandmise23ja valuutakasumi jaotamise24kohta.
In view of the available data, the CHMP considered that the benefit risk balance for Arcoxia
inimravimite komitee jõudis olemasolevate andmete põhjal järeldusele, et Arcoxia
TABLE 9 ECB geographical breakdowns for quarterly balance of payments flows and annual international investment position data
TABEL 9 EKP geograafiline liigendus kvartali maksebilansi voogude ja aasta rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete jaoks
The required data on the balance of payments are made available on a monthly and quarterly basis .
Nõutavad andmed maksebilansi kohta tehakse kättesaadavaks kuude ja kvartalite kaupa .
The data are used by the ECB to compile both MMF and credit institution balance sheet statistics .
osa tabelitega 1 ja 2 .

 

Related searches: Data Data Data - Historical Sales Data -panel Data -scanner Data - Balance With -in-balance - Balance Balance Staff - Data Balance - Balance Of Payments Data - Data Balance Sheet - European Committee Of Central Balance-sheet Data Offices - Balance Sheet And Income Statement Data - Aggregate Balance Sheet Data -