Translation of "debt addled" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Addled - translation : Debt - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Debt securities issued Debt securities issued Debt securities issued Debt securities issued Debt securities issued Debt securities issued Debt securities issued Debt securities issued Debt securities issued
Emiteeritud võlaväärtpaberid Emiteeritud võlaväärtpaberid Emiteeritud võlaväärtpaberid Emiteeritud võlaväärtpaberid Emiteeritud võlaväärtpaberid Emiteeritud võlaväärtpaberid Emiteeritud võlaväärtpaberid Emiteeritud võlaväärtpaberid Emiteeritud võlaväärtpaberid
Debt securit ies issued Debt securit ies issued Debt securit ies issued Debt securit ies issued
Nõuded euroala residentidele välisva luutas Riigisisesed
Debt currency and deposits ( liabilities ) Debt short term securities ( liabilities ) Debt long term securities ( liabilities ) Debt loans from central bank ( liabilities ) Debt other loans ( liabilities )
Võlg sularaha ja hoiused ( kohustused ) Võlg lühiajalised väärtpaberid ( kohustused ) Võlg pikaajalised väärtpaberid ( kohustused ) Võlg laenud keskpangalt ( kohustused ) Võlg muud laenud ( kohustused )
Debt instruments issued Jumbo Pfandbrief style debt instruments ( 4 ) by central banks ( 3 ) Agency debt instruments ( 5 ) Supranational debt instruments ( 1 ) Credit institution debt instruments Debt instruments issued by corporate and other issuers ( 5 )
Kohalike ja piirkondlike Tavapärased Pfandbriefomavalitsuste tüüpi võlainstrumendid võlainstrumendid Krediidiasutuste võlainstrumendid Äriühingute või muude emitentide emiteeritud võlainstrumendid ( 5 ) Keskpankade emiteeritud Jumbo Pfandbrief tüüpi võlainstrumendid ( 3 ) võlainstrumendid ( 4 ) Asutuste võlainstrumendid ( 5 ) Riigiülesed võlainstrumendid ( 1 )
Debt securities imply debt and would open the door to deficits building up debt.
Võlakirjad viitavad ilmselgelt võlale ning avaksid ukse puudujääkidele, mis aja jooksul võlakoormaks kasvavad.
There is also 'smart productive debt' intelligent debt if that debt is invested in people.
On olemas ka nn arukas produktiivne võlg, mis on mõistlik, kui see on inimestesse investeeritud.
ECB debt certificates Other marketable debt instruments ( 3 )
EKP võlasertifikaadid Muud turustatavad võlainstrumendid ( 3 )
ECB debt certificates Other marketable debt instruments ( 3 )
EKP võlasertifikaadid Muud turustatavad võlains trumendid ( 3 )
Agency debt instru ments ( 4 ) Supranational debt instruments
Finantsinstitutsioo nide ( v. a krediidi asutused ) emiteeritud võlainstrumendid ( tagamata ) Asutuste võlains trumendid ( 4 ) Riigiülesed võlains trumendid
subordinated debt in the form of debt securities ,
allutatud kohustus võlaväärtpaberi vormis
Debt
Võlg
debt
Laenud
debt
Muud resi dendid
debt
võlg
debt
tollivõlg
bonds and other forms of securitised debt ('debt securities'),
võlakirjad ja muud väärtpaberistatud võla vormid ( võlakirjad ),
ECB debt certificates Other marketable instruments ( 1 ) ( 2 ) debt
EKP võlasertifikaadid Muud turukõlblikud võlainstrumendid ( 1 ) ( 2 )
Long term debt of which variable interest rate Average residual maturity of debt Debt zero coupon bonds
Pikaajaline võlg , sellest muutuva intressimääraga osa Võla tähtaja lõpuni keskmiselt Võlg ( nullkupongvõlakirjad )
Local and regional government debt instruments Jumbo covered bank bonds ( 3 ) Agency debt instruments ( 4 ) Supranational debt instruments
Piirkondade ja kohalike omavalitsuste võlainstrumendid Jumbo tüüpi kaetud pangavõlakirjad ( 3 ) Asutuste võlainstrumendid ( 4 ) Riigiülesed võlainstrumendid
Local and regional government debt instruments Jumbo covered bank bonds ( 2 ) Agency debt instruments ( 3 ) Supranational debt instruments
Piirkondade ja kohalike omavalitsuste võlainstrumendid Jumbo tüüpi kaetud pangavõlakirjad ( 2 ) Asutuste võlainstrumendid ( 3 ) Riigiülesed võlainstrumendid
Appendix 3 TREATMENT OF DEBT ASSUMPTION Definition of debt assumption
3 . liide VÕLA ÜLEVÕTMISE KÄSITLEMINE
Debt 3A .
Võlg 3A .
Debt 1C .
Võlg 1C .
Debt securities
Võlaväärtpaberid
Economic debt
Majanduslik kohustus
Debt equity
Võlg omakapital
State debt.
Riigivõlg.
Gov'ment Debt
Valitsemissektori
Customs debt
Tollivõlg
Debt collection
Võlgade sissenõudmine
Debt dynamics
Võladünaamika
Debt facility
Võlavahend
Debt instruments
Võlainstrumendid
Debt issuers
Võlakirjade emitendid
Debt ratios
Võla osatähtsus
In debt?
Võlad?
PUBLIC DEBT
Siseministeerium
Debt ratio
Võlasuhe
Noticeable debt reducing deficit debt adjustments in the first half of the decade ( see Table 7 ) reflected , inter alia , the effects of debt restructuring , debt buyback and prepayment .
Kümnendi esimesel poolel toimunud eelarvepositsioonivälised võlamuutused , mis vähendasid märkimisväärselt võlakoormust ( vt tabel 7 ) , kajastasid muu hulgas võla restruktureerimise ning laenude tagasiostmise ja ennetähtaegse tasumise mõjusid .
Central government debt instruments Debt instruments issued by central banks ( 2 )
Keskvalitsuste võlainstrumendid Keskpankade emiteeritud võlainstrumendid ( 2 )
Central government debt instruments Debt instruments issued by central banks ( 1 )
Keskvalitsuse võlainstrumendid
NERA The debt ratio is defined as the ratio of long term debt to total long term capital (debt and equity)
NERA Oma ja laenuvahendite suhe määratakse pikaajalise võla suhtena pikaajaliste vahendite kogumisse (võlgnevus ja omakapital) . ( The debt ratio is defined as the ratio of long term debt to total long term capital (debt and equity) .)
Deficit debt adjustments reduced the debt ratio in 1998 , 2000 and 2002 .
Eelarvepositsiooniväliste võlamuutuste tõttu vähenes võlakoormus aastatel 1998 , 2000 ja 2002 .
For in our financial system money is debt, and debt is money.
Kuna meie finantssüsteemis on raha võlg ja võlg on raha.
The national debt has grown too large for the National Debt Clock.
Riigivõlg on Riigi võla kella jaoks liiga suureks kasvanud.

 

Related searches: Debt-addled - Addled - Drug-addled - Addled Brain - Addled Eggs - Debt And Debt Service Charges - Debt Debt Due - Debt Debt Provisions - Debt And Debt-related Securities - Debt And Debt Services -